Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2015

ĎURKOVSKÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica - GABZDILOVÁ, Soňa - HREHOR, Henrich. Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia : vybrané aspekty ; rec. Nadežda Jurčišinová, Erik Štenpien. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 169 s. ISBN 978-80-89524-21-1. Typ: FAI

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Kapitoly z uhorskej historiografie : od jej vzniku do konca 17. storočia [elektronický zdroj]. Rec. Štefan Šutaj, Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-89524-19-8. Typ: AAB


SÁPOSOVÁ, Zlatica. Vybrané charakteristické znaky stredoškolského systému Uhorska na konci dualistického obdobia. In ĎURKOVSKÁ, Mária et al. Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia : vybrané aspekty. - Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 2015, s. 6-34. ISBN 978-80-89524-21-1. Typ: ABD


SÁPOSOVÁ, Zlatica - REGINÁČOVÁ, Nikola. Historicko-demografický vývoj populácie Košíc v 19. a 20. storočí. In Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2014, s. 75-103. ISBN 978-80-8152-205-5. VEGA č. 1/0101/12 "Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)". Typ: AEDA

2014

ĎURKOVSKÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Stredné školy a školský systém v Košiciach v období rokov 1938 - 1944. In Disputationes Scientificae, 2014, roč. 14, č. 4, s. 63-87. ISSN 1335-9185. VEGA č. 2/0055/13 "Školy, žiaci, učitelia - vývoj školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 - 1948". Typ: ADFB

SÁPOSOVÁ, Zlatica - REGINÁČOVÁ, Nikola. Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2014, roč. 17, č. 2, s. ISSN 1335-3608. VEGA č. 1/0101/12 "Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)". Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-17-rok-2014/2/>. Typ: ADFB


SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Školstvo v Košiciach pred a po vzniku Československej republiky. In Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 10.-11.októbra 2013 zorganizovali v Košiciach Katedra histórie FF UPJŠ a Spoločenskovedný ústav SAV. 2/2013.Acta Historiae Cassoviensis. Nikola Regináčová - Alžbeta Bojková (Eds.). - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2013, s. 22-40. ISBN 978-80-8152-131-7. VEGA č. 1/0101/12 "Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)". Typ: AED

SÁPOSOVÁ, Zlatica - JANČURA, Mikulaš. Characteristic features of anti-Semitism in the period of the first Czechoslovak Republic (based on some contemporary political and ecclesiastic press publications and documents). Dostupné na internete: <http://www.scribd.com/doc/250324195/FinalReport-GrantNo-2013-357>. Typ: AGI

SÁPOSOVÁ, Zlatica - JANČURA, Mikulaš. Az antiszemitizmus jellegzetes vonásai az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (egyes korabeli politikai, egyházi sajtótermékek, kiadványok alapján). Dostupné na internete: <http://www.scribd.com/doc/250324293/IHRA-Jelentes-2014-Kuldheto-Magyar-Valtozat-Aug-30>. Typ: AGI

2013

SÁPOSOVÁ, Z. – ĎURKOVSKÁ, M. (Eds.). Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. Prešov : Universum, 2013. 315 s. ISBN 978-80-89524-12-9.

JAKAB, A. – SÁPOS, A. – VERES , T.:  Politikai és katolikus egyházi vezetés – zsidóság és Holokauszt Kassán: 1938–1944 (levéltári dokumentumok, memoárok, korabeli sajtótermékek tükrében) . In  A történelmi egyházak és a zsidó közösség viszonya Csehszlovákiábanés Magyarországon 1920-tól a Holokausztig.  Published by Civitas Europica Centralis, Budapest 2013, p. 72-107. Dostupné na internete:  http://www.scribd.com/doc/178638080/Kutatasi-eredmenyek-2012-2013

2012

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Dosvid ta perevagy aktyvnogo transkordonnogo spivrobitnyctva na schidnomu kordoni Jevropejs´kogo sojuzu (je metoju spryjannja spivrobitnyctvu insytuciji) : Skúsenosti a prínos aktívnej cezhraničnej spolupráce „na východnej hranici Európskej únie“ (so zreteľom na podporu spolupráce inštitúcií). In Šljachy pidvyščennja efektyvnosti transkordonnogo spivrobitnyctva na novomu Schidnomu kordoni Evropejskogo Sojuzu : materialy mižnarodnoj naukovo-praktyčnoj konferenciji (Stara Lesna 18-19 veresnja 2012 roku). speciaľnyj vypusk zbirnyka naukovych prac 8/2012.geopolityka Ukrajiny: istorija i sučasnisť, s. 123-133. ISSN 2078-1431. Typ: ADEB

SÁPOSOVÁ, Zlatica - REGINÁČOVÁ, Nikola. Stav spracovania údajov, poznámky k sčítaniam obyvateľov a "súpisom duší" na príklade Košíc : I. časť. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/4/>. Typ: ADFB

2011

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJ, Štefan. Kassa történelmi jelentősége (történelmi áttekintés). In Dejiny a kultúra : multikulturalita a cezhraničná spolupráca mesta Košice a Miškovec. Zostavila Zlatica Sáposová. - Prešov : Universum-EU, 2011, s. 7-24. ISBN 978-80-89046-71-3. Typ: AED

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOSOVÁ, Zlatica. A magyar-csehoszlovák lakosságcsere. Előzmények és következmények. In TYEKVICSKA, Árpád. Vonatok északnak és délnek : a második világháborút követő szlovák-magyar lakosságcsere története és következményei. - Salgótarján : Nógrad Megyei Levéltár, 2010, s. 34-49. ISBN 978-963-7243-73-8. Typ: ABC

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Národnostné menšiny 2008. In Slovensko 2008 : súhrnná správa o stave spoločnosti. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2009, s. 175-210. ISBN 978-80-89345-15-1. Slovensko 1996-2010 : súhrnná správa o stave spoločnosti. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2011. ISBN 80-89345-35-9. Typ: ABD

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling