Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » Staff » doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.

doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.

Name:  Soňa Gabzdilová
Address: Institute of Social Sciences, SAS Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: gabzdil@saske.sk, sona.gabzdilová@gmail.com
Department: Department of history
Academic qualification:
• Doc., 2006, FF UK Bratislava,Slovak history
• CSc., 1995, FF UK Bratislava, Czech and Slovak history
• PhDr., 1982, FF Prešov, UPJŠ Košice, Theory of teaching of history

Areas of scientific interest:
• Slovak history after year 1918
• Status of ethnic minorities
• Issues connected with school and education

Visited institutions abroad:
     Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha
     Historický ústav MAV, Budapest.

Projects:

• Principal investigator: VEGA MŠVV a Š SR a SAV
Status of German minority in the region of Spiš during years 1918 – 1948 and changes of its ethnic identity, 2/4167/97.
German minority in Slovakia after year 1918, reflection of geopolitical, economic and social changes in historical memory of its members, 2/7224/20.
Hungarians and Germans in Slovakia after years 1918, state and minorities,events and relations, 2/3215/23.
Southern Slovakia during years 1948 – 1953 with focus upon status of Hungarian minority, 2/6186/27
Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia during 1918-1929, 2/0117/09.

• Participant in foreign projects:
Minorities in East Central Europe and their impact upon foreign policy. The Center for European Security Studies. Gronningen. Holandsko. 
Totalitarian and limits of tolerance:  example of communist regime and its relation toward non-dominant communities. GA AV ČR.
KPC and radical socialism in Czechoslovakia 1918 – 1989. GA AV ČR.

Participant in domestic projects:

projekty APVV, APVT a ŠPVV:
       Decretes of E. Beneš and their implementation in Slovakia. APVT, 51-015202,
       Nation and ethnic communities in the process of transformation of society. ŠPVV, 028,     
       Hungarian minority in Slovakia in the process of transformation of society after year 1989. APVV, 51-047505

             
Projects VEGA MŠVV a Š SR a  SAV
              Development of ethnic minorities after  World War IIand interethnic relations in Slovakia, 2/1307/94.                 
              Ethnic minorities in Slovakia during years 1918 – 1945,  1/0044/10.
Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia 1929-1938, 2/0023/12.
Schools, pupils, teachers – development of middle schools in selected cities of Eastern Slovakia during years 1918 – 1945, 2/0055/13.

Vybrané publikácie:

AAB  Scientific publications published in Slovakia.
GABZDILOVÁ, Soňa. Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.  Dunajská Streda: Lilium Aurum, 1999, 125 s., ISBN 80-8062-049-0.
GABZDILOVÁ –OLEJNÍKOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava: SvÚ SAV, SNM – MKKN, 2004, 175 s., ISBN 80-967621-9-2.
GABZDILOVÁ –OLEJNÍKOVÁ, Soňa. Maďarská menšina na južnom Slovensku (1948 - 1953) . Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2007, 121 s.,  ISBN 978-80-96928-2-2. CD-ROM.
GABZDILOVÁ, Soňa a kol. Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918-1929. Košice: SvÚ SAV, 2011, 153 s., ISBN 978-808952037.
ABC  Chapters in scientific monographs published abroad
GABZDILOVÁ, Soňa. Komunistická strana Československa a školstvo na Slovensku v rokoch 1948 -1953. In KÁRNIK, Zdeněk - KOPEČEK - Michal,(eds.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek I. Praha: ÚSD AV ČR, 2003, s. 201 - 223, ISBN 80- 86569-60-8.
GABZDILOVÁ, Soňa. Východiská, možnosti a problémy v oblasti vzdelávania v jazyku maďarskom na Slovensku. In NOSKOVÁ, Helena - BEDNAŘÍK, Petr (eds.). Národnostní menšiny, multikulturalita vzdělávání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010, s. 115-153. ISBN 978-80-7285-129-4.
GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa. A bécsi döntés es Dél-Szlovákia, különös tekintettel a Rimaszombati járása, In SIMON, Attila (ed.). Visszacsatolás vagy megszállás. Sempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. Balassagyarmat: Nógrád Megyei Levéltár, Selye János Egyetem, 2010, s. 59 – 70, ISBN 978-963-7243-74-5.  
GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa. Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej svetovej vojne (v porovnaní so situáciou Nemcov v Čechách a na Morave). In ARBURG Adrian – Dvořák, Staněk – Kovařík, David a kol. Německy mluvíci obyvatelstvo v Ceskoslovensku po roce 1945. Brno: Matica moravská, 2010, s. 235 – 251.

ABD  Chapters in scientific monographs published in Slovakia
GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa.Dopad politických a spoločenských zmien na  maďarské obyvateľstvo Slovenska v prelomovom roku 1948. In PEŠEK, Jan. Kapitolami najnovších slovenských dejín. Bratislava: HÚ SAV, 2006, s. 144 – 158, ISBN 80-969623-6-1.
GABZDILOVÁ – OLEJNÍKOVÁ, Soňa. Vzdelávanie v maďarskom jazyku na Slovensku (1989 – 2002). Problémy a ich (ne)riešenia. In ŠUTAJ, Štefan a kol. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989. Prešov: Universum 2008, s. 117 – 132, ISBN 978-80-89046-54-6.
GABZDILOVÁ, Soňa. Maďarská menšina a štátne občianstvo Československej republiky (1918-1926). In BENKO, Juraj a kol. Občan a štát v moderných dejinách Slovenska. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s r.o., 2010, s. 107 – 118. ISBN 978-80-89396-08-5.

ADD  Scientific in carent periodicals in Slovakia

GABZDILOVÁ, Soňa. Vzdelanie, vzdelanostná úroveň a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva  Slovenskej republiky vo vzťahu k etnickému členeniu. In Sociológia 26, roč. 26, 1994, č.5 – 6, s. 473 – 478, CS ISSN 0049-1225.

GABZDILOVÁ, Soňa. Možnosti a problémy vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953. In Historický časopis, 1997,  roč. 45, č. 4, s.  612 – 630, ISSN 0018-2575.
GABZDILOVÁ Soňa. Situácia nemeckej menšiny na Slovensku pri návrate z evakuácie na jar a v lete 1945. In Historický časopis, roč. 49, 2001, č. 3, s. 453 – 476, ISSN 0018-2575.

GABZDILOVÁ Soňa – OLEJNÍK, Milan. Proces internácie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945 - 1946. In Historický časopis, roč. 50, 2002, č. 3, s. 423- 438, ISSN 0018-2575.

GABZDILOVÁ Soňa – OLEJNÍK, Milan. Od pozitivizme k negativizmu – Karpatonemecká strana v období  predmníchovskej ČSR. In Historický časopis, roč. 53, 2005, č. 3, s. 467 – 486, ISSN 0018-2575.

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ Soňa. Vznik a činnosť Csemadok-u v kontexte politiky KSČ (1948-1951). In Historický časopis, roč. 56, 2008, č. 3, s. 477-497, ISSN 0018-2575.
GABZDILOVÁ, Soňa. Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 1950, maďarská menšina a historické súvislosti. In Historický časopis, roč. 59, 2011, č. 2, s. 263 – 284, ISSN 0018-2575.
GABZDILOVÁ, Soňa. Prístup vedenia Komunistickej strany Slovenska k maďarským komunistom na prelome štaridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. In Historický časopis, roč. 62, 2014, č. 2, s. 253 – 274, ISSN 0018-2575.


ADE Scientific artiucles in foreign non-carent periodicals

GABZDILOVÁ, Soňa – HOMIŠINOVÁ, Mária. Az iskolaugy a szlovákiai magyar pártok és mozgalmak tevékenységében. In Regio, roč. 5, 1994, č. 3, s. 19 – 28. ISNN 1219 – 1701.

GABZDILOVÁ, Soňa. Školská politika štátnych orgánov vo vzťahu  k etnickým menšinám na  Slovensku v rokoch 1944 - 1948. In Slezský zborník, roč. 96, 1998, č. 3,s. 161 – 170, ISSN 0037-6833.
GABZDILOVÁ, Soňa. Nemecká menšina na Slovensku koncom druhej svetovej vojny. In Moderní dějiny, roč.10, 2002, , č. 10, s. 111- 136,  ISBN 80-7286-043-7, ISSN 1210 – 6860.
GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa. Die Aussiedlung der Karpatendeutsche aus der Slowakei im Jahr 1946. In Bohémia, 2006/2007, band 47, heft 1, s. 84-102, ISSN 0523-8587.
GABZDILOVÁ, Soňa. Druhá etapa reslovakizácie v Československu a politický vývoj po februári 1948 vedúci k jej terminácii. In Slezský sborník, roč. CXII, 2014, č. 1, s. 69 – 90. ISSN 0037-6833.
BCI Scipts and teaching texts.
GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan – ŠUTAJ, Štefan. Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945 – 1953 v dokumentoch. Prešov: Universum, 2005, 259 s., ISBN 8089046-33-9.
GABZDILOVÁ, Soňa. Školský systém na Slovensku v medzivojnovej Československej republike (1918-1938). Košice: FF UPJŠ, katedra histórie, 2014, 80. s., ISBN 978-80-8152-14-23. 

Other (scientific-organization activities, membership in editorial boards, awards):

Member of Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium, 2009 - 2013.
Member of Komisia VEGA MŠVV a Š SR a SAV (komisia pre vedy historické a vedy o spoločnosti, filozofia, sociológia, politológia, teológia), 1997 – 2003, 2009 -.
Member of board of editors of periodical CAS, 2002 – 2003.
Chairman of Vedecká rada SvÚ SAV Košice, 2004 – 2011.
Member of Akademický senát FF UPJŠ Košice, 2009 -.

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 21, Year 2018, Issue 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling