Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

Spoločenskovedný ústav SAV (SVU SAV) sa na základe zriaďovacej listiny z 1.10.2015 spojil s Prognostickým ústavom a Ústavom experimentálnej psychológie do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV). Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie. CSPV SAV je zamerané na interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:


a) história, sociológia, ekonómia, demografia a demogeografia, sociálno-kultúrne a sociálno-politické aspekty a súvislosti vývinu Slovenska z pohľadu stredoeurópskeho kontextu;
b) slovenské dejiny 20. storočia, predovšetkým vývoj etnických menšín na Slovensku i prihraničných regiónoch susediacich krajín v kontexte európskych dejín;
c) sociálna psychológia, pracovná psychológia, kognitívna psychológia, neuropsychológia a školská psychológia;
d) psychické procesy osobnosti s cieľom prispieť k porozumeniu psychologických aspektov optimálneho fungovania ľudí v rozmanitých životných situáciách: práca, riešenie rôznych typov problémov, záťažové situácie, situácie rozhodovania, vzdelávania, mikro- a makro-sociálne interakcie;
e) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte;
f) sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie;
g) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.

Aktuality

06.10.2016

Noc výskumníkov 30.9.2016

Aj tento rok sme sa zúčastnili podujatia Noc výskumníkov, kde sme náš ústav reprezentovali stánkom s názvom "Psychologická cesta do histórie". Účastníci mali možnosť vyfotografovať sa ako význanmé historické osobnosti, riešiť

13.09.2016

Posedenie s Mgr. Davidom Kovaříkom, PhD.

V poslednom čase akoby sa u nás roztrhlo vrece s návštevníkmi. Jedným z nich bol aj Mgr. David Kovařík, PhD.  z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR., ktorý k nám zavítal v rámci riešenia bilaterálneho mobilitného projektu s názvom

12.09.2016

Návšteva z Japonska

Na náš ústav opäť zavítala výnimočná návšteva tentokrát až z Japonska. V rámci neformálneho stretnutia sme v priateľskej atmosfére debatovali o možnostiach výskumu etnicity a menšín s troma slovakistami: prof. Susumu Nagayo –

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 19, Rok 2016, 2

  • Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic
  • Vybrané aspekty úspešnosti náborových akcií zamestnancov pre Východoslovenské železiarne
čítať

Ročník 19, Rok 2016, 1

  • Nacionalistické aktivity obyvateľov Spiša po vzniku Československej republiky
  • Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice