Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Projekty

Projekty

AKTUÁLNE PROJEKTY

VEGA

 

Projekt číslo: 2/0172/15
Názov: Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce
Vedúci projektu: Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Doba riešenia: 01/2015 - 12/2018

Anotácia projektu:

 

 

 

Projekt je zameraný na výskum osobnostných aspektov vnímania bezpečia ako aj na vnímanie bezpečia v pracovnom prostredí. Vnímanie bezpečia je v tomto kontexte interpretované ako subjektívne presvedčenie jedinca o stave podmienok, ktoré zabezpečujú ochranu jeho integrity (fyzickej, sociálnej, psychologickej atď.) pred rozličnými negatívnymi dôsledkami. Cieľom projektu je skúmať vnímanie bezpečia v troch oblastiach – a) psychologické charakteristiky podmieňujúce vnímanie bezpečia (copingové stratégie, postoje k polícii a súdom, viera v spravodlivý svet a postoje k imigrantom), b) vnímanie bezpečia v pracovnej oblasti (fyzikálne psychosociálne faktory), c) metodologické otázky.

Projekt číslo: 2/0124/16
Názov: Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 -1953). Protiklady a podobnosti.
Vedúci projektu: doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CsC.
Doba riešenia: 01/2016 - 12/2019

Anotácia projektu:

 

 

 

Riešenie predkladaného návrhu vedeckého projektu predpokladá analýzu a komparáciu vzdelávacieho procesu na Slovensku v období 1. Slovenskej republiky a totalitného systému v Československa v rokoch 1948 – 1953 so zameraním na vzdelávanie etnických menšín. V centre pozornosti stojí školská politika vlád Slovenskej republiky a Československej republiky (1948 – 1953) a činnosť centrálnych školských orgánov. V tomto kontexte budeme sledovať rovnako aj štátnu školskú politiku v dobovej tlači. Projekt je zameraný na pôsobenie politických strán – Hlinkova slovenská ľudová strana a Komunistická strana Československa a ich ideológiu na výchovný a vzdelávací proces vo všeobecnosti a pre etnické minority zvlášť. Mapuje organizačnú štruktúru vzdelávacej sústavy. Pozornosť sa venuje postaveniu a pôsobeniu učiteľov v sledovaných obdobiach a prostredníctvom oral history mapuje spomienky pedagógov aktívne pôsobiacich v školstve v rokoch 1945 -1953.

 

Projekt číslo: 1/0212/15
Názov:

Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)

Vedúci projektu: Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.
Doba riešenia: 01/2015 - 12/2018

Anotácia projektu:

 

 

 

Cieľom projeku Miesta pamäti Košíc (ľudia a dejiny) je začať zapĺňať medzeru vo výskume dejín Košíc. Rešitelia projektu budú skúmať vybrané osobnosti (pozitívne a negatívne), ktoré významným spôsobom prispeli k obrazu, postaveniu, vývoju, alebo spoločenskému, politickému, kultúrnemu, umeleckému, vedeckému a duchovnému prostediu mesta Košice. Pôjde o sobnosti, ktoré dali Košiciam špecifický charakter a zachovali sa vo vedomí obyvateľstva Košíc, regiónu a štátnych útvarov, ktorých boli Košice v danej dobe súčasťou.

 

Projekt číslo: 2/0035/14
Názov: Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny
Vedúci projektu: PhDr. Mária Homišinová, PhD.
Doba riešenia: 01/2014 - 12/2016

Anotácia projektu:

 

 

Projekt je zameraný na skúmanie súčasného stavu jazykovo-komunikačného správania slovenskej mládeže, a to v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny. Pôjde pritom o dve jazykové skupiny: slovenskú mládež žijúcu v Srbsku a slovenskú mládež žijúcu v Chorvátsku, príslušníkov minoritného etnika v danom štáte. Okrem teoretickej analýzy problematiky jazykovo-komunikačného správania vybraných jazkových komunít, pôjde o realizáciu kombinovaného empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania), aplikujúc najmä prostriedky sociolingvistickej analýzy. So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov sa zameriame aj na sociologické, sociálnopsychologické a etnologické aspekty skúmanej problematiky. Výsledkom by mal byť reálny obraz hovorenej podoby slovenského jazyka v situačnej a kontextuálnej závislosti, charakteristický pre intraetnickú komunikáciu u obidvoch jazykových skupín slovenskej mládeže.

Projekt číslo: 2/0059/14
Názov: Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu
Vedúci projektu: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Doba riešenia: 01/2014 - 12/2017

Anotácia projektu:

 

 

 

Hlavným zámerom projektu je na základe už existujúcich a publikovaných poznatkov, no najmä ďalšieho archívneho výskumu pripraviť syntézu prezentujúcu postavenie a vývoj ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku v podmienkach totalitného systému v rokoch 1948-1989. V priamej nadväznosti na niektoré doteraz zverejnené práce o dejinách rusínskej a ukrajinskej minority v období medzivojnového Československa i prvej Slovenskej republiky, resp. o ich vývoji v prvých povojnových rokoch, chceme na báze seriózneho a dôsledného bádania v relevantných archívnych fondoch, ako aj kritickej analýzy ďalších prameňov uskutočniť istú historickú rekonštrukciu ekonomického, sociálneho, politického a kultúrneho vývoja ukrajinskej menšiny v podmienkach štyridsaťročného uplatňovania marxistickej národnostnej politiky v jej konkrétnych variantoch.

APVV

Projekt číslo: 15 - 0475
Názov: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 2016 - 2020

Anotácia projektu:

Prvým cieľom projektu bude analýza vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004-2016, v rámci ktorej bude zámerom postihnúť: vývoj v oblasti národnostných vzťahov, stratégiu národnostnej politiky SR, ciele a zámery politických strán v závislosti od etnickej príslušnosti, demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 21.storočia, kooperáciu európskej a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a riadenia národnostnej politiky, zhodnotenie činnosti a politiky jednotlivých vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných menšín, skúmanie historickej pamäte s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým pozadím (slovensko-maďarské vzťahy, rusínsko-ukrajinské vzťahy, vzťahy majority a minority, rómska problematika, nové menšiny, migrácia, bezpečie...). Druhým cieľom projektu bude realizácia interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické a praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov (so zachovaním metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z r. 2004).


 

Iné projekty

Projekt číslo: Mechanizmus EHP
Názov: Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou
Vedúci projektu: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Doba riešenia: 26.5.2016 - 30.4.2017

Anotácia projektu:

 

 

 

Cieľom projektu je získať a analyzovať kvalitné, spoľahlivé a úplné informácie o formách, metódach a výsledkoch činnosti Barentsovej euro-arktickej rady a Regionálnej rady a ich aplikovanie pre jednotlivé subjekty decíznej sféry na Slovensku a na Ukrajine, s využitím praktických skúseností a ich aplikáciou v záujme zvýšenia efektívnosti cezhraničnej spolupráce prihraničných regiónov jednotlivých krajín na jednej strane a zároveň aj transhaničného karpatského regiónu ako celku. Projekt má prispieť k zníženiu existujúcich cezhraničných bariér. Výsledky: 1. Výskum politických, právnych, ekonomických, finančných a organizačných otázok v činnosti severoeurópskych medzinárodných organizácii Barentsovej euro-arktickej rady a Regionálnej rady; 2. Štúdium praktických skúseností konkrétnych subjektov nórsko - ruskej a slovensko - ukrajinskej cezhraničnej spolupráce; 3. Prípravu konkrétnych odporúčaní s využitím efektvnych skúseností z činnosti Barentsovej euro - arktickej rady a Regionálnej rady pre intenzifikáciu cezhraničnej spolupráce prihraničných regiónov susediacich krajín a transhraničného regiónu ako osobitného celku pre orgány štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj pre spoločenské organizácie na Slovensku a na Ukrajine.
Web http://www.cbcinnovations.sk/

Projekt číslo: Bilaterálny mobilný projekt
Názov: Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 -1953) so zameraním na vzdelávanie etnických menšín. Protiklady a podobnosti. .
Vedúci projektu: Mgr. Milan Olejník, PhD.
Doba riešenia: 01/2016 - 12/2017

Anotácia projektu:

 

 

 

Riešenie predkladaného návrhu vedeckého projektu predpokladá analýzu a komparáciu vzdelávacieho procesu na Slovensku v období 1. Slovenskej republiky a totalitného systému v Československa v rokoch 1948 – 1953 so zameraním na vzdelávanie etnických menšín. V centre pozornosti stojí školská politika vlád Slovenskej republiky a Československej republiky (1948 – 1953) a činnosť centrálnych školských orgánov. V tomto kontexte budeme sledovať rovnako aj štátnu školskú politiku v dobovej tlači. Projekt je zameraný na pôsobenie politických strán – Hlinkova slovenská ľudová strana a Komunistická strana Československa a ich ideológiu na výchovný a vzdelávací proces vo všeobecnosti a pre etnické minority zvlášť. Mapuje organizačnú štruktúru vzdelávacej sústavy. Pozornosť sa venuje postaveniu a pôsobeniu učiteľov v sledovaných obdobiach a prostredníctvom oral history mapuje spomienky pedagógov aktívne pôsobiacich v školstve v rokoch 1945 -1953.

Projekt číslo: Spoločný európsky doktorandský program
Názov: Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc..
Doba riešenia:  

Anotácia projektu:

 

 

 

Cieľom projektu je zobraziť europeizáciu mestskej histórie. Výmenou teórií k nim prislúchajúcim myšlienkových škôl, metód a relevantnej kritiky by sa malo docieliť zvýšenie celkového štandardu vedeckej kvality v historiografii 20. storočia vo výskume európskeho urbanizmu. Táto výmena spočíva v medzinárodnom charaktere doktorandského programu s kooperáciou 4 rôznych univerzít a niekoľkých kolaborujúcich akademických a neakademických partnerských organizácií. Podmienky prijatia na spoločný doktorandský program majú za cieľ podporiť diverzitu PhD kandidátov. Navyše sa tento projekt bude zaoberať neprebádaným teritóriom a zároveň bude realizovať hĺbkové komparatívne štúdie. Štruktúra spoločného doktorandského programu je pre tento prístup vhodná. Program bude zostavený v anglickom jazyku, ale bude čerpať aj z narastajúceho počtu ľudí hovoriacich viac ako len jedným jazykom a z narastajúceho počtu pasívneho multilingvizmu. Tento prístup obohatí výmenu medzi Phd kandidátmi a profesormi, teda prospeje k europeizácii vedeckej komunikácie.

 

 

Ukončené projekty


Projekt číslo: 2/0166/12
Názov: Vplyv zmeny sociálnych zručností učiteľa na zmenu triednej atmosféry a sociometrickej štruktúry triedy
Vedúci projektu: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2015
 
Projekt číslo: 2/0023/12
Názov: Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1930-1938)
Vedúci projektu: Mgr. Milan Olejník, PhD.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2015

Projekt číslo: 2/0173/12
Názov: Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti
Vedúci projektu: Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2014

 

Projekt číslo: 1/0101/12
Názov: Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie )
Vedúci projektu: Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2014

 

Projekt číslo: 2/0198/10
Názov: Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 - 1947
Vedúci projektu: PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
Doba riešenia: 01/2010 - 12/2013

 

Projekt číslo: 2/0139/09
Názov: Zamestnané ženy v prostredí práce a rodiny
Vedúci projektu: Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Projekt číslo: 2/0117/09
Názov: Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929)
Vedúci projektu: Doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Projekt číslo: 2/0039/09
Názov: Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku v situačnom kontexte interetnického používania hovorenej slovenčiny
Vedúci projektu: PhDr. Mária Homišinová, PhD.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Projekt číslo: 2/0186/09
Názov: Rómovia na východnom Slovensku v medzivojnovom období (1918-1938)
Vedúci projektu: PhDr. Anna Jurová, CSc.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Project number: DF12P01OVV013
Title:
Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj
Project leader: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Project duration: 01/2012 - 12/2015

Annotation:

 

 

Projekt je riešený najmä na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (PFUK), v širokej kooperácii s ďalšími bádateľmi a inštitúciami. Popri právnikoch rôznych špecializácií sa na ňom budú podieľať najmä historici, politológovia, sociológovia, etnológovia, ale napr. aj pedagógovia a i. Okrem využitia výsledkov projektu na riešenie právnych otázok spojených s otázkou diskriminácie či odškodnenia menšín, je kľúčovým prvkom projektu vzdelávanie (vrátane celoživotného a konceptu tzv. Street Law), ktoré sa bude týkať nielen verejnosti ako celku ale aj pracovníkov úradov a príslušníkov menšín.


UKONČENÉ PROJEKTY

 

VEGA

 

Projekt číslo: 2/0055/13
Názov: Školy, žiaci, učitelia - vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918-1948
Vedúci projektu: Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.
Doba riešenia: 01/2013 - 12/2015

Projekt číslo: 2/0044/09
Názov: Výmena obyvateľov medzi Československom a Maďarskom - osudy slovenských presídlencov v historickej pamäti
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Projekt číslo: 1/0044/10
Názov: Zdroje a podoby etnických konfliktov na Slovensku v 1. polovici 20. storočia
Vedúci projektu: Mgr. Milan Olejník, PhD.
Doba riešenia: 01/2010 - 12/2011

 

Projekt číslo: 2/7187/27
Názov: Fenomén "Burlaka" a jeho vyšetrovanie v kampani proti Banderovcom na Slovensku a v Poľsku
Vedúci projektu: PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2009

 

Projekt číslo: 2/6186/26
Názov: Južné Slovensko v rokoch 1948-1953 so zameraním  na postavenie maďarskej minority
Vedúci projektu: PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekt číslo: 2/6190/26
Názov: Hodnotové orientácie vybraných skupín obyvateľstva Slovenska v kontexte európskej integrácie - komparatívna analýza
Vedúci projektu: Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekt číslo: 2/6194/26
Názov: Rómska menšina na Slovensku v dokumentoch (1945-1975)
Vedúci projektu: PhDr. Anna Jurová, CSc.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekt číslo: 1/3659/26
Názov: Osobnostné a situačné koreláty hodnotenia kvality života nezamestnaných
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Vedúci projektu: doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., FM PU Prešov
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekt číslo:  
Názov: Unimodálne a krosmodálne riadenie strategickej pozornosti:.behaviorálne experimenty a modelovanie..
Vedúci projektu: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekty CENTIER EXCELENTNOSTI


Názov: CEVKOG (Centrum excelentnosti výskumu kognícií)
Zodpovedný riešiteľ za Svú SAV: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., Ústav experimentálnej psychológie SAV
Doba riešenia: 01/2007 - 12/2010

 

Projekty APVV

Názov úlohy ŠP: Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére (ESS)
Názov ŠP: Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti
Riešiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Doba riešenia: 01/2004 -

 

Projekt číslo: SK-CZ-0032-11
Názov: Národnostné menšiny v Československu po roku 1945 (právne a historické súvislosti)
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2013

 

Projekt číslo: LPP-0200-07
Názov: Hodina vedy
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 01/2008 - 12/2011

 

Projekt číslo: APVV-0274-07
Názov: Výskum interakcie lektorská dvojica - skupina v programe zvyšovania sociálnej kompetencie žiakov
Vedúci projektu: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
Doba riešenia: 09/2008 - 12/2010

 

Číslo projektu: APVV-51-047505
Názov: Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989
Riešiteľ: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Spoluriešiteľská organizácia: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Doba riešenia: 03/2006 - 02/2009

 

Iné projekty

Projekt ŠF EÚ

Projekt číslo: 031/2013/1.1/OPVaV
Názov: DiViCen – Digitalizačné a videokonferenčné centrum
Doba riešenia: 02/2014 - 06/2015
Anotácia projektu: Výstupom aktivity – projektu bude modernizácia infraštruktúry vedecko-výskumnej práce SVÚ SAV a pripravenosť výskumných pracovníkov využívať ju v plnom rozsahu:

-  Kompletne vybudovaná technologická infraštruktúra spojená so systémovým licenčným softvérom  a priľahlou infraštruktúrou,

-  Dodávka, inštalácia a spustenie aplikačného programového vybavenia pre nasadenie nástrojov výskumu:

-  nástroje pre digitalizáciu vstupov a výstupov výskumu

-  nástroje pre operatívne spracovávanie digitálnych obsahov

-  nástroje pre dlhodobé a dôveryhodné archivovanie výskumných objektov

-  nástroje sprístupnenia výskumu – networking, bádateľňa, širšia odborná verejnosť

-  kolaboratívne nástroje výskumu

-  kryptovaná komunikácia v reálnom čase

Výsledkom bude vytvorenie digitalizačného a videokonferenčného centra výskumu SVÚ SAV prinášajúcej  schopnosť výrazne zvýšiť kvalitu i rozsah výskumu a odovzdávať výsledky výskumu odbornej a širokej verejnosti. Z technologického hľadiska bolo pre optimálnu a efektívnu prevádzku špecializovaných softvérových aplikácií zvolené ich umiestnenie v digitalizačnom centre SVÚ SAV. Takéto riešenie predstavuje kompaktné riešenie s integrovanou sieťovou konektivitou, prepojené so systémom pre ukladanie dát. Výhodou riešenia je optimalizácia prevádzkových nákladov a flexibilita a pripravenosť na ďalšie rozširovanie systému. Prístup k aplikáciám a koncovým zariadeniam celého systému bude sprostredkovaný pomocou pracovných staníc a komunikačnej infraštruktúry. Aplikačné programové vybavenie bude vytvorené na základe analýzy potrieb vedeckovýskumných pracovníkov a to tak, aby ho bolo možné v budúcnosti rozšíriť o nové funkcionality. 


 

 

 

Projekt číslo: HUSKROUA/0901/069
Názov:
Hranice pre ľudí - Borders for people http://bordersforpeople.net/index.php/home.html
Koordinátor: Serger Ustič
Koordinátor za Slovensko: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Doba riešenia: 10/2010 - 09/2012

 

Projekt číslo: 1/2008/SvÚ
Názov: Demokratické premeny Slovenska a Ukrajiny na prelome 20. a 21. storočia
Vedúci projektu: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Doba riešenia: 01/2008 - 12/2010

 

Projekt číslo: ÚÚ/2/2008/SVÚ
Názov: Memorabilia z Európy a vlasti
Vedúci projektu: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. 
Doba riešenia: 09/2008 - 12/2009

 

Projekt číslo: 17
Názov: Spoločné dejiny a kolektívne identity v pohraničných regiónoch (Intenzifikácia činnosti komisií historikov)
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 01/2007 - 12/2009

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling