Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » PhDr. Stanislav Konečný, CSc. » Vybrané publikácie: do roku 2010

Vybrané publikácie: do roku 2010

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1991, 186 s.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, l53 s.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S.- MUŠINKA, M.  Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia : Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov; Užhorod: Universum, 1999, 157 s.

GAJDOŠ, M.- HOMIŠINOVÁ, M.- KONEČNÝ, S. et alii. Rusíni/Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia : K vybraným výsledkom historicko - sociologického výskumu v roku 2000. Prešov: Universum, 2000, 148 s.

KONEČNÝ, S. et al. Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku : Niektoré výsledky etnosociologického výskumu na severovýchodnom Slovensku v roku 2002. Prešov: Róbert Vico - vydavateľstvo, 2002, 128 s.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Rusíni  a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 – 1995) : Výber z dokumentov I. Prešov: Universum, 2005, 209 s.

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S.- MUŠINKA, A. UNRP v dokumentoch. Prešov; Košice: Centrum antropologických výskumov; Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU; Spoločenskovedný ústav SAV, Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, 2006, 46 s. + DVD.

KONJEČNI, Stanjislav. Kapitoly z istoriji Rusyniv na Sloveňsku : v konstekstji rozvoja karpaťskych Rusyniv od najstaršych časiv. Prjašiv: Rusyn i Narodny novyvky, 2009, 190 s.

KONEČNÝ, S. Ukrajinská menšina na Slovensku a národnostná politika do roku 1948. Vedecké informácie SvÚ SAV, 1990, č. 1, s. 57- 84.

KONEČNÝ, S. Koncepcia riešenia ukrajinskej otázky na Slovensku v päťdesiatych rokoch. In: SOPOLIGA, Miroslav (ed.): Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins'koji kuľtury u Svydnyku 19. Prešov: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Oddelenie ukrajinskej literatúry, 1994, s. 26-38.

KONEČNÝ, S. K niektorým otázkam vývoja sociálnej štruktúry rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. Sociológia,  roč. 26,  l994, č. 5-6, s.487- 495.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku a ich národné vedomie v období socializmu. In GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav (eds.): Etnické menšiny na Slovensku : história, súčasnosť, súvislosti. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1997, s. 69-81.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku a štátoprávne zmeny v Československu do roku 1989. In: HOŘEC, Jaromír (ed.): Střední Evropa a Podkarpatská Rus. Praha: Česká expedice pre Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 1997, s. 98-107.

KONEČNÝ, S. Alexander Beskid a Podkarpatská Rus do roku 1939. In BALCAR, Miroslav (ed.). Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. Praha: Česká expedice pre Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 1999, s. 74-86.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku a vznik československého štátu. In BALCAR, Miroslav (ed.). Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. Praha: Česká expedice pre Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 1999, s. 57-73.

KONEČNÝ, S. K aktivizácii národnostných menšín na Slovensku  v šesťdesiatych rokoch. In: PÁSTOR, Zoltán – ŠTEFANSKÝ, Michal. Pokus o reformu v roku 1968 : Historicko – politologické  pohľady. Banská Bystrica: TRIAN, s.r.o., 1999, s. 146-156.
                       
KONEČNÝ, S. Rusíni/Ukrajinci ako fenomén slovenskej politiky. In: DORUĽA, Ján (ed.). Slovensko – rusínsko – ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2000, s. 132-148.

KONEČNÝ, S. Slovensko – rusínske vzťahy na Slovensku v období historických prelomov do konca 19. storočia. Carpatica – Karpatyka 17: Ukrajins´ko – slovac´ki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movi. Užhorod: Užhorods´kyj nacionaľny universitet, 2002, s. 39-51.

KONEČNÝ, S. Adoľf  Ivanovič Dobrjanskij a Slovensko. In MRAVÍK, J.- MAKARA, S.- KISEĽOVÁ, N. Cestou vzájomnosti : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko – ukrajinské vzťahy a súvislosti,  konanej v Banskej Bystrici 23.- 24. októbra 2003. Banská Bystrica: Združenie slovanskej vzájomnosti; Katedra slovanských jazykov FiF UMB, 2003, s. 114-125.

.KONEČNÝ. S. Transformácia ekonomiky a jej vplyv na postavenie Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. In: GBÚROVÁ, M. (ed.) Formovanie európskej občianskej spoločnosti. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 266-277.

KONEČNÝ, S. Transformácia spoločnosti a niektoré sociálno-ekonomické problémy Rusínov a Ukrajincov. In ŠUTAJ, Š.(ed.). Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti : vzťahy a konflikty. Prešov: Universum, 2005, s. 208-218.

KONEČNÝ, S. Premeny rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku v podmienkach transformácie a integrácie. In ŠRAJEROVÁ, O.(ed.). Migrace -  tolerance – integrace II : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané 20.- 21. září 2005 v Opavě. Opava; Praha: Slezský ústav SZM; Informační kancelář Rady Evropy, 2005, s. 181-192.

KONEČNÝ, S. Slovensko-rusínske vzťahy na Slovensku v priebehu 20. storočia. In PACHOMOVA, S. M.- DŽOGANIK, J. (eds.): Ukrajins’ko-slovac’ki dialogy: Literaturoznavstvo, Istorija. Studia Slovakistica 5. Užhorod: Užhorods’kyj nacionaľnyj universytet, 2005, s. 200-210.

KONEČNÝ, S. Rusínska a ukrajinská menšina v slovenskej historiografii po roku 1989. In Historický časopis, roč. 55, č. 1 (2007), s. 112-124.

KONEČNÝ, S. Postavenie ukrajinskej menšiny na Slovensku v postalinskom období. In ŠMIGEĽ,. M.- FREMAL, K. (eds.). Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 – 1989) : Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou. Banská Bystrica: Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Historický ústav SAV v Bratislave, 2007, s. 210-221.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku v podmienkach transformácie a intregrácie. In DUDRA, Š.- HALCZAK, B.- KSENICZ, A.- STARZYŇSKI, J. (Eds.). Lemkowie, Bojkowie, Rusini : Historia, wspólczesność, kultura materialna i duchowa.  Legnica; Zielona Góra: Lemkowski Zespol Piešni i Taňca „Kyczera“;wydawnictwo Edytor, 2007, s. 185-199.

KONEČNÝ, S.  Zdravotníctvo a riešenie sociálnych problémov na Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období. In Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva : Zborník z konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2007. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2008, s. 293-304.

KONEČNÝ, S. Právne aspekty hodnotenia činnosti UPA v povojnových rokoch. In FICO, Miroslav – SOLIAR, Ladislav (Eds.). Právna úprava protiprávnych činov od rímskeho práva až po súčasnosť : Zborník príspevkov z vedeckého sympózia, konaného v dňoch 18.-19.9.2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Košice: Univerzita P. J. Šafárila v Košiciach, 2009, s. 166-179.

KONEČNÝ, S. Aktivity jednotiek UPA na Slovensku po druhej svetovej vojne. In HARBUĽOVÁ, Ľuba (Ed.). Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a  Čiech: prvá polovica 20.storočia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 258-279.

KONEČNÝ, S. The Status of Ruthenians in the Slovak region, to 1944. In BEST, Paul – STEPIEN, Stanislaw (ed.). Does a fourth Rus´exist? : Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region. Przemysl; Higganum: South-Eastern Research Institute in Przemysl, 2009, s. 179-196.

KONEČNÝ, S. Rusíni na Slovensku v dvadsiatom storočí. In KOPOROVA, K. (Ed.). Studium Carpato-Ruthenorum 2009: Študiji z karpatorusynistiky. Prjašiv: Prjašivska univerzita v Prjašovi, 2009, s. 25-41.

KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov a Ukrajicov na Slovensku v dvadsiatom storočí a jeho determinanty. In DUDRA, Stefan et al. (eds.). Lemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspólczesność, kultura materialna i duchowa : Tom III. Zielona Gora; Slupsk: Universytet Zielonogorski; Akademia Pomorska; Zjednoczenia Lemkow, 2010, s. 93-106.
 
KONEČNÝ, S. Protikomunistické aspekty v činnosti jednotek UPA na Slovensku po druhé světové válce. In ŠANCA Ondřej et al. (eds.). Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě : Sborník k mezinárodní konferenci. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 251-262. 
           
KONEČNÝ, S. Rusínska otázka v slovenskej politike prvej polovice 20. storočia. In GLOSÍKOVÁ, Oľga (ed.). Rusínske školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919-1950 : Stav, problémy a význam pre súčasný rozvoj kultúry v SR. Prešov: Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, 2010, s. 31-49.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling