Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká výchova

Vedecká výchova

Doktorandi

DOKTORANDI ODDELENIA HISTÓRIE

v adrese elektronickej pošty nahraďte prosím reťazec (na) znakom @

Interná forma

Mgr. Klára Kohoutová
kohoutova(na)saske.sk
Téma: Miesta pamäti vo verejnom priestore (komparativná analýza zaobchádzania s pamiatkami s etnickým motivom v ČR a na Slovensku)
Školiteľ: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Mgr. Marianna Tkáčová
bobkova(na)saske.sk
Téma: Migrácia a jej vplyv na štruktúru obyvateľstva Košíc v období 1948 - 1989.
Školiteľ: PhDr. Zlatica Sáposová, PhD.

Mgr. Lucia Heldáková
heldakova@saske.sk
Téma: Informačné médiá a propaganda vo výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v roku 1946
Školiteľ: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Mgr. Miroslava Gallová
gallova@saske.sk
Téma: Rodové vzťahy a postavenie žien v medzivojnovom období (na príklade spolkov v Košiciach)
Školiteľ: Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.
 


DOKTORANDI ODDELENIA PSYCHOLÓGIE

Interná forma 

Mgr. Zuzana Kožárová
kozarova@saske.sk
Téma: Individuálne charakteristiky a funkcia rodiny vo vzťahu k identifikovaniu podnikateľských príležitostí.
Školiteľka: Mgr.  Denisa Fedáková, PhD.

Mgr. Ivana Piterová
piterova@saske.sk
Téma: Sociálne a osobné činitele postojov k sociálnemu zabezpečeniu
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Mgr. Juraj Martonyik
martonyik@saske.sk
Téma: Súvislosť hodnotových orientácií a etnických postojov.
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Mgr. Veronika Pastrnáková
pastrnakova@saske.sk
Téma: Súvislosť hodnotových orientácií a etnických postojov.
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
 

Externá forma

Mgr. Ondrej Ivan
Téma: Absetérizmus a fluktuácia verzus pracovná spokojnosť? Zisťovanie vplyvu organizačnej opory na pracovisku.
Školiteľka: Mgr.  Denisa Fedáková, PhD.

 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - HISTÓRIA 

Spoločenskovedný ústav SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium, na ktorom sa ako externá vzdelávacia inštitúcia spolupodieľa v spolupráci s Fakultou humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. SVÚ SAV umožňuje doktorandské štúdium v dennej a externej forme v odbore slovenské dejiny.
Dĺžka trvania dennej formy doktorandského štúdia je 3 roky, maximálna dĺžka externej formy je 5 rokov.
Doktorand dennej formy má nárok na štipendium. Viac informácií o poskytovaní finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia nájdete v dokumente na stiahnutie s názvom Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2010 (v dolnej časti stránky).
ZOZNAM ŠKOLITEĽOV SVÚ SAV
doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.
PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
Mgr. Milan Olejník, PhD.
PhDr. Zlatica Sáposová, PhD.
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
 
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC
Témy dizertačných prác sú podmienené výskumným zameraním SVÚ SAV. Sú naviazané na riešenie projektu, ktorý v danej dobe vedie zvolený školiteľ/školiteľka a na ktorý mu boli poskytnuté finančné prostriedky z grantového programu.

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Hlavným cieľom prijímacieho konania je zhotoviť rámcový projekt dizertačnej práce (štruktúra rámcového projektu je na stiahnutie v spodnej časti okna). Uchádzač o doktorandské štúdium môže konzultovať návrh projektu so školiteľom/školiteľkou prostredníctvom e-mailu alebo osobne.
 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - PSYCHOLÓGIA

Spoločenskovedný ústav SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium, na ktorom sa ako externá vzdelávacia inštitúcia spolupodieľa v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach. SVÚ SAV umožňuje doktorandské štúdium v dennej a externej forme v odbore „sociálna psychológia a psychológia práce“.
Dĺžka trvania dennej formy doktorandského štúdia je 3 roky, maximálna dĺžka externej formy je 5 rokov.
Doktorand/ka dennej formy má nárok na štipendium. Viac informácií o poskytovaní finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia nájdete v dokumente na stiahnutie s názvom Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2010  (v dolnej časti stránky). 

ZOZNAM ŠKOLITEĽOV SVÚ SAV
PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
Mgr.  Denisa Fedáková, PhD.
PhDr. Mária Homišinová, PhD.
Mgr. Michal Kentoš, PhD.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC
Témy dizertačných prác sú podmienené výskumným zameraním SVÚ SAV. Sú naviazané na riešenie projektu, ktorý v danej dobe vedie zvolený školiteľ/školiteľka a na ktorý mu boli poskytnuté finančné prostriedky z grantového programu.
Témy dizertačných prác

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Hlavným cieľom prijímacieho konania je zhotoviť rámcový projekt dizertačnej práce (štruktúra rámcového projektu je na stiahnutie v spodnej časti okna). Uchádzač o doktorandské štúdium môže konzultovať návrh projektu so školiteľom/školiteľkou prostredníctvom e-mailu alebo osobne.
Podmienky prijímacieho konania
 

PRIEBEH DOKTORANSKÉHO ŠTÚDIA
V dokumente Smernica SVÚ SAV pre doktorandské štúdium nájdete: 

úvodné informácie o doktorandskom štúdiu (Článok 1),
prijatie a zápis na doktorandské štúdium (Článok 2),
práva a povinnosti doktoranda (Článok 3),
priebeh doktorandského štúdia (Článok 4),
postup doktoranda pri zmene formy doktorandského štúdia (Článok 5),
postup doktoranda pri prerušení doktorandského štúdia (Článok 6),
pôsobnosť riaditeľa ústavu (Článok 7),
postavenie odborovej komisie vo vzťahu k doktorandovi (Článok 8),
postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi (Článok 9),
vzťah vedúceho pracoviska a doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia (Článok 10),
postavenie doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia z hľadiska pracovnoprávneho (Článok 11),
záverečné ustanovenia (Článok 12).
 

PRAVIDLÁ PRE VYPRACOVANIE A OBSAH ZÁVEREČNÝCH PRÁC
Pravidlá pre vypracovanie a obsah záverečných prác

INÉ DÔLEŽITÉ A ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE
odbor sociálna psychológia a psychológia práce
http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-studentov/studium/doktorandke-studium/

všeobecne
http://www.phd.sav.sk/index.php?ID=2

Dokumenty na stiahnutie
 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2010
 ramcovy-projekt-DP.doc

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals