Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

Spoločenskovedný ústav SAV (SVU SAV) sa na základe zriaďovacej listiny z 1.10.2015 spojil s Prognostickým ústavom a Ústavom experimentálnej psychológie do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV). Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie. CSPV SAV je zamerané na interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:


a) história, sociológia, ekonómia, demografia a demogeografia, sociálno-kultúrne a sociálno-politické aspekty a súvislosti vývinu Slovenska z pohľadu stredoeurópskeho kontextu;
b) slovenské dejiny 20. storočia, predovšetkým vývoj etnických menšín na Slovensku i prihraničných regiónoch susediacich krajín v kontexte európskych dejín;
c) sociálna psychológia, pracovná psychológia, kognitívna psychológia, neuropsychológia a školská psychológia;
d) psychické procesy osobnosti s cieľom prispieť k porozumeniu psychologických aspektov optimálneho fungovania ľudí v rozmanitých životných situáciách: práca, riešenie rôznych typov problémov, záťažové situácie, situácie rozhodovania, vzdelávania, mikro- a makro-sociálne interakcie;
e) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte;
f) sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie;
g) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.

Aktuality

26.10.2016

TVT: Reálna sebaobrana pre ženy

  Milé dámy, v rámci Týždňa vedy a techniky sme si pre vás v spolupráci s klubom Reálna sebaobrana Košice - RBSD Košice pripravili workshop zameraný na nácvik situačnej pozornosti, ktorej osvojenie si napomáha detekcii a vyhnutiu sa nebezpečenstva pokiaľ

25.10.2016

Stretnutie mladých historikov - „Migračné procesy v dejinách Európy: Kríza alebo úsvit civilizácie?“

Dňa 12. októbra sa uskutočnila v poradí už šiesta vedecká konferencia Stretnutie mladých historikov s názvom „Migračné procesy v dejinách Európy: Kríza alebo úsvit civilizácie?“  Na organizácii podujatia sa podieľali aj naše

24.10.2016

Prezentácia projetku: ,,Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou“

Dňa 14. októbra sa uskutočnila prezentácia projektu ,,Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou“. Tento projekt je súčasťou programu SK08 - Cezhraničná spolupráca: " Slovensko -

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 19, Rok 2016, 2

  • Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic
  • Vybrané aspekty úspešnosti náborových akcií zamestnancov pre Východoslovenské železiarne
čítať

Ročník 19, Rok 2016, 1

  • Nacionalistické aktivity obyvateľov Spiša po vzniku Československej republiky
  • Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice