Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Úvod

O nás

Organizačná zmena na Spoločenskovednom Ústave SAV

Spoločenskovedný Ústav SAV sa v zmysle uznesenia Predsedníctva SAV 616.C zo dňa 14.5.2015 zlúčil s Ústavom experimentálnej psychológie SAV a Prognostickým ústavom SAV do jedného celku s novým názvom Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Toto zlúčenie nastalo k 1.10.2015 a je súčasťou prípravy na transformáciu SAV na verejnovýskumné inštitúcie. V zmysle zriaďovacej listiny nového Centra je ústav jednou z jeho troch organizačných zložiek a je naďalej oprávnený používať v rámci odbornej komunity pod hlavičkou centra aj svoj pôvodný názov a logo.

V súvislosti s rozvojom vysokého školstva na východnom Slovensku sa stala aktuálnou požiadavka vytvoriť aj v tejto oblasti spoločenskovedné pracovisko. Predsedníctvo SAV navrhlo vybudovať pre spoločenské vedy Spoločenskovedný ústav SAV so sídlom v Košiciach. Činnosť ústavu sa oficiálne začala 1. januára 1975.
V súčasnosti sú na ústave dve oddelenia:

  • Oddelenie histórie – zaoberá sa vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti slovenských dejín 20. storočia.
  • Oddelenie sociálnej psychológie – pre oddelenie je ťažiskové dlhodobé zameranie na rozvoj sociálnej psychológie, teda systematické štúdium vzájomných interakcií ľudí a ich sociálneho prostredia.

Spoločenskovedný ústav SAV vydáva internetový časopis Človek a spoločnosť - Individual and Society, ktorý vychádza od roku 1998. V časopise sú uverejňované štúdie a články z oblasti spoločenských vied. Časopis je dostupný na internetovej stránke www.clovekaspolocnost.sk. Časopis vychádza 4 krát ročne. Časopis je evidovaný v rámci databáz: ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL  (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), DOAJ  (Directory of Open Access Journals).

Aktuality

13.11.2015

Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie

Pozývame vás na Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie. Spoločenskovedný ústav na podujatí bude reprezentovať Klára

29.10.2015

Vedecká kaviareň: Nežná revolúcia a Košice

 Dňa 27.10.2015 sa ukutočnila ďalšia prednáška vo vedeckej kaviarni. Tentoraz  odznela téma Nežná revolúcia a Košice, ktorej sa na vysokej odbornej úrovni  zhostila naša doktorandka Klára

29.10.2015

JESENNÉ DAROVANIE KRVI (15.10.2015)

 Tradíciu jesenného darovania krvi sme zachovali aj tento rok :)         foto: Katarína Čižmáriková Viac informácií a  fotografií nájdete na:  http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)