Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Staff » PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2017

K výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov: teoretické a metodologické otázky. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Marián Lukáč (eds.) ; Pavel Maršálek, Zlatica Sáposová (rec.). Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2016. 150 s. ISBN 978-80-553-3040-2(Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Typ: FAI

Zlatica SÁPOSOVÁ, Marian GAJDOŠ: Cezhraničná spolupráca Slovenska a Ukrajiny na základe vybraných faktorov [Cross-border Cooperation between Slovakia and Ukraine]. In Marian Gajdoš, Serhij Ustyč (eds.) K inovácii slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Čiastkové výstupy z riešenia projektu CBC 01030 prezentované na stretnutí riešiteľov a expertov v Starej Lesnej 16. – 17. marca 2017. Rec.: Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.; Prof. Mykola Palynčak, DrSc. Košice 2017, s. 76-87, ISBN 978 – 80 – 970850 – 8 – 7. Typ: AED

2016

GAJDOŠ, Marián. Marmarošský zjazd národných výborov v roku 1945. In Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945 : venované životnému jubileu - 80. narodeninám Dr.h.c. prof. PhDr. Michala Daniláka, CSc. - Prešov : Prešovská univerzita, 2015, s. 162-178. ISBN 978-80-555-1541-0. Typ: AEDA

2015

GAJDOŠ, Marián. Marmarošský zjazd národných výborov v roku 1945. In Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919 – 1945 (ed. Harbuľová Ľubica). Rec. Miloslava Bodnárová, Miroslav Daniš, Róbert Ištok. Prešov, Prešovská univerzita, 2015, ISBN 978-80-555-1541–0, s. 150-161. Typ: AEDA.

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky : (1945 - 1953) I. Rec. Peter Švorc, Michal Šmigeľ. Prešov : Universum, 2013. 265 s. VEGA č. 2/0198/10 "Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 - 1947". ISBN 978-80-89046-81-2. Typ: AAB

2014

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky : (1945 - 1953) I. [The Ukrainian minority in Slovakia as a subject and object Policy I. (1945-1948)]. Rec. Peter Švorc, Michal Šmigeľ. Prešov : Universum, 2013. 265 s. ISBN 978-80-89046-81-2. Typ: AAB

2013

GAJDOŠ, Marián. To some features of Slovak - Ukrainian borderland. In Geopolitics of Ukraine: history and modern times : collection of scientific papers, vol. 2012, no. 9, p. 25-34. ISSN 2078-1431. Typ: ADEB

GAJDOŠ, Marián. Snaha o zjednotenie Marmaroščiny so Zakarpatskou Ukrajinou. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 84-101. ISBN 978-80-970042-6-2. Typ: AEC

Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 240 s. ISBN 978-80-970042-6-2. Typ: FAI

2012

ĎURKOVSKÁ, Mária - GAJDOŠ, Marián. Slovenská akadémia vied a rozvoj vedy v Košiciach. In Košice - inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej v Košiciach dňa 24. októbra 2012 Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach a Východoslovenským múzeom v Košiciach pri príležitosti 140. výročia založenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Uršula Ambrušová - Peter Fedorčák (eds.). - Košice : UPJŠ, 2012, s. 195-216. ISBN 978-80-7097-992-1. Typ: AED

GAJDOŠ, Marián. Do dejakych osoblyvostej slovacko-ukrajinskogo prykordonnja. In Šljachy pidvyščennja efektyvnosti transkordonnogo spivrobitnyctva na novomu Schidnomu kordoni Evropejskogo Sojuzu : materialy mižnarodnoj naukovo-praktyčnoj konferenciji (Stara Lesna 18-19 veresnja 2012 roku). speciaľnyj vypusk zbirnyka naukovych prac 8/2012.geopolityka Ukrajiny: istorija i sučasnisť, s. 26-36. ISSN 2078-1431. Typ: ADEB

USTYCH, Serhii - BILAK, Oleksandr - VIDNYANSKYI, Stepan - BOGLARKA, Bata - MIREL, Mihai - MYTRYAYEVA, Svitlana - RÁKÓCZI, Andras - GAJDOŠ, Marián. Optimization of transborder cooperation system: concept and its pilot application : (examples of neighboring regions of Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine). Uzhgorod : Institute for transfrontier cooperation, 2012. 126 p. European Regional Development Fund (ERDF) "Hranice pre ľudí (Borders for people)" č. HUSKROUA/0901/069. Optimalizácia systému cezhraničnej spolupráce: koncepcia a jej pilotná implementácia. Typ: AGI

2011

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Samovrjaduvannja ta monitoryng mižetničnych vidnosyn u prykordonnych regionach. In Geopolityka Ukrajiny: istorija i sučasnisť : zbirnyk naukovych prac. vypusk 4. - Užgorod : Zakarpatskyj deržavnyj universytet Navčaľno-naukovyj Instytut evrointegracijnych doslidžeň : Instytut transkordonnogo spivrobitnyctva, 2011, s. 131-146. ISSN 2078-1431. Typ: ADEB

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Self-government and monitoring of inter-ethnic relations in the bordering regions. In Geopolitics of Ukraine: History and modern times : collection of scientific papers. Issue 5. - Uzhgorod : ZakSU, 2011, p. 104-116. ISSN 2078-1431. Typ: ADEB

GAJDOŠ, Marián. UNRP - pokus o rovnoprávne postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku (1945 - 1948). In Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 26 : Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie. Miroslav Sopoliga. - Svidník : SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku : Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, 2011, s. 41-51. ISBN 978-80-89392-42-1. Typ: AED

GAJDOŠ, Marián. Uplatňovanie práva na vzdelanie v materinskom jazyku na severovýchodnom Slovensku v povojnových rokoch. In Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 27.-28. mája 2011 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Zostavovateľ: Erik Štenpien. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2011, s. 65-75. ISBN 978-80-7097-893-1. Typ: AED

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling