Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » PhDr. Mária Homišinová, PhD. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2015

HOMIŠINOVÁ, Mária - VÝROST, Jozef. Reč slovenskej mládeže žijúcej na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku v reflexii výskumu. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2015, roč. 18, č. 2, s. ISSN 1335-3608. VEGA č. 2/0035/14 „Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny“. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=7P463BSF687X9S9QUJC55PS>. Typ: ADFB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Ako hovorí slovenská mládež v Maďarsku? : bilingválna reflexia. In Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2015, vol. 60, issue 1, p. 141-150. ISSN 0039-3363. Typ: ADMB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Materinský jazyk v hierarchii hodnôt mestského obyvateľstva na Slovensku : empirická reflexia obyvateľov siedmich slovenských miest. Rec. Kralčák Ľubomír, Ferenčík Milan. In Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch konanej 21. - 22. 5. 2014 v Bratislave. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 319-330. ISBN 978-80-224-1418-0. Typ: AEDA

2014

HOMIŠINOVÁ, Mária. Identita, jazyk a kultúra v etnických rodinách žijúcich v Maďarsku. Komparatívna analýza výskumu Nemcov, Slovákov, Chorvátov a Bulharov [elektronický zdroj]. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-89524-17-4. Typ: AAB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Postrzeganie bezpieczenstva przez Slowaków na podstawie badań ESS (aspekt pokoleniowy). In Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej : seria: Transport, 2014, z. 84, s. 67-73. ISSN 0209-3324. Typ: ADEB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Postrzeganie dyskryminacji społecznej na podstawie wynikóv europejskiego sondażu społecznego. In Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej : seria: Transport, 2014, z. 84, s. 75-81. ISSN 0209-3324. Typ: ADEB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2014, roč. 17, č. 1, s. ISSN 1335-3608. VEGA č. 2/0173/12 "Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti". Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2014/1/6068/>. Typ: ADFB

2013

HOMIŠINOVÁ, Mária - UHRINOVÁ, Alžbeta - ONDREJOVIČ, Slavomír. Poslanci slovenských národnostných samospráv v Maďarsku v reflexii sociolingvistického výskumu : výsledky dvoch volebných období 2002 - 2010. Zost. M. Homišinová. Békešská Čaba : Progresszív Nyomda, 2013. 162 s. ISBN 978-615-5330-00-1. Typ: AAA

HOMIŠINOVÁ, Mária. Údaje o slovenskom respondentovi a jeho rodine v 6. kole ESS. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 6. kolo na Slovensku. - Prešov : Universum, 2013, s. 57-80. ISBN 978-80-89046-80-5. Typ: ABD

HOMIŠINOVÁ, Mária. Vnímanie sociálnej diskriminácie v kontexte sociálnych identít. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 6. kolo na Slovensku. - Prešov : Universum, 2013, s. 135-160. ISBN 978-80-89046-80-5. Typ: ABD

HOMIŠINOVÁ, Mária. Szlovákiai és magyarországi fiatalok szlováknyelv-használata napjainkban. Egy empirikus vizsgálat eredményei. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2013, roč. XV, č. 4, s. 123-132. ISSN 1335-4361. Typ: ADFB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Vnímanie individuálnej bezpečnosti vo vzťahu k dosiahnutému vzdelaniu vo výsledkoch projektu ESS na Slovensku (2. – 5. kolo). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 1, s. ISSN 1335-3608. VEGA projekt č. 2/0173/12 „Sociálne a osobnostné aspekty vní­mania bezpečnosti“. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2013/1/6018/>. Typ: ADFB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Súčasná jazyková situácia slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku - empirický kontext. In Slovenský jazyk v menšinovom prostredí. Kováčová, A., Uhrinová, A. - Békešská Čaba : VUCSS, 2013, s. 53-63. ISBN 978-963-88583-9-9. Typ: AEC

HOMIŠINOVÁ, Mária. Bilingválne jazykové správanie slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku v kultúrnom kontexte (empirické výsledky). In Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenčiny. Ed. Slavomír Ondrejovič v spolupráci s Júliou Vrábľovou a Anežkou Krausovou. - Bratislava : Veda, 2013, s. 177-191. ISBN 978-80-224-1334-3. Typ: AED
 

2012

HOMIŠINOVÁ, Mária. Sociodemografický profil respondenta a jeho rodiny. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 5. kolo na Slovensku. - Prešov : Universum, 2012, s. 59-81. ISBN 978-80-89046-75-1. Typ: ABD

HOMIŠINOVÁ, Mária. Štátna, etnická a náboženská identita ako samostatné charakteristiky a formy diskriminácie. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 5. kolo na Slovensku. - Prešov : Universum, 2012, s. 107-135. ISBN 978-80-89046-75-1. Typ: ABD

HOMIŠINOVÁ, Mária. Results of european social survey in the 5th round - evaluation of quality of life (part 1). In Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej : seria: Transport, 2012, zeszyt 76, s. 75-80. ISSN 0209-3324. Typ: ADEB
HOMIŠINOVÁ, Mária. Results of european social survey in the 5th round - religious identity and perception of discrimination (part 2). In Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej : seria: Transport, 2012, zeszyt 76, s. 81-86. ISSN 0209-3324. Typ: ADEB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Súčasná socioetnická a jazyková situácia slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku (kompendium teoretických poznatkov a empirických zistení). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/1/5967/>. Typ: ADFB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Kontexty etnickej identity vo vedomí príslušníkov etnických minorít žijúcich na Slovensku a v Maďarsku : empirická reflexia intenzity vzťahu k mezo a makrosociálnym útvarom Slovákmi v Maďarsku a Maďarmi na Slovensku. In Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej : kontynuacja–konflikt–zmiana. Praca zbiorowa pod redakcja: Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Patrycji Bałdys, Katarzyny Piątek. - Bielsko-Biała : Wydawnictvo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2012, s. 71-79. ISBN 978-83-63713-09-6. Typ: AEC

HOMIŠINOVÁ, Mária. Medzigeneračné súvislosti jazykovej komunikácie slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku - empirický kontext. In Medzigeneračné mosty - vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10.11.2011 v Prešove. Beáta Balogová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 372-380. ISBN 978-80-555-0548-0. Typ: AED

KENTOŠ, Michal - HOMIŠINOVÁ, Mária - HUSOVSKÁ, Daniela. Kriminalita a vnímanie bezpečia v Európe. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 4, s. ISSN 1335-3608. VEGA č. 2/0173/12 „Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti“. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/4/>. Typ: ADFB

2011

HOMIŠINOVÁ, Mária - SLANČOVÁ, Daniela - VÝROST, Jozef - ONDREJOVIČ, Slavomír. Výskum hovorenej slovenčiny slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku [elektronický zdroj]. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. 1 CD-ROM. Vega č. 2/0093/2009 "Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny". ISBN 978-80-89524-05-1. Typ: AAB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Koncept výskumného projektu jazykového správania slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2011, roč. 14, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2011/3/5943/>. Typ: ADFB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Jazyková znalosť a medzigeneračná jazyková komunikácia slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku - empirický kontext. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2011, roč. 14, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2011/3/5951/>. Typ: ADFB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Quality of Life Reflected by Slovaks in the 3rd round results of European Social Survey. In Transactions of the Universities of Košice, 2011, no. 2, p. 131-136. ISSN 1355-2334. Typ: ADFB

HOMIŠINOVÁ, Mária - LENOVSKÝ, Ladislav. Etnokultúrny rozvoj minorít v kontexte empirického výskumu. In Kontexty kultúry a turizmu, 2011, roč. 4, č. 2, s. 14-18. ISSN 1337-7760. Typ: ADFB

HOMIŠINOVÁ, Mária. Používanie slovenčiny Slovákmi v Maďarsku v konkrétnych jazykových situáciách. In Tradíció és innováció a nemzetiségi pedagógusképzésben : nemzetközi konferencia, Szarvas 2011. április 28. Sipos Lászlóné dr. - Szarvas : Szent István Egyetem PK, 2011, s. 14-27. ISBN 978-963-87735-9-3. Typ: AEC

HOMIŠINOVÁ, Mária. Vnímanie sociálnej diskriminácie. In Sociálne procesy a osobnosť 2010 : zborník príspevkov [elektronický dokument]. Editori: Denisa Fedáková, Michal Kentoš; recenzent: Oľga Orosová. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 145-154. ISBN 978-80-89524-01-3. Typ: AED

HOMIŠINOVÁ, Mária. Bilingvizmus - faktor etnickej asimilácie? In Dynamika akulturácie na etnickej hranici. Boris Michalík (ed.). - Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2011, s. 30-37. ISBN 978-80-8094-927-3. Typ: AED

LENOVSKÝ, Ladislav - HOMIŠINOVÁ, Mária. Názory slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku na etnokultúrny rozvoj etnických minorít. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2011, roč. 14, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2011/3/5946/>. Typ: ADFB
 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling