Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

Spoločenskovedný ústav SAV (SVU SAV) sa na základe zriaďovacej listiny z 1.10.2015 spojil s Prognostickým ústavom a Ústavom experimentálnej psychológie do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV). Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie. CSPV SAV je zamerané na interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:


a) história, sociológia, ekonómia, demografia a demogeografia, sociálno-kultúrne a sociálno-politické aspekty a súvislosti vývinu Slovenska z pohľadu stredoeurópskeho kontextu;
b) slovenské dejiny 20. storočia, predovšetkým vývoj etnických menšín na Slovensku i prihraničných regiónoch susediacich krajín v kontexte európskych dejín;
c) sociálna psychológia, pracovná psychológia, kognitívna psychológia, neuropsychológia a školská psychológia;
d) psychické procesy osobnosti s cieľom prispieť k porozumeniu psychologických aspektov optimálneho fungovania ľudí v rozmanitých životných situáciách: práca, riešenie rôznych typov problémov, záťažové situácie, situácie rozhodovania, vzdelávania, mikro- a makro-sociálne interakcie;
e) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte;
f) sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie;
g) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.

Aktuality

17.08.2016

Raňajky s PhDr. Helenou Noskovou, CSc.,

Dňa 9. augusta 2016 sme na Spoločenskovednom ústave CSPV SAV privítali PhDr. Helenu Noskovú, CSc., vedeckú pracovníčku Ústavu pre soudobé dejiny AV ČR v Prahe. Naše pracovisko navštívila v rámci riešenia bilaterálneho mobilitného projektu s

10.05.2016

Konferencia Centra spoločenských a psychologických vied SAV

V dňoch 2-3. mája 2016 sa v Kongresovom centre Smolenice SAV uskutočnilo historicky prvé oficiálne stretnutie zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktoré vzniklo 1.10.2015 zlúčením Ústavu experimentálnej psychológie, Spoločenskovedného

06.05.2016

Ženy a muži na trhu práce (5.5.2016)

Naša kolegyňa Denisa Fedáková, hovorila pre rádio Regina o mužoch a ženách na trhu

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 19, Rok 2016, 2

  • Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic
  • Vybrané aspekty úspešnosti náborových akcií zamestnancov pre Východoslovenské železiarne
čítať

Ročník 19, Rok 2016, 1

  • Nacionalistické aktivity obyvateľov Spiša po vzniku Československej republiky
  • Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice