Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

2. ročník Konferencie CSPV SAV Smolenice 2017

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) organizovalo 2. ročník pracovnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch  3. a 4. apríla 2017 v KC Smolenice. Vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV zlúčení v CSPV SAV diskutovali o vedeckom smerovaní, o nových projektoch,  ako aj o možnostiach interdisciplinárnej spolupráce pri riešení spoločných výskumných úloh.

 

 

V rámci štyroch diskusných panelov boli účastníci informovaní o aktuálnych riešených projektoch, ich plánovaných výstupoch a spoločných aktivitách, o skúsenostiach, problémoch a výzvach do budúcnosti. Hlavné grantové výzvy implementovaných aj doteraz realizovaných projektov sú najmä zo zdrojov EÚ, APVV a VEGA, pričom možno konštatovať celkovú úspešnosť pri schvaľovaní predkladaných projektov.

Súčasťou prvého rokovacieho dňa bola aj voľba členov Snemu SAV. Za Centrum spoločenských a psychologických vied SAV boli do Snemu SAV zvolení Edita Nemcová z Prognostického ústavu SAV, Marek Dobeš zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Ivan Brezina z Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Voľbe predchádzala stručná informácia o činnosti Centra a plánoch na najbližšie obdobie, ktorú delegátom predstavila nová riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková. Za významnú udalosť možno považovať zvolenie zástupkyne riaditeľky Centra a vedúcej organizačnej zložky Prognostického ústavu SAV Martiny Lubyovej do Predsedníctva SAV.

Vítanou a pozitívne vnímanou časťou konferencie bolo predstavenie interných doktorandov a doktorandiek, ktorí v stručnosti prezentovali zameranie svojich dizertačných prác.

Konferencie Centra spoločenských a psychologických vied SAV sú unikátnym informačno-komunikačným fórom, ktorý sa opakovane ukázal ako vhodný a efektívny nástroj na výmenu informácií, aktualít o činnosti a hlavných aktivitách Centra. Vedie k poznaniu, že vzájomná informovanosť a interdisciplinárne spájanie expertov, spolupráca založená na ich kompetencii a prepojení môže vhodne posilniť efekt synergie a je tou správnou cestou do budúcnosti.

 

Viac fotiek z konferencie nájdete vo fotogalérii.

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 4

  • Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people’s satisfaction?
  • Factors of Political Interest – the Internal and External Political Efficacy in Different Regions of Europe
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students