Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

You are on » Staff » PhDr. Stanislav Konečný, CSc.

PhDr. Stanislav Konečný, CSc.

Name:  Stanislav Konečný
Address: Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Košice, Karpatská 5, 040 01
E-mail: konecny@saske.sk; stano.konecny@centrum.sk
Department: Department of history
Academic qualification:
• 1992, CSc., Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava
• 1985, PhDr., Faculty of Philosophy in Prešov, University P. J. Safarik
• 1973, Faculty of Philosophy in Prešov, University P. J. Safarik

Areas of scientific interest:

• Czech and Slovak history in the 20th century

• the history of national minorities

• history of Rusyns and Ukrainians in Slovakia and Central Europe

• the development cross-border relations after 1945

Teaching and cooperation with universities (involving only Institute of Social Sciences):

• Matej Bel University, Banská Bystrica

• Institute of Ruthenian Language and Culture of University of Presov in Presov

International internships and visits:

• Institute for Conterporary History Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

• Institute of History of Ukraine National Academy of Science of Ukraine, Kiev

• Institute of Sociology NASU, Kiev

• Institute for transfrontier cooperation, Uzhhorod

• South-Eastern Research Institute, Przemyśl

Projects:

• Principal investigator:

Ruthenians and Ukrainians in Slovakia in documents 1944 -1970. VEGA 2/4170/24, (2004-2006).

Phenomenon of „Burlaka“ and his hearing in campaign against the Bandera movement  in Slovak and Poland Republic. VEGA 2/7187/27, (2007-2009).

The endeavours of integrate Ruthenians and Ukrainians into Carpathian region in activities in National Councils in years 1944-1947. VEGA 2/0198/10, (2010 -2013).

Efforts to integrate the Ukrainian minority in the Carpathian region: National Council after Second World War in documents. Institute of Social Sciences SAS Kosice, State Archives of Transcarpathian region, Ukraine, 2007 – 2009, č. 1/2007/SvÚ.

• Investigator of international projects:

Democratic transformation of Slovakia and Ukraine at the turn of the 20th and 21st century: ethno-political aspects. Institute of Social Sciences of SAS Kosice, Institute of History of Ukraine NASU Kiev, 2008 – 2010.

Borders for people; HUSKROUA/0901/069, solved in the Programme ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument). Coordinator of project: S. Ustych, Institute for transfrontier cooperation, Uzhhorod 2010-2012.

Borders through the eyes of people;  Coordinator: S. Ustych, Institute for transfrontier cooperation, Uzhhorod, 2012 –2014.

• Investigator of domestic projects:

Development of minority ethnic communities in Slovakia in 1918 – 1990. VEGA 348/1991, Coordinator: PaedDr. Štefan Šutaj, CSc. / PaedDr. Marián Gajdoš, CSc., 1991-1993.

Development of ethnic minorities after World War II. Iinterethnic relations in Slovakia VEGA, 2/1307/94, 1994-1996).

Ethnic politics and ethnic minorities in Slovakia in 1945-1954. VEGA, 2/5145/98, 1998-2000.

Ruthenians / Ukrainians in Slovakia - Slovaks in Ukraine: historical - sociological research. Institute of Social Sciences SAS, Institute of Sociology NASU, 1999 – 2000.

National minorities in Slovakia and migratory processes during years 1945 – 1960. VEGA 2/1156/22, 2001 – 2003.

Nation, nationalities and ethnic groups in the transforming society. ŠPVV 028, Coordinator: doc. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., 2003 – 2005.

 Efforts to integrate the Ukrainian minority in the Carpathian region: National Council after Second World War in documents. Institute of Social Sciences SAS Kosice, State Archives of Transcarpathian region, Ukraine, 2007-2009, č. 1/2007/SvÚ.

The solution of the Ukrainian question in Slovakia during  the  socialist experiment. VEGA 2/0059/14, 2014-2017. 

Publications:

Monographs

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1991, 186 p.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, l53 p.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S.- MUŠINKA, M.  Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia : Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov; Užhorod: Universum, 1999, 157 p.

GAJDOŠ, M.- HOMIŠINOVÁ, M.- KONEČNÝ, S. et alii. Rusíni/Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia : K vybraným výsledkom historicko - sociologického výskumu v roku 2000. Prešov: Universum, 2000, 148 p.

KONEČNÝ, S. et al. Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku : Niektoré výsledky etnosociologického výskumu na severovýchodnom Slovensku v roku 2002. Prešov: Róbert Vico - vydavateľstvo, 2002, 128 p.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Rusíni  a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 – 1995) : Výber z dokumentov I. Prešov: Universum, 2005, 209 p.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S.- MUŠINKA, A. UNRP v dokumentoch. Prešov; Košice: Centrum antropologických výskumov; Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU; Spoločenskovedný ústav SAV, Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, 2006, 46 p. + DVD.

KONJEČNI, Stanjislav. Kapitoly z istoriji Rusyniv na Sloveňsku : v konstekstji rozvoja karpaťskych Rusyniv od najstaršych časiv. Prjašiv: Rusyn i Narodny novyvky, 2009, 190 p.

Studies and Articles

KONEČNÝ, S. Ukrajinská menšina na Slovensku a národnostná politika do roku 1948. Vedecké informácie SvÚ SAV, 1990, č. 1, p. 57- 84.

KONEČNÝ, S. Koncepcia riešenia ukrajinskej otázky na Slovensku v päťdesiatych rokoch. In: SOPOLIGA, Miroslav (ed.): Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins'koji kuľtury u Svydnyku 19. Prešov: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Oddelenie ukrajinskej literatúry, 1994, s. 26-38.

KONEČNÝ, S. K niektorým otázkam vývoja sociálnej štruktúry rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. Sociológia,  roč. 26,  l994, č. 5-6, p.487- 495.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku a ich národné vedomie v období socializmu. In GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav (eds.): Etnické menšiny na Slovensku : história, súčasnosť, súvislosti. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1997, p. 69-81.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku a štátoprávne zmeny v Československu do roku 1989. In: HOŘEC, Jaromír (ed.): Střední Evropa a Podkarpatská Rus. Praha: Česká expedice pre Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 1997, p. 98-107.

KONEČNÝ, S. Alexander Beskid a Podkarpatská Rus do roku 1939. In BALCAR, Miroslav (ed.). Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. Praha: Česká expedice pre Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 1999, p. 74-86.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku a vznik československého štátu. In BALCAR, Miroslav (ed.). Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. Praha: Česká expedice pre Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 1999, p. 57-73.

KONEČNÝ, S. K aktivizácii národnostných menšín na Slovensku  v šesťdesiatych rokoch. In: PÁSTOR, Zoltán – ŠTEFANSKÝ, Michal. Pokus o reformu v roku 1968 : Historicko – politologické  pohľady. Banská Bystrica: TRIAN, s.r.o., 1999, p. 146-156.

KONEČNÝ, S. Rusíni/Ukrajinci ako fenomén slovenskej politiky. In: DORUĽA, Ján (ed.). Slovensko – rusínsko – ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2000, p. 132-148.

KONEČNÝ, S. Slovensko – rusínske vzťahy na Slovensku v období historických prelomov do konca 19. storočia. Carpatica – Karpatyka 17: Ukrajins´ko – slovac´ki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movi. Užhorod: Užhorods´kyj nacionaľny universitet, 2002, p. 39-51.

KONEČNÝ, S. Adoľf  Ivanovič Dobrjanskij a Slovensko. In MRAVÍK, J.- MAKARA, S.- KISEĽOVÁ, N. Cestou vzájomnosti : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko – ukrajinské vzťahy a súvislosti,  konanej v Banskej Bystrici 23.- 24. októbra 2003. Banská Bystrica: Združenie slovanskej vzájomnosti; Katedra slovanských jazykov FiF UMB, 2003, p. 114-125.

.KONEČNÝ. S. Transformácia ekonomiky a jej vplyv na postavenie Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. In: GBÚROVÁ, M. (ed.) Formovanie európskej občianskej spoločnosti. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, p. 266-277.

KONEČNÝ, S. Transformácia spoločnosti a niektoré sociálno-ekonomické problémy Rusínov a Ukrajincov. In ŠUTAJ, Š.(ed.). Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti : vzťahy a konflikty. Prešov: Universum, 2005, p. 208-218.

KONEČNÝ, S. Premeny rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku v podmienkach transformácie a integrácie. In ŠRAJEROVÁ, O.(ed.). Migrace -  tolerance – integrace II : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 20.- 21. září 2005 v Opavě. Opava; Praha: Slezský ústav SZM; Informační kancelář Rady Evropy, 2005, p. 181-192.

KONEČNÝ, S. Slovensko-rusínske vzťahy na Slovensku v priebehu 20. storočia. In PACHOMOVA, S. M.- DŽOGANIK, J. (eds.): Ukrajins’ko-slovac’ki dialogy: Literaturoznavstvo, Istorija. Studia Slovakistica 5. Užhorod: Užhorods’kyj nacionaľnyj universytet, 2005, p. 200-210.

KONEČNÝ, S. Rusínska a ukrajinská menšina v slovenskej historiografii po roku 1989. In Historický časopis, roč. 55, č. 1 (2007), p. 112-124.

KONEČNÝ, S. Postavenie ukrajinskej menšiny na Slovensku v postalinskom období. In ŠMIGEĽ,. M.- FREMAL, K. (eds.). Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 – 1989) : Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou. Banská Bystrica: Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Historický ústav SAV v Bratislave, 2007, p. 210-221.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku v podmienkach transformácie a intregrácie. In DUDRA, Š.- HALCZAK, B.- KSENICZ, A.- STARZYŇSKI, J. (Eds.). Lemkowie, Bojkowie, Rusini : Historia, wspólczesność, kultura materialna i duchowa.  Legnica; Zielona Góra: Lemkowski Zespol Piešni i Taňca „Kyczera“;wydawnictwo Edytor, 2007, p. 185-199.

KONEČNÝ, S.  Zdravotníctvo a riešenie sociálnych problémov na Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období. In Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva : Zborník z konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2007. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2008, p. 293-304.

KONEČNÝ, S. Právne aspekty hodnotenia činnosti UPA v povojnových rokoch. In FICO, Miroslav – SOLIAR, Ladislav (Eds.). Právna úprava protiprávnych činov od rímskeho práva až po súčasnosť : Zborník príspevkov z vedeckého sympózia, konaného v dňoch 18.-19.9.2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Košice: Univerzita P. J. Šafárila v Košiciach, 2009, p. 166-179. 

KONEČNÝ, S. Aktivity jednotiek UPA na Slovensku po druhej svetovej vojne. In HARBUĽOVÁ, Ľuba (Ed.). Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a  Čiech: prvá polovica 20.storočia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, p. 258-279. .

KONEČNÝ, S. The Status of Ruthenians in the Slovak region, to 1944. In BEST, Paul – STEPIEN, Stanislaw (ed.). Does a fourth Rus´exist? : Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region. Przemysl; Higganum: South-Eastern Research Institute in Przemysl, 2009, p. 179-196.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku v dvadsiatom storočí. In KOPOROVA, K. (Ed.). Studium Carpato-Ruthenorum 2009: Študiji z karpatorusynistiky. Prjašiv: Prjašivska univerzita v Prjašovi, 2009, p. 25-41. .

KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov a Ukrajicov na Slovensku v dvadsiatom storočí a jeho determinanty. In DUDRA, Stefan et al. (eds.). Lemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspólczesność, kultura materialna i duchowa : Tom III. Zielona Gora; Slupsk: Universytet Zielonogorski; Akademia Pomorska; Zjednoczenia Lemkow, 2010, p. 93-106.   

KONEČNÝ, S. Protikomunistické aspekty v činnosti jednotek UPA na Slovensku po druhé světové válce. In ŠANCA Ondřej et al. (eds.). Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě : Sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, p. 251-262.              

KONEČNÝ, S. Rusínska otázka v slovenskej politike prvej polovice 20. storočia. In GLOSÍKOVÁ, Oľga (ed.). Rusínske školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919-1950 : Stav, problémy a význam pre súčasný rozvoj kultúry v SR. Prešov: Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, 2010, p. 31-49.

KONEČNÝ, S. Rusko a karpatskí Rusíni v Československu. In POSPÍŠIL, Ivo- ŠAUR, Josef (eds.). Evropské areály a metodologie : Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie. Brno: Masarykova univerzita, 2011, p. 157-168.

KONEČNÝ, S. Ekonomické aspekty vo vývoji národnostnej štruktúry obyvateľstva severovýchodného Slovenska. In SOPOLIGA, Miroslav (ed.). Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 26 : Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: Problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie. Svidník: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry; Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinskej kultúry, 2011, p. 137-149. 

KONEČNÝ, S. Politické strany v národnom hnutí karpatských Rusínov. In KOPOROVÁ, Kvetoslava (ed.). Studium Carpato-Ruthenorum 2011 : Študiji z karpatorusynistiky. Prjašiv: Prjašivska univerzita v Prjašovi; Institut rusyňskoho  jazyka i kultury, 2011, p. 6-22.

KONEČNYJ Stanislav. Istoryčni umovy transkordonnoho spivrobitnyctva schidnoji Slovaččyny ta jich rozvytok. In Geopolityka Ukrajiny : istorija i sučasnisť, č. 8/2012 . Materialy mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji „Šľachy pidvyšennja efektyvnosti transkordonnoho spivrobitnyctva na novomu schidnomu kordoni Jevropejs´koho sojuzu,       p. 48-63.

KONEČNÝ, Stanislav. Historické kontexty formovania a vývoja rusínskeho etnika v Karpatoch. In DULEBA, Alexander (ed.). Rusíni na Slovensku : súčasné postavenie a historické kontexty vývinu. Bratislava; Prešov: ADIN, s.r.o., 2012, p. 34-42.

KONEČNÝ, Stanislav. Vývoj Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v prvých rokoch transformácie spoločnosti. In DUDRA, Stefan et al. (eds.). Lemkowie, Bojkowie, Rusini – h,istoria, wspólczesność, kultura materialna i duchowa : Tom IV, cz 1. Slupsk; Zielona Gora: Akademia Pomorska; Universytet Zielonogorski, 2012, p. 179-196.   

KONECHNYI, Stanislav. The historical conditions of Eastern Slovakia cross-border cooperiation and its development. In Geopolitics of Ukraine : history and modern times, No.9/2012. Proceedings of international scietific-practical conferfence „Ways to improve efficiency for transborder cooperation on the new eastern border of EU, p. 125-138.

KONEČNÝ, Stanislav. Karpatskí Rusíni v 18. storočí a vytvorenie Mukačevskej eparchie. In CORANIČ, Jaroslav- KOPRIVŇÁKOVÁ. Jana – ŠTURÁK, Peter (eds.). Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, p. 51-65.

KONEČNYJ, Stanislav. Rozvytok sociaľnoji struktury schidnoji Slovaččyny jak faktor prykordonnoji spivpraci. In Heopolityka Ukrajiny : istorija i sučasnisť, r. 2013, č. 10, p. 226-240. ISSN 2078-1431.

KONECHNY, Stanislav. Social development of Eastern Slovakia as a factor of cross-border cooperation. In Geopolitics of Ukraine : History and modern times, r. 2013, č. 11, p. 207-220.

KONEČNÝ, Stanislav. Biskupi J. Gaganec a P. P. Gojdič: historické paralely a diferencie. In CORANIČ, Jaroslav (ed.). Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2013, p. 311-323.

KONEČNÝ, Stanislav. Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny a Ukrajinská národná rada Prjaševščiny – komparatívna analýza. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny / zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, p. 80-107.

Membership in scientific organisations:

• Slovak Historical Society

• Association of ukrainist in Slovakia

• Slovak Foreign Policy Association

• Society for history and culture of Central Europe

• World Academy of Rusyn Culture.

Other (scientific and organizational activities, membership in editorial boards, awards):

• Member  of Slovakia part of Slovak - Ukrainian Commission of Historians

• Member of SAS Assembly

• Member of the methodological and expert advice of Museum of Ruthenian Culture in Prešov

• Vice-Chairman of the Scientific Council of ISS of SAS in Košice

Individual and Society – Online Journal

read

Volume 21, Year 2018, Issue 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling