Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. » Vybrané publikácie: do roku 2010

Vybrané publikácie: do roku 2010

SÁPOSOVÁ, Zlatica. A Tőketerebesi járás népességfejlődése a dualizmus korábában. Košice  KOK, 2003, 230 s.
SÁPOS, A.:  Részletek Perbenyik község múltjából és jelenéből, helytörténeti monográfia. Perbenyik község önkormányzat, Perbenyik, 2002.

LAMPL, Zs. - MÉSZÁROS, L. - FÁBRY, Zoltán - SÁPOS, Aranka. Kisebbségi lét és érvényesülés : A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. Budapest : Lucidus Kiadó, 2003. 292 s. ISBN 963-9465-10-0.

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJ, Štefan. Národnostná politika vládnucich politických strán v Maďarsku a na Slovensku (s ohľadom na slovensko-maďarské vzťahy) [elektronický zdroj]. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2006, 1 CD-ROM. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Systém Windows 98 a vyšší, CD-ROM mechanika. ISBN 80-967182-9-0.

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJ, Štefan. Starostlivosť o krajanov v zahraničí v politike Slovenska a Maďarská [elektronický zdroj]. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2008, 1 CD-ROM. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Systém Windows 98 a vyšší, CD-ROM mechanika. ISBN 978-80-969628-7-7.

CSALA, Kornélia - OLEJNÍK, Milan - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Reorganizácia literárneho, spoločenského a vedeckého života maďarskej menšiny počas I. Československej republiky v zrkadle dokumentov [elektronický zdroj]. Košice - Kassa : Spoločenskovedný ústav SAV / Társadalomtudományi Intézet SzTA : Košický občiansky klub / Kassai Polgári Klub, 2007. 1 CD-ROM. APVV-51-047505. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Požaduje sa systém Windows 98 a vyšší, CD-ROM mechanika. ISBN 978-80-969628-3-9.

ŠUTAJ, Štefan – SÁPOS, Aranka: A magyar kisebbség Szlovákia politikai életében (A 2007-es év példáján  szemléltetve. Fórum Társadalomtudomanyi Szemle, X. évfolyam, 2008., 1 szám, p. 25 – 60,

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Problém identity menšinových Maďarov na Slovensku. In Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia. Štefan Šutaj - László Szarka (Eds.). - Prešov , UNIVERSUM, 2007. ISBN 978-80-89046-43-0, s. 173-188.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling