Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » Staff » PhDr. Mária Homišinová, PhD.

PhDr. Mária Homišinová, PhD.

Name:  PhDr. Mária Homišinová, PhD.
Address: Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail:  homisin@saske.sk
Department:  social psychology
Academic qualification:
PhDr., 1986, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik Univeristy in Prešov, Department of Ssociology of Culture
PhD., 2005, Faculty of Arts, E. Loránd University, Budapest, Department of Sociolinguistics

Areas of scientific interest:
• issue of ethnic minorities in Slovakia and abroad (intra-ethnic and inter-ethnic relationships, majority – minority co-existence)
• language-communicative behaviour, biligualism

Teaching and cooperation with universities (involving only Institute of Social Sciences):
Cooperation with the Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik Univeristy in Košice, part of postgraduate studies

International internships and visits:
• Department of Sociology Bielsko-Biala, Poland, on an annual basis since 2005
• Research Institute of Nationwide Slovak Government in Budapest, on an annual basis since 2003

Projects:

Principal investigator
:
• Lingual-communication behaviour of Slovak youth in Hungary and in Slovakia, in situational context of intra-ethnical utilization of spoken Slovak language
• Lingual-communication behaviour of Slovak youth in Croatia and in Serbia, in situational context of intra-ethnical utilization of spoken Slovak language 

Principal investigator of international projects:

• Coordination and participation in solving a research task at the Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences and at the Research Institute of Slovaks in Hungary (site in Békéscsaba): Studying the state of ethnic identity of Slovak intelligence living in Hungary.
• Coordination and participation in solving a research task at the Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences and at the Research Institute of Slovaks in Hungary (seat in Békéscsaba): Position and Generation Changes of Identity of a Slovak Family (2000-2004)
• Coordination and participation in solving a research task at the Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences and at the Institute for the Research of Ethnic Minorities, Hungarian Academy of Sciences Budapest:  The project studied language and ethnocultural processes in a family environment of minority societies living in Hungary (Germans, Slovaks, Croatians and Bulgarians living in Hungary) (2000-2005)
• Coordination and participation in solving a research task at the Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences and at the Research Institute of Slovaks in Hungary (site in Békéscsaba): Unemployment Issues and the Impact on the Slovak Society (2004-2005)
• Coordination and participation in solving a research task at the Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences and at the Research Institute of Slovaks in Hungary (site in Békéscsaba): Language skills and communication abilities in  Slovak Language in Self-Governing Regions of Slovak Minorities (2005-2006)
• The project is part of the cooperation between Research Institute of Slovaks in Hungary, Békéscsaba, Language Institute of SAS in Bratislava and Nationwide Slovak Self -Government in Budapest: Slovak Educational System In Hungary – Perception of the Educational System Issue by Teachers and  Educators. (2013-2015)

Investigator of international projects:

• State programme of Research and Development: Predictions of Development Trends in a Social Sphere (ESS), Current Issues of the Society Development, Rounds 2 – 6 (2000-2012)

Investigator of domestic projects:

• VEGA SAV č 340, v r. 1991-1993.:  Minoritné etnické spoločenstvá v procesoch spoločenských premien
• VEGA SAV č. 1307, v r.1994-1996.: Vývoj etnických menšín po II.svetovej vojne a interetnické vzťahy na Slovensku
• VEGA 95/5305/530, v r. 1996 – 1998.  Historická pamäť a identita.
• Rusíni(Ukrajinci) na Slovensku - Slováci na Ukrajine. (projekt Min.kultúry,1999)
• VEGA 2-231423/2003: Osobnostné a situačné činitele stratégií správania v náročnej situácii nezamestnanosti, v priebehu rokov 2003-2005
• Štátny program vývoja a výskumu  s názvom:  Národy, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti,  riešený  v priebehu rokov 2003-2005.
• Agentúra na podporu výskumu a vývoja  (2006-2008): Maďarská menšina v procese transformácie spoločnosti po roku 1989.
• VEGA: Rozvojový program pre nízko kvalifikovaných nezamestnaných, riešený v rokoch  2006-2008; Názov subtémy: Stratégie správania príslušníkov etnických minorít v situácii nezamestnanosti.
• Jazyková situácia a jazyková politika na Slovensku v európskom kontexte, Grant VEGA 2/0118/2012
• Projekt VEGA 2/0173/12 s dobou riešenia 2012-2014 Názov: Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti

Publications:

AAA - Scientific monographs published in publishing houses abroad

1. HOMIŠINOVÁ,M.: Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Vybrané výsledky skúmania stavu etnickej identity). Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 2003, ISBN 963 206 993 5, 301s.
2. HOMIŠINOVÁ,M.:  Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Teoretická a empirická komparatívna analýza skúmania etnických procesov slovanských minorít). Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006. Mozi Nyomda Bt., Békéscsaba, ISBN 963 8657375, 350s.
3. HOMIŠINOVÁ,Mária.: Identitás, nyelvhásználat, asszimiláció. Etnikai folyamatok a magyarországi kisebbségi családokban. MTA KI, Gondolat, Budapest, 2008. 298s. ISBN – 978 963 9610 927; ISSN – 1582 – 4479.
4. M.Homišinová – A.Uhrinová – S.Ondrejovič : Poslanci slovenských národnostných samospráv v Maďarsku v reflexii sociolingvistického výskumu (výsledky  dvoch volebných období 2002-2010).  VU CSS, Békešská Čaba, 2013, ISBN: 978-615-5330-00-1, 152s.

AAB - Scientific monographies published in Slovak publishing houses
1. HOMIŠINOVÁ,M. – VÝROST.J. (Eds.): Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti (Empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického výskumu), Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 2005, CD ROM, ISBN 80 – 967182 – 7 -  4; 136 s.
2. HOMIŠINOVÁ,M. – SLANČOVÁ,D. – VÝROST,J. – ONDREJOVIČ,S: Výskum hovorenej slovenčiny slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku. CD ROM, SvUSAV , 2011, ISBN 978-80-89524-05-1

Membership in scientific organisations:
Vice-Chairman of Scientific Board of the Reseach Institute of the Nationwide Slovak Self-Government in Hungary (since 2000)

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 21, Year 2018, Issue 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling