Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Staff » Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. » Vybrané publikácie: do roku 2010

Vybrané publikácie: do roku 2010

ĎURKOVSKÁ, Mária. Kultúra ako jedna z dimenzií spoločenského života v Slovenskej republike v rokoch 1939 - 1945. In Život v Slovenskej republike : Slovenská republika 1939 1945 očami mladých historikov. IX. Zostavil Peter Sokolovič. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 245-258. ISBN 978-80-89335-37-4.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Podiel spolku Pfadfinderverein na narúšaní občianskych vzťahov v Levoči v 30 rokoch 20. storočia. In BENKO, Juraj et al. Občan a štát v moderných dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2010, s. 119-127. ISBN 978-80-89396-08-5.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spolupráca Spišskonemeckej strany s maďarskými politickými stranami v regióne Spiša začiatkom dvadsiatych rokov a koncom tridsiatych rokov 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2010, roč. 13, č. 2, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/201002_cislo.html>.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Die deutschen Minderheitsparteien in der Slowakei in den Jahren 1918 - 1938. In Bonyhádi Evangélikus Füzetek : Németek a Kárpát-Medencében Konferencia Anyaga. 2. Editor István Nagy, Eszter Bacskai. - Kecskemét : Bonyhád, 2009, s. 33-42. ISBN 978-963-88401-0-3.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spišskí Nemci a ich politická strana v medzivojnovom období na Slovensku. In Profil - výzkum - perspektivy : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 4. a 5. listopadu 2008 v Opavě [elektronický zdroj]. Editor Jana Machačová, Oľga Šrajerová. - Opava : Slezské zemské muzeum, 2009, s. 191-200. ISSN 0037-6833.

Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 : (identita a politika II). Jana Šutajová, Mária Ďurkovská (Eds.). Prešov : Universum, 2008. 219 s. Projekt č. APVV-51-047505 - Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989. ISBN 978-80-89046-53-9.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Proces maďarizácie spišských Nemcov a ich postoj ku vzniku Československej republiky. In Slezský sborník, 2009, roč. 107, č. 1, s. 1-14. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďarské a nemecké politické strany predmníchovského Československa (Názorové rozdiely v politike Karpatonemeckej a Spišskonemeckej strany a ich vzťahu voči maďarským politickým stranám). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2008, roč. 11, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/4-2008/index.html>.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spolupráca nemeckých a maďarských politických strán v predmníchovskom Československu. In Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie po roku 1989 : (Historické, politologické a právne súvislosti). Jana Šutajová - Mária Ďurkovská (Eds.). - Prešov : Universum, 2007, s. 121-131. ISBN 978-80-89046-46-1.

Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie po roku 1989 : (Historické, politologické a právne súvislosti). Jana Šutajová - Mária Ďurkovská (Eds.). Prešov : Universum, 2007. 136 s. ISBN 978-80-89046-46-1.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling