Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Staff » Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2017

HOMIŠINOVÁ, Mária - VÝROST, Jozef - ĎURKOVSKÁ, Mária. Socioetnická a jazyková situácia slovenskej mládeže žijúcej v Rumunsku (primárne výsledky empirického výskumu). In Človek a spoločnosť, 2017, roč. 20, č. 2, s. 45-66. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/150227140904-homisinova-et-al-po%E2%80%A6.pdf

2016

V duchu autority a slovenskej štátnosti : školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Soňa Gabzdilová, Mária Ďurkovská (eds.); rec. Pavol Martuliak, Nadežda Jurčišinová. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, 2016. 169 s. ISBN 978-80-970850-3-2.


ĎURKOVSKÁ, Mária. Školy s nemeckým vyučovacím jazykom v Slovenskej republike v rokoch 1939 – 1945. In V duchu autority a slovenskej štátnosti : školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, 2016, s. 74-98. ISBN 978-80-970850-3-2


ĎURKOVSKÁ, Mária. Nemecké štátne reformné reálne gymnázium v Levoči v 20. a 30. rokoch 20. storočia a aktivity jeho študentov v spolku Pfadfinderverein. In Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 3, s. 28-40. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-19-rok-2016/3/ 


SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Možnosti výskumu osobnosti biskupa Madarásza s ohľadom na jeho pôsobenie v Košiciach (1939 - 1945). In Ľudia a dejiny - historická biografia a jej miesto v historiografii. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2016. ISBN 978-80-8152-427-1.

2015

ĎURKOVSKÁ, Mária a kol. Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia : vybrané aspekty. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 169 s. ISBN 978-80-89524-21-1.

BOJKOVÁ, Alžbeta - WOLFOVÁ, Eva - ĎURKOVSKÁ, Mária. Školstvo v Košiciach v rokoch 1918 - 1953 [Education in Košice in years 1918 – 1953]. In Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2014, s. 152-198. ISBN 978-80-8152-205-5. (Vega č. 1/0101/12 : Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie). Vega č. 2/0055/13 : Školy, žiaci, učitelia - vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918-1948). Typ: AEDA

ĎURKOVSKÁ, Mária - HREHOR, Henrich. Stredné školy na Slovensku v rokoch 1918 - 1948 : dokumenty [Secondary schools in Slovakia in 1918 - 1948: documents]. Rec. Nadežda Jurčišinová, Milan Olejník. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. 182 s. ISBN 978-80-89524-16-7 (Vega č. 2/0055/13 : Školy, žiaci, učitelia - vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918-1948). Typ: AAB

ĎURKOVSKÁ, Mária. Sčítanie obyvateľstva v roku 1930 a demografické faktory postavenia maďarskej menšiny na Slovensku = Az 1930-as népszámlálás és a szlovákiai magyar kisebbség demográfiai mutatói [Census 1930 and demographic factors of the status of the Hungarian minority in Slovakia]. In SIMON, Attila et al. Változó világban - V premenlivom svete : a magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában - Maďarská menšina v Československu v tridsiatych rokoch. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2015, s. 8-26. ISBN 978-80-8122-168-2. (Vega č. 2/0023/12 : Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938). Typ: ABD

ĎURKOVSKÁ, Mária. Stredné školstvo vo vybraných mestách Spiša v rokoch 1938 – 1945 [Secondary education in selected cities of Spiš in the years 1938-1945]. In ĎURKOVSKÁ, Mária et al. Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia : vybrané aspekty. - Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 2015, s. 59-100. ISBN 978-80-89524-21-1. Typ: ABD

ĎURKOVSKÁ, Mária. Postavenie a charakteristika vybraných cirkevných, rádových a rehoľných stredných škôl na východnom Slovensku v 30. a 40. rokoch 20. storočia [Status and characteristics of selected church, religious and orders secondary schools in eastern Slovakia in the 30s and 40s of the 20th century]. In Historica Carpatica : zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. 46/2015.história. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2015, 2015, 46, s. 21-40. ISBN 978-80-89093-41-0. Typ: AEDA

ĎURKOVSKÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica - GABZDILOVÁ, Soňa - HREHOR, Henrich. Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia : vybrané aspekty [Secondary-school education in Slovakia in the first half of the 20th century: selected aspects] ; rec. Nadežda Jurčišinová, Erik Štenpien. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 169 s. ISBN 978-80-89524-21-1. Typ: FAI

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Kapitoly z uhorskej historiografie : od jej vzniku do konca 17. storočia [Chapters from Hungarian Historiography from the Beginning till the End of the 17th Century] [elektronický zdroj]. Rec. Štefan Šutaj, Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-89524-19-8. Typ: AAB

2014

ĎURKOVSKÁ, Mária. Order Gymnasia in Košice in the Third Decennium of the 20th Century. In Mesto a dejiny, 2014, roč. 3, č. 1, s. 56-66. ISSN 1339-0163. VEGA č. 2/0055/13 "Školy, žiaci, učitelia - vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 - 1948)".Typ: ADFB

ĎURKOVSKÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Stredné školy a školský systém v Košiciach v období rokov 1938 - 1944. In Disputationes Scientificae, 2014, roč. 14, č. 4, s. 63-87. ISSN 1335-9185. VEGA č. 2/0055/13 "Školy, žiaci, učitelia - vývoj školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 - 1948".Typ: ADFB

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďari v Košiciach v kontexte sčítaní obyvateľstva v rokoch 1921 a 1930. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [elektronický zdroj]. Soňa Gabzdilová - Attila Simon (eds.). - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 36-52. ISBN 978-80-8122-109-5. VEGA č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938)"č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938)". Dostupné na internete: .Typ: AED

OLEJNÍK, Milan - ĎURKOVSKÁ, Mária - GABZDILOVÁ, Soňa. Zjednotená krajinská kresťansko socialistická strana a maďarská národná strana (1936 - 1938) : výber z dokumentov československých štátnych orgánov. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV. 240 s. VEGA MŠVVaU a SAV č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938". ISBN 978-80-89524-13-6.Typ: BAB

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Školstvo v Košiciach pred a po vzniku Československej republiky. In Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 10.-11.októbra 2013 zorganizovali v Košiciach Katedra histórie FF UPJŠ a Spoločenskovedný ústav SAV. 2/2013.Acta Historiae Cassoviensis. Nikola Regináčová - Alžbeta Bojková (Eds.). - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2013, s. 22-40. ISBN 978-80-8152-131-7. VEGA č. 1/0101/12 "Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)".Typ: AED

2013

ĎURKOVSKÁ, Mária - GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Maďarské politické strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana) na Slovensku v rokoch 1929 - 1936 : dokumenty. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2012. 233 s. VEGA MŠVVaU a SAV č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938". ISBN 978-80-89524-09-9.Typ: AAB

ĎURKOVSKÁ, Mária. Reakcie štátnych úradov na aktivity Karpatonemeckej strany na Spiši v rokoch 1935 - 1938. In Slezský sborník, 2013, roč. 111, č. 2, s. 275-287. ISSN 0037-6833.Typ: ADEB

ĎURKOVSKÁ, Mária. The State Secondary Technical School in Košice in the interwar period. In Studia Historyczne : Quarterly Journal published by the Historical Committee of the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences, 2013, vol. 56, no. 4, p. 611-627. ISSN 0025-1429. Vega č. 2/0055/13 "Školy, žiaci, učitelia - vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 - 1948".Typ: ADEB

ĎURKOVSKÁ, Mária. Miesto Československého štátneho reálneho gymnázia v Rožňave vo vzdelávacom systéme Československej republiky (druhé decénium 20. storočia). In Disputationes Scientificae, 2013, roč. 13, č. 4, s. 119-134. ISSN 1335-9185. VEGA 2/0055/13 "Školy, žiaci, učitelia – vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 – 1948".Typ: ADFB

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďarské menšinové strany na Slovensku v tridsiatych rokoch 20. storočia v obraze archívnych dokumentov. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 3, s. ISSN 1335-3608. VEGA MŠVVaU a SAV 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 – 1938". Požaduje sa. Dostupné na internete: .Typ: ADFB

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Skúsenosti a prínos aktívnej cezhraničnej spolupráce v Košickom samosprávnom kraji (so zreteľom na podporu spolupráce inštitúcii a na príklade projektu Regsom – evaluačná štúdia). In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy konanej v dňoch 11.-12.9.2013. časť 2. - Košice : Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2013, s. 222-231. ISBN 978-80-8152-058-7.Typ: AED

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Sociálno-demografická situácia. In Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. - Prešov : Universum-eu, 2013, s. 5-15. ISBN 978-80-89524-12-9.Typ: BBB

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Obraz sociálnej služby. In Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. - Prešov : Universum-eu, 2013, s. 39-63. ISBN 978-80-89524-12-9.Typ: BBB

Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. Zost.: Zlatica Sáposová, Mária Ďurkovská. Prešov : Universum-eu, 2013. 315 s. projekt HUSK/1101/1.6.1/0131 "Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj - Boršodsko-abovsko-zemplínska župa), Regionális szociális mappa (Kassai Őnkormányzati Kerület - Borsod-Abaúj-Zemplén megye)". ISBN 978-80-89524-12-9.Typ: FAI

2012

ĎURKOVSKÁ, Mária. Základné demografické charakteristiky maďarskej menšiny. In GABZDILOVÁ, Soňa. Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918 - 1929. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 21-47. ISBN 978-80-89524-03-7.Typ: ABD

ĎURKOVSKÁ, Mária. Činnosť Karpatonemeckej strany na Spiši v rokoch 1935 - 1938. In Slezský sborník, 2012, roč. 110, č. 3-4, s. 221-237. ISSN 0037-6833.Typ: ADEB

ĎURKOVSKÁ, Mária. Aktivity Karpatonemeckej strany vo vybraných spišských obciach v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .Typ: ADFB

ĎURKOVSKÁ, Mária - HREHOR, Henrich. Rádové československé reálne gymnázium v Košiciach 1935 - 1938. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, 2012, roč. XI, č. 2, s. 100-120. ISSN 1336-2232.Typ: ADFB

ĎURKOVSKÁ, Mária - GAJDOŠ, Marián. Slovenská akadémia vied a rozvoj vedy v Košiciach. In Košice - inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej v Košiciach dňa 24. októbra 2012 Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach a Východoslovenským múzeom v Košiciach pri príležitosti 140. výročia založenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Uršula Ambrušová - Peter Fedorčák (eds.). - Košice : UPJŠ, 2012, s. 195-216. ISBN 978-80-7097-992-1.Typ: AED

2011

 

 

ĎURKOVSKÁ, Mária. Nemecká menšina na Spiši - jej spolky a kultúrno-spoločenská činnosť v 20. a 30. rokoch 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2011, roč. 14, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .Typ: ADFB

HREHOR, Henrich - ĎURKOVSKÁ, Mária. Československé štátne reálne gymnázium v Košiciach 1918 - 1938. In Košice a dejiny - dejiny Košíc : zborník príspevkov z 1. vedeckej konferencie k dejinám Košíc, ktorá sa uskutočnila 16. - 17. septembra 2010 v Košiciach. Editor Štefan Šutaj. - Košice : Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, 2011, s. 120-129. ISBN 978-80-7097-910-5.Typ: AED

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling