Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Denisa Fedáková sa stala riaditeľkou Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Predsedníctvo SAV na svojom 43. zasadnutí dňa 12. januára 2017 schválilo vymenovanie Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. do funkcie riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV s účinnosťou od 1. februára 2017 na obdobie štyroch  rokov. Menovanie sa zakladá na výberovom konaní.


Riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková dosiaľ pôsobila v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach.
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV tvoria tri organizačné zložky: Ústav experimentálnej psychológie SAV so sídlom v Bratislave, Prognostický ústav SAV so sídlom v Bratislave a Spoločenskovedný ústav SAV so sídlom v Košiciach.


Zo životopisu Mgr. Denisy Fedákovej, PhD.


Denisa Fedáková absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia  v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach.  V Spoločenskom ústave SAV pôsobí kontinuálne, jej vedecká práca sa orientuje na oblasti pracovnej psychológie, sociálnej psychológie, problematiku pracovno-rodinnej rovnováhy. Je spoluriešiteľkou zahraničných projektov ako členka národného tímu v projekte European Social Survey a H2020 ENLIVEN.


Svoje odborné vedomosti a vedecké skúsenosti odovzdáva aj ako externá pedagogička na FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.


Denisa Fedáková je členkou viacerých vedeckých a odborných komisií a rád.

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling