Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » SUBMENU » Scientific Board

Scientific Board

MEMBERS OF SCIENTIFIC BOARD


Members of Scientifc Board of Centre of Social and Psychological Sciences, SAS elected on 19.9.2015:

THE INSTITUTE FOR FORECASTING CSPS SAS:
Mgr. Richald Filčák, MSc., PhD.
Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
EXT.: Prof. Ing. Mikuláš Ľuptáčik, PhD.


THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES CSPS SAS:
Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
EXT.: Prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.


THE INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY CSPS SAS:
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (predsedníčka VR)
EXT.: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, Csc.

Documents of Scientific Board of CSPS SAS

Zápisnica zo stretnutia Akademickej obce CSPV SAV zo dňa 19.10.2015
Štatút Vedeckej rady CSPV SAV
Volebný poriadok - príloha štatútu Vedeckej rady CSPV SAV

Materials elaborated by Scientific Borad of CSPS SAS

Stanovisko VR Centra spoločenských a psychologických vied SAV CSPV SAV ku koncepcii akreditácie organizácii SAV

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 21, Year 2018, Issue 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling