Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » PhDr. Stanislav Konečný, CSc. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2015

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky : (1945 - 1953) I. Rec. Peter Šcorc, Michal Šmigeľ. Prešov : Universum, 2013. 265 s. VEGA č. 2/0198/10 "Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 - 1947". ISBN 978-80-89046-81-2. Typ: AAB

KONEČNÝ, Stanislav. Náčrt dejín karpatských Rusínov : vysokoškolská učebnica. Recenzenti: Paul Robert Magocsi, Marián Gajdoš. Prešov : Prešovská univerzita, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2015. 226 s. ISBN 978-80-555-1297-6. Typ: ACB

KONEČNÝ, Stanislav. Politika a fungovanie Národnej rady Zakarpatskej Ukrajiny. In Paginae historiae : sborník Národníhu archivu Podkarpatská Rus, 2015, roč. 23, č. 2, s. 91-109. ISSN 1211-9768. Typ: ADEB

KONEČNÝ, Stanislav. Štátoprávne aktivity na Podkarpatskej Rusi v rokoch 1938 - 1939 a ich ohlas na Slovensku. In Pidkarpatska Rus v roky Drugoji svitovoji vijny : materialy mižnarodnoji naukovoji konferenciji 16 - 17 žovtnja 2014 roku. Usporiadatelia: Fenič, V. O. - Šnicer, I. O. - Užgorod : Užgorodskyj nacionaľnyj universitet Istoryčnyj fakuľtet, 2015, s. 7-25. ISBN 978-617-7132-34-8. Typ: AFC

KONEČNÝ, Stanislav. A. F. Kralickij a Slovanská myšlienka v národnom hnutí v Uhorsku. In Materialy IV mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, prysvjačenoji Dnju slov´janskoji kuľtury ta pysemnosti "Slov´janskyj svit: zdobutky, problemy, perspektyvy" 10 - 11 travnja 2014 r. Redaktor: Nesuch, L. M. ; rec. Vít Šimral, Jiři Marvan. - Užgorod : PRAT "Vydavnyctvo Zakarpattja", 2014, s. 54-65. ISBN 978-966-347-082-5. Typ: AFC

KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinci na Slovensku a ich politické postoje v rokoch 1945 - 1989. In Łemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Tom V. Ed. Bohdan Halczak ; rec. Jurij Makar, Vitaliy Makar. - Slupsk - Zielona Góra - Svidník : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 199-216. ISBN 978-83-7842-190-0. Typ: AFC

KONEČNÝ, Stanislav. Všeslovanská myšlienka v ideových konceptoch Rusínov na Slovensku do konca 19. storočia. In Juvilejnyj zbirnyk na česť profesora Pavla-Roberta Magočija : do 70-riččja vid dnja narodžennja naukovcja. - Užgorod - Prjašiv - Ňju-Jork : Vydavnyctvo V. Padjaka, 2015, s. 351-362. ISBN 978-966-387-102-8. Typ: BEE

2014

KONEČNÝ, Stanislav - ŠANTA, Stanislav. Idea slovanstva a začiatky národného hnutia na východnom Slovensku. In Slov´janskyj svit: zdobutky, problemy, perspektyvy : Materialy III mižnarodnoj naukovo-praktyčnoj konferencii 23-24 travnja 2013 r. Red. L. M. Nesuch. - Užgorod : PRAT "Vydavnyctvo Zakarpattja", 2013, s. 7-16. ISBN 978-966-347-076-4. Typ: AEC

KONEČNÝ, Stanislav. Rusínska menšina v Československu a otázka autonómie. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [elektronický zdroj]. Soňa Gabzdilová - Attila Simon (eds.). - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 63-75. ISBN 978-80-8122-109-5. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/774165/Pristupy-k-rieseniu-narodnostnej-otazky.pdf>. Typ: AED

KONEČNÝ, Stanislav. Spolupráca Spoločenskovedného ústavu SAV a vedeckých inštitúcií na Ukrajine pri výskume historických javov. In Užhorods´ ki slovac´ki naukovi čytannja : istorija, kuľtura, polityka, pravo : naukovyj zbirnyk. Lenďel Miroslava, Mytrjajeva Svitlana (eds.). - Užhorod : Poligrafcentr „Lira“, 2014, s. 166-177. ISBN 978-617-596-162-9. Typ: AEE

KONEČNÝ, Stanislav. Multikulturalita obyvateľstva Podkarpatskej Rusi v predmníchovskom Československu. In Podkarpatská Rus v československém státě (1918-1945) : abstrakty příspěvků semináře „Podkarpatská Rus v éře První republiky“, Praha 16.-17.září 2014. - Praha : sine editore, 2014, s. 10-11. Typ: AFG

KONEČNÝ, Stanislav. Multikulturnosť na Podkarpaťskij Rusy v midživojnovij Čechoslovakiji. In Rusyn : Kuľturno-christians´kyj časopis, 2014, roč. XXIV, č. 5, s. 3-7. Typ: BDFB

2013

KONEČNÝ, Stanislav. The historical conditions of cross-border cooperation in the Eastern Slovakia and its development. In Geopolitics of Ukraine: history and modern times : collection of scientific papers, vol. 2012, no. 9, p. 125-138. ISSN 2078-1431. Typ: ADEB

KONEČNÝ, Stanislav. Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny a Ukrajinská národná rada Prjaševščiny: komparatívna analýza. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 61-83. ISBN 978-80-970042-6-2. Typ: AEC

KONEČNÝ, Stanislav. Biskupi J. Gaganec a P. P. Gojdič: historické paralely a diferencie. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Jaroslav Coranič (ed.). - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2013, s. 311-323. ISBN 978-80-555-0850-4. Typ: AED

KONEČNÝ, Stanislav. Karpatskí Rusíni v 18. storočí a vytvorenie Mukačevskej eparchie. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Jaroslav Coranič, Jana Koprivňáková, Peter Šturák (Eds.). - Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 51-65. ISBN 978-80-555-0596-1. Typ: AED

2012

KONEČNÝ, Stanislav. Istoryčni umovy transkordonnogo spivrobitnyctva Schidnoji Slovaččyny ta jich rozvytok. In Šljachy pidvyščennja efektyvnosti transkordonnogo spivrobitnyctva na novomu Schidnomu kordoni Evropejskogo Sojuzu : materialy mižnarodnoj naukovo-praktyčnoj konferenciji (Stara Lesna 18-19 veresnja 2012 roku). speciaľnyj vypusk zbirnyka naukovych prac 8/2012.geopolityka Ukrajiny: istorija i sučasnisť. - Užgorod : Zakarpaťskyj deržavnyj universytet : Instytut transkordonnogo spivrobitnyctva, 2012, s. 48-63. ISSN 2078-1431. Typ: ADEB

KONEČNÝ, Stanislav. Uhorskí Rusíni v 18. storočí a biskup Andrej Bačinský. In Slov´janska kuľtura ta pysemnisť: mynule ta sučasnisť : materialy mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji molodych včenych ta studentiv 19-20 travnja. Za red. prof. Aleksejeva Ju. M. - Užgorod : Vydavnyctvo FOP Breza A. E., 2011, s. 35-45. ISBN 978-966-2668-20-9. Typ: AEC

KONEČNÝ, Stanislav. Vývoj Rusínov a Ukrajinscov na Slovensku v prvých rokoch transformácie spoločnosti. In Łemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. IV. Stefan Dudra. - Słupsk ; Zielona Góra : Akademia Pomorska : Universytet Zielonogórski, 2012, s. 179-195. ISBN 978-83-60087-63-3. Typ: AEC

KONEČNÝ, Stanislav. Historické kontexty formovania a vývoja rusínskeho etnika v Karpatoch. In Rusíni na Slovensku : súčasné postavenie a historické kontexty vývinu. Editor Alexander Duleba. - Prešov : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2012, s. 34-42. ISBN 978-80-89540-12-9. Typ: AED

KONEČNÝ, Stanislav. Politické strany v národnom hnutí karpatských Rusínov. In Studium Carpato-Ruthenorum 2011 : študiji z karpatorusynistiky. Kvetoslava Koporová. - Prešov : Prešovská univerita Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2011, s. 6-22. ISBN 978-80-555-0469-8. Typ: AED

2011

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Samovrjaduvannja ta monitoryng mižetničnych vidnosyn u prykordonnych regionach. In Geopolityka Ukrajiny: istorija i sučasnisť : zbirnyk naukovych prac. vypusk 4. - Užgorod : Zakarpatskyj deržavnyj universytet Navčaľno-naukovyj Instytut evrointegracijnych doslidžeň : Instytut transkordonnogo spivrobitnyctva, 2011, s. 131-146. ISSN 2078-1431. Typ: ADEB

GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Self-government and monitoring of inter-ethnic relations in the bordering regions. In Geopolitics of Ukraine: History and modern times : collection of scientific papers. Issue 5. - Uzhgorod : ZakSU, 2011, p. 104-116. ISSN 2078-1431. Typ: ADEB

KONEČNÝ, Stanislav. Rusko a karpatskí Rusíni v Československu. In Evropské areály a metodologie : (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). Editoři Ivo Pospíšil - Josef Šaur. - Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 157-168. ISBN 978-80-210-5434-9. Typ: AEC

KONEČNÝ, Stanislav. Ekonomické aspekty vo vývoji národnostnej štruktúry obyvateľstva severovýchodného Slovenska. In Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 26 : Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie. Miroslav Sopoliga. - Svidník : SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku : Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, 2011, s. 137-149. ISBN 978-80-89392-42-1. Typ: AED

KONEČNÝ, Stanislav. Rusínska otázka v slovenskej politike prvej polovice 20. storočia. In Rusínske školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919 - 1950 : (stav, problémy a význam pre súčasný rozvoj kultúry v SR). Oľga Glosíková (ed.). - Prešov : Múzeum rusínskej kultúry : Rusínsky kultúrno-osvetový spolok A. Duchnoviča, 2010, s. 31-49. ISBN 978-80-970633-2-0. Typ: AED

KONEČNÝ, Stanislav - ŠANTA, Stanislav. Inštitút národnostnej príslušnosti a vývoj súkromného práva na Slovensku. In Historický vývoj súkromného práva v Európe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 27.-28. mája 2011 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Zostavovateľ: Erik Štenpien. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2011, s. 195-213. ISBN 978-80-7097-893-1. Typ: AED

KONEČNÝ, Stanislav. Nykolaj Beskyd jak subjekt i objekt istoriografiji. In Narodny novinky : Kultúrno-spoločenský týždenník Rusínov SR, 2010, roč. XX, č. 15-16, s. 3. Recenzia na: Nykolaj Beskyd jak subjekt i objekt istoriografiji / Gabriel Beskyd. - Prešov : Rusínsky kultúrno-osvetový spolok A. Duchnoviča, 2009. - ISBN 978-80-970314-1-1. Typ: EDI

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling