Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

Spoločenskovedný ústav SAV (SVU SAV) sa na základe zriaďovacej listiny z 1.10.2015 spojil s Prognostickým ústavom a Ústavom experimentálnej psychológie do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV). Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie. CSPV SAV je zamerané na interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:


a) história, sociológia, ekonómia, demografia a demogeografia, sociálno-kultúrne a sociálno-politické aspekty a súvislosti vývinu Slovenska z pohľadu stredoeurópskeho kontextu;
b) slovenské dejiny 20. storočia, predovšetkým vývoj etnických menšín na Slovensku i prihraničných regiónoch susediacich krajín v kontexte európskych dejín;
c) sociálna psychológia, pracovná psychológia, kognitívna psychológia, neuropsychológia a školská psychológia;
d) psychické procesy osobnosti s cieľom prispieť k porozumeniu psychologických aspektov optimálneho fungovania ľudí v rozmanitých životných situáciách: práca, riešenie rôznych typov problémov, záťažové situácie, situácie rozhodovania, vzdelávania, mikro- a makro-sociálne interakcie;
e) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte;
f) sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie;
g) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.

Aktuality

18.01.2017

Slovensko sa zapojí do 8. kolo ESS

Slovensko počas konferencie Globálne megatrendy potvrilo svoju účasť na 8. kole ESS (European Social Survey). Na konferencii zazneli aj príspevky našich kolegov: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Mgr. Denis Fedáková, PhD. a Mgr. Michal Kentoš, PhD. Viac informácii sa

01.01.2017

Výstava: Ako sa žilo vašim vrstevníkom v roku 1989

Dňa 17. novembra sa vďaka šikovnosti našej kolegyne Kláry Kohoutovej uskutočnila výstava „Ako sa žilo vašim vrstevníkom v roku 1989“. Fotografie z výstavy si možete pozrieť

01.01.2017

Konferencia: Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí

Dňa 14. - 15. novembra sa v Historickej aule Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila konferencia s názvom: „Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí“. Konferencia bola

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 19, Rok 2016, 3

  • Tri režimy – tri interpretácie. Život Ľudovíta Štúra v československých a slovenských učebniciach dejepisu používaných v rozpätí rokov 1918 – 1989
  • Nemecké štátne reformné reálne gymnázium v Levoči v 20. a 30. rokoch 20. storočia a aktivity jeho študentov v spolku Pfadfinderverein
čítať

Ročník 19, Rok 2016, 2

  • Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic
  • Vybrané aspekty úspešnosti náborových akcií zamestnancov pre Východoslovenské železiarne