Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Staff » PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD. » Vybrané publikácie: 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2015

DOBEŠ, Marek. Zážitky z triedy [Experiences from a classroom] [elektronický zdroj]. Rec. Zuzana Törvenyi Belovičová, Viera Lehotská. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-89524-22-8. Typ: AAB

DOBEŠ, Marek - ANDOGA, Rudolf. Computational model of C. Elegans core olfactory circuit. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2015, roč. 18, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-18-rok-2015/1/>. Typ: ADFB

DOBEŠ, Marek. Meranie kvality vzťahov v školskej triede a ich konzistencia v čase = Measuring quality of relationships in a classroom and their consistency in time. In Sociálne procesy a osobnosť 2014 : človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015, s. 122-126. ISBN 978-80-89524-18-1. Dostupné na internete: <http://www.spao.sk/data/uploads/zbornik-spao-2014.pdf> (VEGA č. 2/0166/12 : Vplyv zmeny sociálnych zručností učiteľa na zmenu triednej atmosféry a sociometrickej štruktúry triedy). Typ: AEDA

LIPOVSKÁ, Radka - DOBEŠ, Marek. Index pozitívnych vzťahov a index stability vzájomných nominácií v školskej triede v čase = Index of positive relationships and index of stability of mutual peer nominations in classrooms. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2015, roč. 18, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-18-rok-2015/1/>. Typ: ADFB

2014

FEDÁKOVÁ, Denisa - DOBEŠ, Marek. Modelling the relationships between work-to-family conflict, work and family stressors and well-being. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2014, roč. 17, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-17-rok-2014/3/>.Typ: ADFB

LIPOVSKÁ, Radka - DOBEŠ, Marek. Vývoj sociometrického statusu detí v školskej triede a analýza sociálnych sietí. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2014, roč. 17, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2014/1/6069/>.Typ: ADFB

2013

DOBEŠ, Marek. Neural Network of C. Elegans as a Step Towards Understanding More Complex Brain Processes. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2013/1/6024/>.Typ: ADFB

DOBEŠ, Marek. Školská trieda a odmietané deti. In Cesty k múdrosti / Ways to Wisdom : 29. Psychologické dni. Medzinárodná konferencia venovaná životnému jubileu Prof. PhDr. Imricha Ruisela, DrSc. : International Conference. Zostavovateľka: Mária Bratská; recenzenti: Mária Bratská, Matej Czako, Eva Farkašová, Radomír Masaryk, Vladimír Salbot, Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava : STIMUL, 2011, s. 151-155. ISBN 978-80-8127-046-8.Typ: AED

DOBEŠ, Marek. Štandardizácia Dotazníka triednej atmosféry na populácii žiakov druhého stupňa ZŠ. In Hodnotenie kvality vzdelávania - súčasný stav a perspektívy : zborník z konferencie [elektronický zdroj]. Zostavili: Ivana Pichaničová, Martin Pokorný, Ján Ruman. - Bratislava : Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 2013. ISBN 978-80-89638-11-6. APVV-0274-07.Typ: AEF

LEHOTSKÁ, Viera - DOBEŠ, Marek. Škály na zisťovanie kvality vzťahu, miery záväzku a vzťahu s rodičmi u partnerov nežijúcich v manželstve. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2013/1/6022/>.Typ: ADFB
 

2012

DOBEŠ, Marek - NASER, Katarína - LEHOTSKÁ, Viera. Comparison of text and graphical sociometric questionnaires. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/1/5966/>.Typ: ADFB

DOBEŠ, Marek. Zmena v kamarátskych vzťahoch dva roky od začiatku psychologickej intervencie v školskej triede. In Sociálne procesy a osobnosť 2012 : Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. Editori: Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 74-76. ISBN 978-80-88910-40-4.Typ: AED

DOBEŠ, Marek. Zmena sociometrického statusu žiakov v čase. In Sociálne procesy a osobnosť 2012 : XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Zborník abstraktov. Zostavili: Hana Harenčárová, Lucia Adamovová. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 19. ISBN 978-80-88910-38-1.Typ: AFHA
 

2011

DOBEŠ, Marek. Náčrt typológie detí z pohľadu interakcie s triedou a programom na rozvoj sociálnych zručností žiakov. In Zdravie vo všetkých politikách : zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou, 21. - 22. 5. 2009, Košice [elektronický zdroj]. Editor: Zuzana Katreniaková. - Košice : Equilibria, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-89284-45-0.Typ: AED

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling