Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Mgr. Milan Olejník, PhD. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2015

OLEJNÍK, Milan. Maďarské opozičné strany v kontexte politického vývoja na Slovensku v rokoch 1929 - 1938. Rec. Štefan Šutaj, László Szarka. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 92 s. ISBN 978-80-89524-20-4. Typ: AAB

OLEJNÍK, Milan. Nemecká komunita na Spiši v rokoch 1918 - 1948. In Spišské exody v 20. storočí. - Levoča - Bratislava : Občianske združenie Krásny Spiš - Kalligram spol. s.r.o., 2015, s. 109-143. ISBN 978-80-8101-883-1. Typ: ABD


OLEJNÍK, Milan. Postup štátnych orgánov na Slovensku voči iredente v rokoch 1929 - 1938. In SIMON, Attila et al. Változó világban - V premenlivom svete : a magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában - Maďarská menšina v Československu v tridsiatych rokoch. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2015, s. 56-76. ISBN 978-80-8122-168-2. VEGA MŠVVa SR a SAV VEGA č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1930 - 1938". Typ: ABD


OLEJNÍK, Milan. Košická moderna v kontexte politického vývoja po roku 1918. In Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2014, s. 128-138. ISBN 978-80-8152-205-5. VEGA č. 1/0101/12 "Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)". Typ: AEDA

2014

GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Die Lage der ungarischen Minderheit in der Südslowakei von 1945 bis 1948. In Region, Staat, Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel - und Osteuropa. - Mníchov : R. Oldenbourg verlag, 2014, s. 101-124. ISBN 978-3-486-78146-5. Typ: ABC

OLEJNÍK, Milan. Od Anšlusu po Mníchov. Agresia nacistického Nemecka voči Československu v správach a komentároch slovenskej súdobej tlače. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. 175 s. ISBN 978-80-89524-14-3. Typ: AAB


OLEJNÍK, Milan. Hungarian irredenta in the context of political situation in Central Europe (years 1929 – 1938). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2014, roč. 17, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-17-rok-2014/4/>. Typ: ADFB


OLEJNÍK, Milan. Vzostup politického vplyvu Karpatonemeckej strany na Slovensku v rokoch 1935 - 1938. In Češi a Němci v meziválečném Československu : sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty MU, The European Society for History of Law a Moravským zemským archivem v Brně. Jaromír Tauchen, Karel Schelle (Eds.). - Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2013, s. 213-224. ISBN 978-80-87475-37-9. Typ: AEC


OLEJNÍK, Milan. Maďarské politické strany na Slovensku v predvečer volieb do Národného zhromaždenia v roku 1929. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [elektronický zdroj]. Soňa Gabzdilová - Attila Simon (eds.). - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 15-24. ISBN 978-80-8122-109-5. VEGA č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930-1938)". Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/774165/Pristupy-k-rieseniu-narodnostnej-otazky.pdf>. Typ: AED

OLEJNÍK, Milan - ĎURKOVSKÁ, Mária - GABZDILOVÁ, Soňa. Zjednotená krajinská kresťansko socialistická strana a maďarská národná strana (1936 - 1938) : výber z dokumentov československých štátnych orgánov. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV. 240 s. VEGA MŠVVaU a SAV č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938". ISBN 978-80-89524-13-6. Typ: BAB

2013

ĎURKOVSKÁ, Mária - GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Maďarské politické strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana) na Slovensku v rokoch 1929 - 1936 : dokumenty. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2012. 233 s. VEGA MŠVVaU a SAV č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938". ISBN 978-80-89524-09-9. Typ: AAB

OLEJNÍK, Milan. Radikálna ľavica v Košiciach. In Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. - Košice : Východoslovenská galéria, 2013, s. 46-66. ISBN 978-80-85745-65-8. Typ: ABD

OLEJNÍK, Milan. An impact of political changes upon ethnic identity of Hungarian population in region of southern Slovakia after year 1918. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2013/3/6043/>. Typ: ADFB

OLEJNÍK, Milan. City of Rome in the imperial era. In Mesto a dejiny, 2013, roč. 2, č. 2, s. 160-182. ISSN 1339-0163. Typ: ADFB

OLEJNÍK, Milan. Vybrané kapitoly z dejín antického Grécka a Ríma. Košice : FF UPJŠ, 2013. 167 s. ISBN 978-80-8152-083-9. Typ: BCB

2012

OLEJNÍK, Milan. Reakcie maďarských politických elít na geopolitickú realitu Československej republiky. In GABZDILOVÁ, Soňa. Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918 - 1929. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 48-68. ISBN 978-80-89524-03-7. Typ: ABD

OLEJNÍK, Milan. Criticism of revisionistic policies of Hungary in contemporary Chechoslovak press during third decennium of twentieth century. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/4/>. Typ: ADFB

2011

OLEJNÍK, Milan. Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918 - 1929). Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. 145 s. Vega 2/0117/09 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1918 - 1929". ISBN 978-80-89524-04-4. Typ: AAB

OLEJNÍK, Milan. The German minority. In PEKÁR, Martin. Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918 - 1945 : a survey. - Prešov : Universum, 2011, p. 75-86. ISBN 978-80-555-0442-1. Typ: ABD

OLEJNÍK, Milan. The Jewish minority. In PEKÁR, Martin. Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918 - 1945 : a survey. - Prešov : Universum, 2011, p. 86-93. ISBN 978-80-555-0442-1. Typ: ABD


OLEJNÍK, Milan. The German minority. In PEKÁR, Martin. Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918 - 1945 : a survey. - Prešov : Universum, 2011, p. 134-143. ISBN 978-80-555-0442-1. Typ: ABD


OLEJNÍK, Milan. The Jewish minority. In PEKÁR, Martin. Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918 - 1945 : a survey. - Prešov : Universum, 2011, p. 143-154. ISBN 978-80-555-0442-1. Typ: ABD

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling