Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

I. medzinárodné karpatské sympózium

V dňoch 27. – 28. septembra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra SAV Academia v Starej Lesnej uskutočnilo I. medzinárodné karpatské sympózium, ktoré organizovala Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach v spolupráci s Univerzitou v Zielonej Góre (Poľsko) a ďalšími zahraničnými a domácimi organizáciami.


Podujatie nadväzovalo na predchádzajúce medzinárodné vedecké konferencie „Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra“, história ktorých siaha do roku 2007. Zúčastnilo sa ho vyše 70 vedeckých pracovníkov – zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Srbska, Bieloruska, Ruska a z USA.  

I. medzinárodné karpatské sympózium bolo venované 70. výročiu dobrovoľného presídlenia Rusínov a Ukrajincov zo Slovenska do Sovietskeho zväzu a násilnej Akcii „Visla“ v Poľsku v roku 1947. Okrem týchto dvoch hlavných problémov v oblasti povojnového riešenia tzv. ukrajinskej otázky na Slovensku a v Poľsku, boli vystúpenia účastníkov zamerané na analýzu celkového postavenia menšín a zmeny identity obyvateľstva v karpatskom priestore od povojnových rokov po súčasnosť, a to z  historického, právneho, politologického, etnografického i kultúrneho hľadiska. Okrem výmeny vedeckých informácií a prezentovania výsledkov súčasného výskumu problematiky v jednotlivých krajinách, vytvoril sa priestor aj na formulovanie aktuálnych otázok (perspektíva menšín v procese prirodzenej asimilácie, zachovanie národnej a kultúrnej identity v globalizovanom svete, resp. vytváranie európskej identity).
Po ukončení sympózia sa uskutočnilo plánované zasadnutie bilaterálnej slovensko-ukrajinskej komisie historikov, na ktorej – sa okrem iného – prerokovali otázky upresnenia vedeckej spolupráce v rokoch 2018 - 2020.

Nasledujúci ročník Medzinárodného karpatského sympózia sa uskutoční v roku 2019 na pôde Filozofickej fakulty v Novom Sade (Srbsko).

 

Priebeh konferencie zachytáva krátke video.

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling