Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Aktuality

Aktuality

Predstavujeme doktorandku Ivanu Piterovú !

"Na ceste k doktorandskému štúdiu boli pre mňa dôležité dva momenty v mojom živote. Prvý, keď som počas štúdia na gymnáziu našla doma niekoľko kníh od Sigmunda Freuda, zablúdené medzi beletriou, ktorú mali moji rodičia v knižnici. Čítanie to bolo náročné, väčšine som v tom čase nerozumela, no zaujala ma jeho koncepcia osobnosti, jeho výklad snov a psychoanalýza. V tom období skrsla myšlienka ísť psychológiu študovať a venovať sa niečomu, čo ma bude zaujímať a vnútorne motivovať.

Počas štúdia na vysokej škole som mala možnosť dozvedieť sa o mnohých iných oblastiach psychológie, ktoré v mojich očiach tromfli psychoanalýzu. Na magisterskom stupni ma práve pracovná psychológia zaujala natoľko, že som si z nej spravila štátnicu. Môj záujem o nové poznatky sa ale v tej chvíli neskončil a knihy, skriptá a poznámky som nevyhádzala von z okna. Napriek radosti z dosiahnutého úspechu som nemala pocit, že sa so školou chcem rozlúčiť. Naopak, túžba pôsobiť vo vedeckej sfére, odlíšiť sa od ostatných magistrov psychológie a hľadať uplatnenie v pracovnej a sociálnej psychológii, bola tým druhým momentom. Tá podnietila moje rozhodnutie prihlásiť na sa doktorandské štúdium na Spoločenskovedný ústav CSPV SAV.

Ivana už stihla vyhrať cenu za najlepší poster v sekcii doktorandov a to na konferencii v Zlíne.

 

Vo svojej dizertačnej práci sa venujem postojom ľudí k sociálnemu zabezpečeniu. Na prvý pohľad téma viac sociálno-psychologická, no mám ašpiráciu zamerať sa viac na postoje k nepracujúcej skupine obyvateľov, ktorá poberá dávky a prijíma pomoc štátu. To je podľa môjho názoru dosť aktuálna problematika nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Ľudia sa líšia v predstavách o tom, do akej miery sa má štát starať o svojich obyvateľov, o tých vo finančnej núdzi, o tých chorých, o starých atď. Niektorí majú pocit, že sa štátne peniaze využívajú nespravodlivo, niektorí by chceli aby sa štát staral viac, niektorí zastávajú názor, že sa štát nemá do takej miery starať, nech sú ľudia motivovaní pracovať a tým si zlepšiť svoju finančnú situáciu. Cieľom mojej práce bude skúmať, čo tieto postoje ovplyvňuje a aké činitele tu zohrávajú úlohu.

 

ESS

Jedným zo zdrojov dát bude medzinárodný prieskum Európska sociálna sonda (European Social Survey, ďalej len ESS), ktorý sa realizuje každé dva roky, vo viac ako 30 európskych krajinách. Cieľom je mapovať postoje, presvedčenia a vzorce správania ľudí. Súčasťou dotazníka, ktorý sa používa pri interview s respondentmi, sú v každom kole dva rotujúce moduly, s rôznym tematickým zameraním (napr. migrácia, zdravie a starostlivosť, sociálne zabezpečenie, postoje ku klimatickým zmenám a. i.) a stabilná časť, ktorá sa vo všetkých kolách opakuje (napr. hodnoty, demografické ukazovatele, sociálna dôvera, well-being a. i.). V tomto roku (2016/2017) sa druhýkrát skúma problematika postojov k sociálnemu zabezpečeniu, takže nám dáva možnosť porovnať postoje ľudí s rokom 2008 a taktiež porovnať postoje obyvateľov v jednotlivých krajinách. Stále nejasná je ale účasť Slovenska vo 8. kole ESS, a to z dôvodu financovania.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tomto európskom prieskume, navštívte stránku ESS http://www.europeansocialsurvey.org/, ktorá okrem iného ponúka po krátkej registrácii a bez poplatku možnosť stiahnutia dát alebo dokumentácie k jednotlivým kolám zo všetkých zúčastnených krajín a vyskúšanie si napr. vlastnej analýzy. Na výsledky tohto prieskumu nadviažem sériou experimentov, ktoré budú tvoriť ďalšiu časť mojej dizertačnej práce.


Skúmanie tejto problematiky má význam napr. pre tvorcov sociálnej politiky štátu, aby zohľadňovali preferencie a názory obyvateľov a politika viedla k ich spokojnosti. Z psychologického hľadiska ide o skúmanie postojov, ktoré má v psychológii stále svoje čestné miesto. Pre laickú verejnosť môže byť zaujímavým poznanie rozdielov medzi zúčastnenými krajinami i medzi obyvateľmi Slovenska a poznanie činiteľov, ktoré tu vstupujú."

 

Viac sa o Ivane a jej vedeckej činnosti dozviete tu : http://www.svusav.sk/sk/vedecka-vychova/mgr-ivana-piterova/

 

 

<< Go back to the previous page

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling