Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Európska sociálna sonda » Dotazník

Dotazník

Dotazník ESS obsahuje okolo 400 otázok zameraných na rôzne oblasti, ktoré boli vyvinuté poprednými európskymi špecialistami v medzinárodnej kooperácii, kombinuje kontinuitu a zmenu tým, že sa skladá zo základných (stabilná, nemenná časť) a rotujúcich (meniaca sa časť) modulov. Súčasťou dotazníka sú aj doplnkové časti obsahujúce Schwarzovu Škálu ľudských hodnôt, testovacie otázky a otázky, ktoré vypĺňa anketár.

Oblasti stabilného modulu v dotazníku ESS:

 • dôveryhodnosť štátnych, politických a ďalších spoločenských inštitúcií
 • záujem o politické otázky a účasť na politických aktivitách
 • sociálno-politické orientácie
 • štátna, verejná správa a jej efektívnosť na národnej a medzinárodnej úrovni
 • morálne, politické a sociálne hodnoty
 • sociálna začlenenosť a vylúčenie      
 • národná, etnická a náboženská príslušnosť (identita)
 • subjektívna pohoda, zdravie a bezpečnosť
 • demografické charakteristiky - vek, rod, manželský status atď.
 • vzdelanie a zamestnanie
 • materiálne a finančné zabezpečenie
 • bývanie

Rotujúce moduly
O možnosť včleniť svoj modul do prebiehajúceho kola ESS sa uchádzajú medzinárodné tímy špecialistov súťažným spôsobom a o ich zaradení rozhoduje Vedecká rada projektu (SAB).

V 1.kole ESS súčasťou dotazníka boli rotujúce moduly:

 • imigrácia, azyl
 • občianska angažovanosť - členstvo v organizáciách, rodinné a priateľské vzťahy, občianske hodnoty, pracovné prostredie

V 2.kole ESS súčasťou dotazníka boli rotujúce moduly:

 • práca v rodine a spokojnosť, vyváženie v pracovnom živote 
 • zdravie a starostlivosť o zdravie, medicína a vzťahy lekár-pacient 
 • hospodárska etika - dôvera a vzťahy medzi výrobcami a spotrebiteľmi

V 3.kole ESS súčasťou dotazníka boli rotujúce moduly:

 • časové plány v živote, životná cesta, plánovanie kľúčových životných udalostí, postoje k ideálnemu veku, najmladší vek a najstarší vek pre životné udalosti, plány do dôchodku
 • osobná a sociálna subjektívna pohoda, pomoc iným, pocity z posledného týždňa, životná spokojnosť, spokojnosť s prácou

V 4.kole ESS súčasťou dotazníka boli rotujúce moduly:

 • sociálne zabezpečenie - postoje k sociálnym dávkam, veľkosť skupiny ich poberateľov, pohľad na zdaňovanie, postoje k doručovateľskej službe a možnosť závislosti na sociálnom zabezpečení v budúcnosti
 • diskriminácia starých ľudí, postoje a skúsenosti s ňou, status súvisiaci s vekom, stereotypy, skúsenosť s diskrimináciou a kontakt s ľuďmi iných vekových skupín

V 5.kole ESS súčasťou dotazníka boli rotujúce moduly:

 • viera v spravodlivosť - dôvera v políciu a súdy, spolupráca s políciou a súdmi, kontakt s políciou a postoje k trestom
 • práca, rodina a subjektívna pohoda - dopad recesie na domácnosti a práce, istota pracovného miesta, domáce práce, wellbeing, skúsenosti s nezamestnanosťou, zosúladenie práce a každodenných povinností

 

Na stránke Európskej sociálnej sondy si môžte stiahnuť dotazníky zo všetkých krajín zúčastnených v danom kole:

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

 • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
 • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

 • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
 • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals