Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » Staff » PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.

PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.

Name:  Marian Gajdoš
Address: Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: gajdosm@saske.sk
Department: Department of history
Academic qualification:
• 1987, CSc., Institute of Czechoslovak and World History CSAS in Prague
• 1983, PaedDr., Faculty of Education in Prešov, University P.J.Safarik
• 1972, Faculty of Education in Prešov, University P.J.Safarik

Areas of scientific interest:
• Czech and Slovak history in the 20th century
• the history of national minorities
• history of Rusyns and Ukrainians in Slovakia and Central Europe
• the development cross-border relations after 1945

Teaching and cooperation with universities (involving only Institute of Social Sciences):
• Pavol Jozef Safarik University in Košice
• Matej Bel University, Banská Bystrica

International internships and visits:
• Institute for Conterporary History Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
• Institute of History of Ukraine National Academy of Science of Ukraine, Kiev
• Institute of Sociology NASU, Kiev
• Institute for transfrontier cooperation, Uzhhorod

Projects:

Principal investigator: 

• Vývoj etnických menšín po II. svetovej vojne interetnické vzťahy na Slovensku; (Development of ethnic minorities after World War II. interethnic relations in Slovakia) VEGA, 2/1307/94.
• Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 – 1954;  (Ethnic politics and ethnic minorities in Slovakia in 1945 – 1954). VEGA, 2/5145/98.
• Rusíni/Ukrajinci na Slovensku – Slováci na Ukrajine: historicko – sociologický výskum. (Ruthenians / Ukrainians in Slovakia - Slovaks in Ukraine: historical - sociological research.) Institute of Social Sciences SAS, Institute of Sociology NASU, 1999 – 2000.
• Národnostné menšiny na Slovensku a migračné procesy  v rokoch 1945 – 1960; National minorities in Slovakia and migratory processes during years 1945 - 1960. (VEGA 2/1156/22; 2001 – 2003).
• „Snahy o integráciu ukrajinského etnika v karpatskom regióne: Národné rady po druhej svetovej vojne v dokumentoch. (Efforts to integrate the Ukrainian minority in the Carpathian region: National Council after Second World War in documents.) Institute of Social Sciences SAS Kosice, State Archives of Transcarpathian region, Ukraine,  2007 – 2009, č. 1/2007/SvÚ.
• Riešenie ukrajinskej otázky v období socialistického experimentu. The solution of the Ukrainian question in Slovakia during  the  socialist experiment. VEGA 2/0059/14 (2014-2017). 

• Investigator of international projects: 

• Transcarpathia-Subcarpathian Rus in the European Historical Fate of the 20th Century. (Central European University, Praha 1995, spoluriešiteľ. Zodp. riešiteľ Ivan Pop, DrSc.)

• Koordinátor slovenskej časti medzinárodného projektu „Demokratické premeny Slovenska a Ukrajiny na prelome 20. a 21. storočia: etnopolitické aspekty“ (Coordinator of Slovak part of the international project "Democratic transformation of Slovakia and Ukraine at the turn of the 20th and 21st century: ethno-political aspects".) Institute of Social Sciences SAS Kosice, Institute of History of Ukraine NASU Kiev, 2008 – 2010.

• Slovakian coordinator of the of the international project HUSKROUA/0901/069 Borders for people (Hranice pre ľudí), solved in the Programme ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument). Coordinator projektu: S. Ustych, Institute for transfrontier cooperation, Uzhhorod 2010-2012.

• „Borders through the eyes of people“ (Hranice očami ľudí), jún 2012 – november 2014. Coordinator: S. Ustych, Institute for transfrontier cooperation, Uzhhorod.

• Investigator of domestic projects: (riešiteľ domácich projektov)

• Vývoj minoritných etnických spoločenstiev na Slovensku v rokoch 1918 – 1990. (Development of minority ethnic communities in Slovakia in 1918 – 1990) VEGA 348/1991, Coordinator: PaedDr. Štefan Šutaj, CSc. / PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.

• Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti; (Nation, nationalities and ethnic groups in the transforming society.) ŠPVV 028, 2003 – 2005. Coordinator: doc. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
• Zástupca ved.  projektu ESF Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji (Research of work situation of persons with family duties in Košice region). Riešiteľské pracovisko: Košický samosprávny kraj,  Coordinator: Ing. Ľubica Froncová, 2004 -  2005, č. 2004/2.2/01/009.
• Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v dokumentoch (1944 – 1970) (Ruthenians and Ukrainians in Slovakia in documents (1944 – 1970). Doba riešenia 2004 – 2006). Coordinator: PaedDr. Marian Gajdoš, CSc. Od r. 2005 PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (VEGA 2/4170/24).
• Zástupca zodp. riešiteľa projektu VEGA 2/7187/27 „Fenomén Burlaka a jeho vyšetrovanie v kampani proti banderovcom na Slovensku a v Poľsku“. (Phenomenon of „Burlak“ and his hearing in campaign against the Bandera movement  in Slovak and Poland Republic. (Coordinator: PhDr. Stanislav Konečný, CSc.).
• Zástupca zodp. riešiteľa projektu Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 - 1947 (The endeavours of integrate Ruthenians and Ukrainians into Carpathian region in activities in National Councils in years 1944-1947.) Coordinator: PhDr. Stanislav Konečný, CSc. Doba riešenia: 2010 – 2013.

Publications:

• GAJDOŠ, Marián. K sociálnym a hospodárskym pomerom na území severovýchodného Slovenska po oslobodení v rokoch 1945 - 1948. In Nové obzory : spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 29. Zostavil Imrich Michnovič ; vedecký redaktor Jozef Palášthy. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1987, s. 33-46. ISBN 083-026-87.
• GAJDOŠ, Marián. Vybory 1946 i ich vplyv na vyrišeňňa ukrajinskoho pytaňňa. In Sopoliga Miroslav. Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins´koji kuľtury u Svydnyku No 15. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. ISBN 067-405-88.
• GAJDOŠ, Marián (ed.): Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu : zborník podkladových štúdií. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1989.
• GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1991, 186 s.
• GAJDOŠ, Marián. K úsiliu Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny o zákonné riešenie postavenia ukrajinskej národnosti v rokoch 1945 - 1948. In Acta Iuridica Cassoviensia. 16. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1991, s. 5-15. ISBN 80-85174-73-1.
• GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Political Aspects of "Action P" in East Slovakia in the Year 1950. In M. Gajdoš (ed.): URBS-PROVINCIA-ORBIS : Contributiones ad historiam contactuum civitatum Carpathicarum in honorem O. R. Halaga editae. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1993, s. 177-186.
• GAJDOŠ, Marián. Postoj ukrajinskej reprezentácie na Slovensku k pripojeniu Zakarpatskej Ukrajiny k ZSSR. In Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století : sborník vojenské akademie v Brně. mimořádné číslo.řada C. Zost. Vladimír Goněc, Stanislav Vodička. - Brno : Vojenská akademie, 1994, s. 381-386.
• GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, l53 s.
• GAJDOŠ, Marián - VIDŇANSKYJ, Stepan V. Niektoré osobitosti nastolenia totalitného režimu v Zakarpatskej Ukrajine. In Od diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945-1953 : (zborník materiálov z vedeckej konferencie v Smoleniciach 6. - 8. decembra 1994). Editor Michal Barnovský. 1.vyd. - Bratislava : VEDA, 1995, s. 80-87. ISBN 80-224-0407-1.
• GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Do pytanňa pro polityko-pravove stanovyšče Rusyniv - Ukrajinciv u Slovaččyni (1944 - 1948 rr.). In Mižnarodni zvjazky Ukrajiny : naukovi pošuky i znachidky, 1995, roč., č. 5, s. 97-106.
• GAJDOŠ, Marián. K niektorým otázkam tzv. ukrajinského buržoázneho nacionalizmu. In V tieni totality : Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality (1948-1953). - Bratislava : Historický ústav SAV, 1996, s. 157-163. ISBN 80-967588-0-2.
• GAJDOŠ Marián –KONEČNÝ Stanislav et al: Etnické minority na Slovensku (história, súčasnosť, súvislosti). Spoločenskovedný ústav SAV, Universum 1997, 263 s.
• GAJDOŠ, Marián – MATULA, Pavol et al.: Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice :1997, 209 s. ISBN 80-967621-2-5.
• GAJDOŠ, Marián. Zmeny v spoločnosti a ich odraz medzi Rusínmi (Ukrajincami) na Slovensku. In Slezský sborník, 1997, roč. 95, č. 1-2, s. 127-135. ISSN 0037-6833.
• VOVKANYČ, I. I. - GAJDOŠ, Marián. Optacija gromaďjan miž ČSR i SRSR (Ukrajini) v 1945 - 1948 rr. ta sučasni problemi ukrajinskoj menšini v Slovaččini. In Ukrajina v evropejskich mižnarodnich vidnosinach : Naukovij zbirnik. - Kijiv : Institut istorii ukrajini NAN Ukrajini, 1998, s. 499-515.
• GAJDOŠ, Marián. Rusíni (Ukrajinci) na Slovensku a možné riziká etnického konfliktu. In Pravdepodobné riziká a ohrozenia v strednej Európe a tendencie ich vývoja : riziká vplývajúce na bezpečnostnú situáciu v SR. - Bratislava : NR SR, 1998, s. 35-46.
• GAJDOŠ, Marián. Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 - 1954. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 1998, roč. 1, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/archiv/4-98/index.html>.
• GAJDOŠ, Marián. K problémom národnostného školstva Rusínov. In Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu SZM v Opavě. Gabriela Sokolová, Oľga Šrajerová. - Praha ; Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 1998, s. 186-193. ISBN 80-86224-04-X.
• GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S.- MUŠINKA, M.  Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia : Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov; Užhorod: Universum, 1999, 157 s.
• GAJDOŠ, Marián. Otázky identity Rusínov (Ukrajincov) na Slovensku v 90. rokoch. In Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti národnostných menšín : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Red. J. Kundrát. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 1999, s. 98-105. ISBN 80-88722-81-0.
• GAJDOŠ, Marián. Používanie etnonymov Rusín a Ukrajinec vo vybraných dokumentoch Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny (1945 - 1948). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2000, roč. 3, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/2-2001/index.html>.
• GAJDOŠ, Marián. Názory UNRP na pomenovanie Rusov a Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1945-48. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2000, roč. 3, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/archiv/3-2000/index.html>.
• GAJDOŠ, M.- HOMIŠINOVÁ, M.- KONEČNÝ, S. et alii. Rusíni/Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia : K vybraným výsledkom historicko - sociologického výskumu v roku 2000. Prešov: Universum, 2000, 148 s.
• GAJDOŠ, Marián. Ukrajinské a rusínske školstvo na Slovensku. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2000, roč. 3, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/archiv/1-2000/index.html>.
• KONEČNÝ, S. – BAUMGARTNER, F. FRANKOVSKÝ – GAJDOŠ, M. Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku : Niektoré výsledky etnosociologického výskumu na severovýchodnom Slovensku v roku 2002. Prešov: Róbert Vico - vydavateľstvo, 2002, 128 s.
• GAJDOŠ, Marián. Optácia a činnosť Oblastnej úradovne Osídľovacieho úradu v Košiciach. In Čo dala - vzala našim rodákom otácia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k 55. výročiu optácie a presídlenia. Editor: Marián Gajdoš. - Košice - ; Prešov : Spoločenskovedný ústav SAV : Koordinačný výbor reoptantov, 2002, s. 43-49. ISBN 80-967182-1-5.
• GAJDOŠ, Marián. Etnopolitická situácia v prvom decéniu nezávislosti Ukrajiny. In Európa medzi identitou a integritou. Vedecký redaktor a zostavovateľ Marcela Gbúrová. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 272-280. ISBN 80-8068-110-4.
• GAJDOŠ, Marián. Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procese transformácie spoločnosti (stav výskumu). In Národ a národnosti na Slovensku : stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. - Prešov ; Košice : Universum : Spoločenskovedný ústav SAV, 2004, s. 147-159. ISBN 80-89046-20-7.
• GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v roku 2004. In Národnostné menšiny na Slovensku 2004. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2005, s. 7-25. ISBN 80-8062-287-6.
• GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Rusínska a ukrajinská menšina v národnostnej politike Slovenska po roku 1989. In Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. - Prešov : Universum, 2005, s. 109-120. ISBN 80-89046-30-4.
• GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Rusíni  a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 – 1995) : Výber z dokumentov I. Prešov: Universum, 2005, 209 s.
• GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Postavenie a vývoj Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v dvadsiatom storočí. In Carpatho-Rusyns and Their Neighbors : Esays in Honor of Paul Magocsi. - Fairfax : Eastern Christian Publications, 2006, s. 163-184. ISBN 1-892278-63-4.
• GAJDOŠ, Marián. Boj proti tzv. ukrajinskému buržoáznemu nacionalizmu v kontexte krízy totalitného režimu v Československu. In Naukovyj Visnyk Užhorodskoho universytetu. Vypusk 18.Serija Istorija. Vegeš Mykola Mykolajovyč, Vidňans´kyj Stepan Vasyľovyč, Danyľuk D. et al. - Užhorod : Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny, Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2007, s. 267-275.
• GAJDOŠ, Marián. Ukrajinska menšina ta vibori 1946 roku. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2008, roč. 11, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/3-2008/index.html>.
• GAJDOŠ, Marián. Constitutional Aspects of the Policy of the Ukrainian National Council of the Prešov Region (1945 - 1951). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2008, roč. 11, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/4-2008/index.html>.
• GAJDOŠ, Marián. Vznik a problémy ukrajinského národnostného školstva. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2009, roč. 12, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/200901_cislo.html>.
• GAJDOŠ, Marián. The Ukrainian National Council of Priaševčina [The Presov Region] 1945-1951. In Does a Fourth Rus´Exist? : Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region. Edited by Paul Best and Stanislaw Stepien. - Przemysl-Higganum : South - EasternResearch Institute in Przemysl and the Carpathian Institut, 2009, s. 197-211. ISBN 978-83-60374-09-2.
• GAJDOŠ, Marián. Internácia Vladimíra Szcyheľského - Burlaku v Košiciach. In Právna úprava protiprávnych činov od rímskeho práva až po súčasnosť : zborník príspevkov z vedeckého sympózia, konaného v dňoch 18. - 19 . 9. 2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Zost. Miroslav Fico. - Košice : UPJŠ, 2009, s. 180-188. ISBN 978-80-7097-773-6.
• GAJDOŠ, Marián. Optanti zo Zakarpatskej Ukrajiny na Slovensku v rokoch 1947 - 1948. In Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia). Ľubica Harbuľová (ed.). - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 297-308. ISBN 978-80-555-0092-8.
• GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Samovrjaduvannja ta monitoryng mižetničnych vidnosyn u prykordonnych regionach. In Geopolityka Ukrajiny: istorija i sučasnisť : zbirnyk naukovych prac. vypusk 4. S. I. Ustyč. - Užgorod : Zakarpatskyj deržavnyj universytet Navčaľno-naukovyj Instytut evrointegracijnych doslidžeň : Instytut transkordonnogo spivrobitnyctva, 2011, s. 131-146. ISSN 2078-1431.
• GAJDOŠ, Marián. UNRP - pokus o rovnoprávne postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku (1945 - 1948). In Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 26 : Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie. Miroslav Sopoliga. - Svidník : SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku : Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, 2011, s. 41-51. ISBN 978-80-89392-42-1.
• GAJDOŠ, Marián. Do dejakych osoblyvostej slovacko-ukrajinskogo prykordonnja. In Šljachy pidvyščennja efektyvnosti transkordonnogo spivrobitnyctva na novomu Schidnomu kordoni Evropejskogo Sojuzu : materialy mižnarodnoj naukovo-praktyčnoj konferenciji (Stara Lesna 18-19 veresnja 2012 roku). speciaľnyj vypusk zbirnyka naukovych prac 8/2012.geopolityka Ukrajiny: istorija i sučasnisť, s. 26-36. ISSN 2078-1431.
• GAJDOŠ, Marián. To some features of Slovak - Ukrainian borderland. In Geopolitics of Ukraine: history and modern times : collection of scientific papers, vol. 2012, no. 9, p. 25-34. ISSN 2078-1431.
• GAJDOŠ, Marián. Snaha o zjednotenie Marmaroščiny so Zakarpatskou Ukrajinou. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 84-101. ISBN 978-80-970042-6-2.

Membership in scientific organisations:
• Slovak Historical Society
•  Association of ukrainist in Slovakia
•  Slovak Foreign Policy Association
•  Society for history and culture of Central Europe
•  Slovak - Ukrainian company, World Academy of Rusyn Culture
•  Full member of the Shevchenko Scientific Society 

Other (scientific and organizational activities, membership in editorial boards, awards):
Membership in Editorial Boards
Worked in the editorial boards of scientific information in Institute of Social Sciences (1979 - 1990), Proceedings Historica Carpatica (Eastern Slovak Museum Kosice, 1986-1990), Czechoslovak Journal historical (in 1989, Prague), naukoveho zbyrnyka MUK (Svidnik, 2010-2011) and others
At present deputy chief editor of the Internet magazine Individual and Society (Institute of Social Sciences SAS in Kosice, http://www.saske.sk/cas/) and a member of the editorial board Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки (International Relations of Ukraine scientific research and Found. Institute of History of Ukraine NASU Kiev).

Membership of committees and colleges:

• Member of the Scientific Council of the Faculty of Public Administration UPJŠ in Košice
• President of Slovakia part of Slovak - Ukrainian Commission of Historians
• Member of the Scientific Board of the SAS for cultural and historical sciences (2004 - 2012)

Awards:

• Award of the city of Kosice (2008)
• Commemorative Medal of the Faculty of Law, University of P. J.  Safarik (2013)
• Full member of the Scientific Society of Taras Shevchenko
• Honorary title of the National association of regionalism of Ukraine as an important contribution to the development of the local history of the movement, conservation of the national historical and cultural heritage and natural resources of Ukraine (2014)

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 21, Year 2018, Issue 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling