Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. » Vybrané publikácie: do roku 2010

Vybrané publikácie: do roku 2010

GAJDOŠ, Marián. K sociálnym a hospodárskym pomerom na území severovýchodného Slovenska po oslobodení v rokoch 1945 - 1948. In Nové obzory : spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 29. Zostavil Imrich Michnovič ; vedecký redaktor Jozef Palášthy. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1987, s. 33-46. ISBN 083-026-87.

GAJDOŠ, Marián. Vybory 1946 i ich vplyv na vyrišeňňa ukrajinskoho pytaňňa. In Sopoliga Miroslav. Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins´koji kuľtury u Svydnyku No 15. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. ISBN 067-405-88.

GAJDOŠ, Marián (ed.): Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu : zborník podkladových štúdií. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1989.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1991, 186 s.

GAJDOŠ, Marián. K úsiliu Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny o zákonné riešenie postavenia ukrajinskej národnosti v rokoch 1945 - 1948. In Acta Iuridica Cassoviensia. 16. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1991, s. 5-15. ISBN 80-85174-73-1.

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Political Aspects of "Action P" in East Slovakia in the Year 1950. In M. Gajdoš (ed.): URBS-PROVINCIA-ORBIS : Contributiones ad historiam contactuum civitatum Carpathicarum in honorem O. R. Halaga editae. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1993, s. 177-186.

GAJDOŠ, Marián. Postoj ukrajinskej reprezentácie na Slovensku k pripojeniu Zakarpatskej Ukrajiny k ZSSR. In Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století : sborník vojenské akademie v Brně. mimořádné číslo.řada C. Zost. Vladimír Goněc, Stanislav Vodička. - Brno : Vojenská akademie, 1994, s. 381-386.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, l53 s.

GAJDOŠ, Marián - VIDŇANSKYJ, Stepan V. Niektoré osobitosti nastolenia totalitného režimu v Zakarpatskej Ukrajine. In Od diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945-1953 : (zborník materiálov z vedeckej konferencie v Smoleniciach 6. - 8. decembra 1994). Editor Michal Barnovský. 1.vyd. - Bratislava : VEDA, 1995, s. 80-87. ISBN 80-224-0407-1.

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Do pytanňa pro polityko-pravove stanovyšče Rusyniv - Ukrajinciv u Slovaččyni (1944 - 1948 rr.). In Mižnarodni zvjazky Ukrajiny : naukovi pošuky i znachidky, 1995, roč., č. 5, s. 97-106.

GAJDOŠ, Marián. K niektorým otázkam tzv. ukrajinského buržoázneho nacionalizmu. In V tieni totality : Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality (1948-1953). - Bratislava : Historický ústav SAV, 1996, s. 157-163. ISBN 80-967588-0-2.

GAJDOŠ Marián –KONEČNÝ Stanislav et al: Etnické minority na Slovensku (história, súčasnosť, súvislosti). Spoločenskovedný ústav SAV, Universum 1997, 263 s.

GAJDOŠ, Marián – MATULA, Pavol et al.: Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice :1997, 209 s. ISBN 80-967621-2-5.

GAJDOŠ, Marián. Zmeny v spoločnosti a ich odraz medzi Rusínmi (Ukrajincami) na Slovensku. In Slezský sborník, 1997, roč. 95, č. 1-2, s. 127-135. ISSN 0037-6833.

VOVKANYČ, I. I. - GAJDOŠ, Marián. Optacija gromaďjan miž ČSR i SRSR (Ukrajini) v 1945 - 1948 rr. ta sučasni problemi ukrajinskoj menšini v Slovaččini. In Ukrajina v evropejskich mižnarodnich vidnosinach : Naukovij zbirnik. - Kijiv : Institut istorii ukrajini NAN Ukrajini, 1998, s. 499-515.

GAJDOŠ, Marián. Rusíni (Ukrajinci) na Slovensku a možné riziká etnického konfliktu. In Pravdepodobné riziká a ohrozenia v strednej Európe a tendencie ich vývoja : riziká vplývajúce na bezpečnostnú situáciu v SR. - Bratislava : NR SR, 1998, s. 35-46.

GAJDOŠ, Marián. Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 - 1954. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 1998, roč. 1, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-1-rok-1998/4/studie-a-clanky/narodnostna-politika-a-etnicke-mensiny-na-slovensku-v-rokoch-1945-1954/>.

GAJDOŠ, Marián. K problémom národnostného školstva Rusínov. In Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu SZM v Opavě. Gabriela Sokolová, Oľga Šrajerová. - Praha ; Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 1998, s. 186-193. ISBN 80-86224-04-X.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S.- MUŠINKA, M.  Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia : Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov; Užhorod: Universum, 1999, 157 s.

GAJDOŠ, Marián. Otázky identity Rusínov (Ukrajincov) na Slovensku v 90. rokoch. In Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti národnostných menšín : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Red. J. Kundrát. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 1999, s. 98-105. ISBN 80-88722-81-0.

GAJDOŠ, Marián. Používanie etnonymov Rusín a Ukrajinec vo vybraných dokumentoch Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny (1945 - 1948). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2000, roč. 3, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-3-rok-2000/3/studie-a-clanky/pouzivanie-etnonymov-rusin-a-ukrajinec-vo-vybranych-dokumentoch-ukrajinskej-narodnej-rady-prjasevsciny-1945-1948/>.

GAJDOŠ, Marián. Názory UNRP na pomenovanie Rusov a Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1945-48. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2000, roč. 3, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/archiv/3-2000/index.html>.

GAJDOŠ, M.- HOMIŠINOVÁ, M.- KONEČNÝ, S. et alii. Rusíni/Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia : K vybraným výsledkom historicko - sociologického výskumu v roku 2000. Prešov: Universum, 2000, 148 s.

GAJDOŠ, Marián. Ukrajinské a rusínske školstvo na Slovensku. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2000, roč. 3, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-3-rok-2000/1/studie-a-clanky/ukrajinske-a-rusinske-skolstvo-na-slovensku/>.

KONEČNÝ, S. – BAUMGARTNER, F. FRANKOVSKÝ – GAJDOŠ, M. Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku : Niektoré výsledky etnosociologického výskumu na severovýchodnom Slovensku v roku 2002. Prešov: Róbert Vico - vydavateľstvo, 2002, 128 s.

GAJDOŠ, Marián. Optácia a činnosť Oblastnej úradovne Osídľovacieho úradu v Košiciach. In Čo dala - vzala našim rodákom otácia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k 55. výročiu optácie a presídlenia. Editor: Marián Gajdoš. - Košice - ; Prešov : Spoločenskovedný ústav SAV : Koordinačný výbor reoptantov, 2002, s. 43-49. ISBN 80-967182-1-5.

GAJDOŠ, Marián. Etnopolitická situácia v prvom decéniu nezávislosti Ukrajiny. In Európa medzi identitou a integritou. Vedecký redaktor a zostavovateľ Marcela Gbúrová. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 272-280. ISBN 80-8068-110-4.

GAJDOŠ, Marián. Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procese transformácie spoločnosti (stav výskumu). In Národ a národnosti na Slovensku : stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. - Prešov ; Košice : Universum : Spoločenskovedný ústav SAV, 2004, s. 147-159. ISBN 80-89046-20-7.

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v roku 2004. In Národnostné menšiny na Slovensku 2004. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2005, s. 7-25. ISBN 80-8062-287-6.

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Rusínska a ukrajinská menšina v národnostnej politike Slovenska po roku 1989. In Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. - Prešov : Universum, 2005, s. 109-120. ISBN 80-89046-30-4.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Rusíni  a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 – 1995) : Výber z dokumentov I. Prešov: Universum, 2005, 209 s.

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Postavenie a vývoj Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v dvadsiatom storočí. In Carpatho-Rusyns and Their Neighbors : Esays in Honor of Paul Magocsi. - Fairfax : Eastern Christian Publications, 2006, s. 163-184. ISBN 1-892278-63-4.

GAJDOŠ, Marián. Boj proti tzv. ukrajinskému buržoáznemu nacionalizmu v kontexte krízy totalitného režimu v Československu. In Naukovyj Visnyk Užhorodskoho universytetu. Vypusk 18.Serija Istorija. Vegeš Mykola Mykolajovyč, Vidňans´kyj Stepan Vasyľovyč, Danyľuk D. et al. - Užhorod : Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny, Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2007, s. 267-275.

GAJDOŠ, Marián. Ukrajinska menšina ta vibori 1946 roku. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2008, roč. 11, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-11-rok-2008/3/studie-a-clanky/1946/>.

GAJDOŠ, Marián. Constitutional Aspects of the Policy of the Ukrainian National Council of the Prešov Region (1945 - 1951). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2008, roč. 11, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-11-rok-2008/4/studie-a-clanky/constitutional-aspects-of-the-policy-of-the-ukrainian-national-council-of-the-presov-region-1945-1951/>.

GAJDOŠ, Marián. Vznik a problémy ukrajinského národnostného školstva. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2009, roč. 12, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-12-rok-2009/1/studie-a-clanky/vznik-a-problemy-ukrajinskeho-narodnostneho-skolstva/>.

GAJDOŠ, Marián. The Ukrainian National Council of Priaševčina [The Presov Region] 1945-1951. In Does a Fourth Rus´Exist? : Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region. Edited by Paul Best and Stanislaw Stepien. - Przemysl-Higganum : South - EasternResearch Institute in Przemysl and the Carpathian Institut, 2009, s. 197-211. ISBN 978-83-60374-09-2.

GAJDOŠ, Marián. Internácia Vladimíra Szcyheľského - Burlaku v Košiciach. In Právna úprava protiprávnych činov od rímskeho práva až po súčasnosť : zborník príspevkov z vedeckého sympózia, konaného v dňoch 18. - 19 . 9. 2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Zost. Miroslav Fico. - Košice : UPJŠ, 2009, s. 180-188. ISBN 978-80-7097-773-6.
GAJDOŠ, Marián. Optanti zo Zakarpatskej Ukrajiny na Slovensku v rokoch 1947 - 1948. In Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia). Ľubica Harbuľová (ed.). - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 297-308. ISBN 978-80-555-0092-8.

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling