Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Staff » doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc. » Vybrané publikácie: do roku 2010

Vybrané publikácie: do roku 2010

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách.


GABZDILOVÁ, Soňa. Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.  Dunajská Streda: Lilium Aurum, 1999, 125 s., ISBN 80-8062-049-0.

GABZDILOVÁ –OLEJNÍKOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava: SvÚ SAV, SNM – MKKN, 2004, 175 s., ISBN 80-967621-9-2.

GABZDILOVÁ –OLEJNÍKOVÁ, Soňa. Maďarská menšina na južnom Slovensku (1948 - 1953) . Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2007, 121 s.,  ISBN 978-80-96928-2-2. CD-ROM.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
GABZDILOVÁ, Soňa. Komunistická strana Československa a školstvo na Slovensku v rokoch 1948 -1953. In KÁRNIK, Zdeněk - KOPEČEK - Michal,(eds.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek I. Praha: ÚSD AV ČR, 2003, s. 201 - 223, ISBN 80- 86569-60-8.

GABZDILOVÁ, Soňa. Východiská, možnosti a problémy v oblasti vzdelávania v jazyku maďarskom na Slovensku. In NOSKOVÁ, Helena - BEDNAŘÍK, Petr (eds.). Národnostní menšiny, multikulturalita vzdělávání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010, s. 115-153. ISBN 978-80-7285-129-4.

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa. A bécsi döntés es Dél-Szlovákia, különös tekintettel a Rimaszombati járása, In SIMON, Attila (ed.). Visszacsatolás vagy megszállás. Sempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat: Nógrád Megyei Levéltár, Selye János Egyetem, 2010, s. 59 – 70, ISBN 978-963-7243-74-5.

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa. Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej vojne (v porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave). In ARBURG Adrian – Dvořák, Staněk – Kovařík, David a kol. Německy mluvíci obyvatelstvo v Ceskoslovensku po roce 1945. Brno: Matica moravská, 2010, s. 235 – 251.

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách


GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa. Dopad politických a spoločenských zmien na  maďarské obyvateľstvo Slovenska v prelomovom roku 1948. In PEŠEK, Jan. Kapitolami najnovších slovenských dejín. Bratislava: HÚ SAV, 2006, s. 144 – 158, ISBN 80-969623-6-1.

GABZDILOVÁ – OLEJNÍKOVÁ, Soňa. Vzdelávanie v maďarskom jazyku na Slovensku (1989 – 2002). Problémy a ich (ne)riešenia. In ŠUTAJ, Štefan a kol. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989. Prešov: Universum 2008, s. 117 – 132, ISBN 978-80-89046-54-6.

GABZDILOVÁ, Soňa. Maďarská menšina a štátne občianstvo Československej republiky (1918-1926). In BENKO, Juraj a kol. Občan a štát v moderných dejinách Slovenska. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s r.o., 2010, s. 107 – 118. ISBN 978-80-89396-08-5.

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch


GABZDILOVÁ, Soňa. Vzdelanie, vzdelanostná úroveň a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva  Slovenskej republiky vo vzťahu k etnickému členeniu. In Sociológia 26, roč. 26, 1994, č.5 – 6, s. 473 – 478, CS ISSN 0049-1225.

GABZDILOVÁ, Soňa. Možnosti a problémy vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953. In Historický časopis, 1997,  roč. 45, č. 4, s.  612 – 630, ISSN 0018-2575.

GABZDILOVÁ Soňa. Situácia nemeckej menšiny na Slovensku pri návrate z evakuácie na jar a v lete 1945. In Historický časopis, roč. 49, 2001, č. 3, s. 453 – 476, ISSN 0018-2575.

GABZDILOVÁ Soňa – OLEJNÍK, Milan. Proces internácie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945 - 1946. In Historický časopis, roč. 50, 2002, č. 3, s. 423- 438, ISSN 0018-2575.

GABZDILOVÁ Soňa – OLEJNÍK, Milan. Od pozitivizme k negativizmu – Karpatonemecká strana v období  predmníchovskej ČSR. In Historický časopis, roč. 53, 2005, č. 3, s. 467 – 486, ISSN 0018-2575.

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ Soňa. Vznik a činnosť Csemadok-u v kontexte politiky KSČ (1948-1951). In Historický časopis, roč. 56, 2008, č. 3, s. 477-497, ISSN 0018-2575.

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch


GABZDILOVÁ, Soňa – HOMIŠINOVÁ, Mária. Az iskolaugy a szlovákiai magyar pártok és mozgalmak tevékenységében. In Regio, roč. 5, 1994, č. 3, s. 19 – 28. ISNN 1219 – 1701.

GABZDILOVÁ, Soňa. Školská politika štátnych orgánov vo vzťahu  k etnickým menšinám na  Slovensku v rokoch 1944 - 1948. In Slezský zborník, roč. 96, 1998, č. 3,s. 161 – 170, ISSN 0037-6833.

GABZDILOVÁ, Soňa. Nemecká menšina na Slovensku koncom druhej svetovej vojny. In Moderní dějiny, roč.10, 2002, , č. 10, s. 111- 136,  ISBN 80-7286-043-7, ISSN 1210 – 6860.

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa. Die Aussiedlung der Karpatendeutsche aus der Slowakei im Jahr 1946. In Bohémia, 2006/2007, band 47, heft 1, s. 84-102, ISSN 0523-8587.

BCI Skriptá a učebné texty.
GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan – ŠUTAJ, Štefan. Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945 – 1953 v dokumentoch. Prešov: Universum, 2005, 259 s., ISBN 8089046-33-9.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling