Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Staff » doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2015

ĎURKOVSKÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica - GABZDILOVÁ, Soňa - HREHOR, Henrich. Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia : vybrané aspekty [Secondary-school education in Slovakia in the first half of the 20th century: selected aspects] ; rec. Nadežda Jurčišinová, Erik Štenpien. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 169 s. ISBN 978-80-89524-21-1. Typ: FAI

GABZDILOVÁ, Soňa. Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku a reakcie maďarských opozičných strán (1930 – 1938) = A magyar nyelvű oktatás Szlovákiában és a magyar ellenzéki pártok reakciója (1930 - 1938) [Education in the Hungarian language in Slovakia and reaction of Hungarian opposition parties (1930 - 1938)]. In SIMON, Attila et al. Változó világban - V premenlivom svete : a magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában - Maďarská menšina v Československu v tridsiatych rokoch. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2015, s. 38-55. ISBN 978-80-8122-168-2. (Vega č. 2/0023/12 : Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938). Typ: ABD

GABZDILOVÁ, Soňa. Gymnáziá na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1920 v kontexte politicko-spoločenského vývoja [Highschools in the Eastern Slovakia in context of social development]. In ĎURKOVSKÁ, Mária et al. Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia : vybrané aspekty. - Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 2015, s. 35-58. ISBN 978-80-89524-21-1. Typ: ABD

GABZDILOVÁ, Soňa. Nemecká menšina na Slovensku po februári 1948. In Listy, 2015, roč. 22, č. 6, s. 4-7. ISSN 1213-0249. Typ: BDE

GABZDILOVÁ, Soňa. Nemecká menšina na Slovensku po februári 1948. In Listy, 2015, roč. 22, č. 7-8, s. 16-19. ISSN 1213-0249. Typ: BDE

GABZDILOVÁ, Soňa. Nemecká menšina na Slovensku po februári 1948. In Listy, 2015, roč. 22, č. 9, s. 6-8. ISSN 1213-0249. Typ: BDE

2014

GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Die Lage der ungarischen Minderheit in der Südslowakei von 1945 bis 1948. In Region, Staat, Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel - und Osteuropa. - Mníchov : R. Oldenbourg verlag, 2014, s. 101-124. ISBN 978-3-486-78146-5.Typ: ABC


GABZDILOVÁ, Soňa. Prístup vedenia Komunistickej strany Slovenska k maďarským komunistom na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s. 253-274. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.Typ: ADDB


GABZDILOVÁ, Soňa. Druhá etapa reslovakizácie v Československu a politický vývoj po februári 1948 vedúci k jej terminácii. In Slezský sborník, 2014, roč. 112, č. 1, s. 69-90. ISSN 0037-6833.Typ: ADEB


GABZDILOVÁ, Soňa. Spoločenské a politické diferencie karpatských Nemcov na Slovensku v medzivojnovej Československej republike. In Češi a Němci v meziválečném Československu : sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty MU, The European Society for History of Law a Moravským zemským archivem v Brně. Jaromír Tauchen, Karel Schelle (Eds.). - Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2013, s. 71-83. ISBN 978-80-87475-37-9.Typ: AEC


GABZDILOVÁ, Soňa. Slovenská spoločnosť, odbojové hnutie a nemecká komunita. In Období nesvobody. Editori: Jaromír Tauchen, Karel Schelle. - Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2014, s. 281-294. ISBN 978-80-87475-41-6.Typ: AEC


GABZDILOVÁ, Soňa. Vzdelávanie v jazyku maďarskom v Košiciach v medzivojnovom Československu (1918 – 1938). In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [elektronický zdroj]. Soňa Gabzdilová - Attila Simon (eds.). - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 25-35. ISBN 978-80-8122-109-5. VEGA č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938)". Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/774165/Pristupy-k-rieseniu-narodnostnej-otazky.pdf>.Typ: AED


GABZDILOVÁ, Soňa. Školský systém na Slovensku v medzivojnovej Československej republike (1918-1938) : vysokoškolské učebné texty [elektronický zdroj]. Košice : UPJŠ, 2014. 80 s. Dostupné na internete: <http://www.upjs.sk/public/media/5596/Skolsky_system_na_Slovensku_Gabzdilova.pdf>. ISBN 978-80-8152-142-3.Typ: BCI


Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [elektronický zdroj]. Soňa Gabzdilová - Attila Simon (eds.). Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. 1 CD-ROM. VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938)". Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/774165/Pristupy-k-rieseniu-narodnostnej-otazky.pdf>. ISBN 978-80-8122-109-5.Typ: FAI


OLEJNÍK, Milan - ĎURKOVSKÁ, Mária - GABZDILOVÁ, Soňa. Zjednotená krajinská kresťansko socialistická strana a maďarská národná strana (1936 - 1938) : výber z dokumentov československých štátnych orgánov. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV. 240 s. VEGA MŠVVaU a SAV č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938". ISBN 978-80-89524-13-6.Typ: BAB

2013

ĎURKOVSKÁ, Mária - GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Maďarské politické strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana) na Slovensku v rokoch 1929 - 1936 : dokumenty. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2012. 233 s. VEGA MŠVVaU a SAV č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938". ISBN 978-80-89524-09-9.Typ: AAB GABZDILOVÁ, Soňa. Maďari na Slovensku na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .Typ: ADFB

2012

GABZDILOVÁ, Soňa. Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918 - 1929. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. 159 s. projekt VEGA MŠVVaU SR a SAV č. 2/0117/09 Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1918 - 1929. ISBN 978-80-89524-03-7.Typ: AAB

GABZDILOVÁ, Soňa. Vzdelávanie maďarskej minority v materinskom jazyku. In GABZDILOVÁ, Soňa. Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918 - 1929. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 124-147. ISBN 978-80-89524-03-7.Typ: ABD GABZDILOVÁ, Soňa. Sústreďovacie tábory na Slovensku v roku 1945. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .Typ: ADFB

2011

 

GABZDILOVÁ, Soňa. Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej vojne (v porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave). In ARBURG, Adrian von - DVOŘÁK, Tomáš - KOVAŘÍK, David. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. - Brno : Matice moravská, 2010, s. 235-251. ISBN 978-80-86488-70-7.Typ: ABC

GABZDILOVÁ, Soňa. The Hungarian minority. In PEKÁR, Martin. Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918 - 1945 : a survey. - Prešov : Universum, 2011, p. 66-75. ISBN 978-80-555-0442-1.Typ: ABD

GABZDILOVÁ, Soňa. Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 1950, maďarská menšina a historické súvislosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2011, roč. 59, č. 2, s. 263-284. (2011 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract, TOC Premier, SCOPUS, Linguistic Bibliography, National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Current Contents, Web of Science, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), Personal Alert (e-mail), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010)). ISSN 0018-2575.Typ: ADDB

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling