Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

Spoločenskovedný ústav SAV (SVU SAV) sa na základe zriaďovacej listiny z 1.10.2015 spojil s Prognostickým ústavom a Ústavom experimentálnej psychológie do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV). Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie. CSPV SAV je zamerané na interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:


a) história, sociológia, ekonómia, demografia a demogeografia, sociálno-kultúrne a sociálno-politické aspekty a súvislosti vývinu Slovenska z pohľadu stredoeurópskeho kontextu;
b) slovenské dejiny 20. storočia, predovšetkým vývoj etnických menšín na Slovensku i prihraničných regiónoch susediacich krajín v kontexte európskych dejín;
c) sociálna psychológia, pracovná psychológia, kognitívna psychológia, neuropsychológia a školská psychológia;
d) psychické procesy osobnosti s cieľom prispieť k porozumeniu psychologických aspektov optimálneho fungovania ľudí v rozmanitých životných situáciách: práca, riešenie rôznych typov problémov, záťažové situácie, situácie rozhodovania, vzdelávania, mikro- a makro-sociálne interakcie;
e) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte;
f) sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie;
g) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.

Aktuality

19.05.2017

Získaj PhD. na Spoločenskovednom ústave SAV !

Už len pár dní ostáva záujemcom o doktorandské štúdium v študijných programoch Pracovná a sociálna psychológia a Slovenské dejiny, aby zaslali prihlášku.   Nasledujúca infografika Vám poskytne prehľad krokov, ktoré

09.05.2017

Boli sme súčasťou FPT HEALTH WEEK 2017.

Práca psychológov Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV nie je len o výskume. Dokazujú to naši kolegovia Mgr. Denisa Fedáková, PhD., Mgr. Michal Kentoš, PhD., ktorí spoločne s doktorandkou psychológie Zuzanou Kožárovou pripravili pre zamestnancov

28.04.2017

Zavítali sme na Deň kariéry UPJŠ 2017

V Utorok 25. apríla 2017 sa Spoločenskovedný ústav CSPV SAV prvýkrát zúčastnil nultého ročníka Dňa kariéry UPJŠ organizovaného Univerzitným poradenským centrom. Oddelenie psychológie reprezentovali Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals