Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

Spoločenskovedný ústav SAV (SVU SAV) sa na základe zriaďovacej listiny z 1.10.2015 spojil s Prognostickým ústavom a Ústavom experimentálnej psychológie do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV). Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie. CSPV SAV je zamerané na interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:


a) história, sociológia, ekonómia, demografia a demogeografia, sociálno-kultúrne a sociálno-politické aspekty a súvislosti vývinu Slovenska z pohľadu stredoeurópskeho kontextu;
b) slovenské dejiny 20. storočia, predovšetkým vývoj etnických menšín na Slovensku i prihraničných regiónoch susediacich krajín v kontexte európskych dejín;
c) sociálna psychológia, pracovná psychológia, kognitívna psychológia, neuropsychológia a školská psychológia;
d) psychické procesy osobnosti s cieľom prispieť k porozumeniu psychologických aspektov optimálneho fungovania ľudí v rozmanitých životných situáciách: práca, riešenie rôznych typov problémov, záťažové situácie, situácie rozhodovania, vzdelávania, mikro- a makro-sociálne interakcie;
e) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte;
f) sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie;
g) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.

Aktuality

23.11.2016

Návšteva z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Minulý týždeň sme mali tú česť stretnúť sa s pánom riaditeľom Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., PhDr. Oldřichom Tůmom, PhD. Taktiež nás opäť navštívila pani PhDr. Helena Nosková, CSc , s ktorou k nám zavítal aj PhDr. Petr

23.11.2016

Psychológia reálnej sebaobrany pre ženy

Minulý týždeň sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil workshop s názvom Reálna sebaobrana pre ženy. Na tomto workshope sme sa venovali predovšetkým nácviku situačnej pozornosti, ktorú sme si predviedli na niekoľkých modelových situáciách.

16.11.2016

Výstava: Ako sa žilo vašim vrstevníkom v roku 1989

    Spríjemnite si zajtrajšie dopoludnie naladením Rádio Regina Východ, kde vám o 11:15 naša kolegyňa Klára Kohoutová spolu s realizátorkou festivalu Matrioshka povedia viac o tom ako a prečo vlastne vznikla výstava „Ako sa žilo vašim

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 19, Rok 2016, 3

  • Tri režimy – tri interpretácie. Život Ľudovíta Štúra v československých a slovenských učebniciach dejepisu používaných v rozpätí rokov 1918 – 1989
  • Nemecké štátne reformné reálne gymnázium v Levoči v 20. a 30. rokoch 20. storočia a aktivity jeho študentov v spolku Pfadfinderverein
čítať

Ročník 19, Rok 2016, 2

  • Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic
  • Vybrané aspekty úspešnosti náborových akcií zamestnancov pre Východoslovenské železiarne