Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2011

2015

Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly [Slovak History in European History. Selected Chapters]. Editor: Dušan Kováč ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 455 s. ISBN 978-80-224-1448-7 (Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy). Typ: FAI

OLEJNÍK, Milan. Maďarské opozičné strany v kontexte politického vývoja na Slovensku v rokoch 1929 - 1938 [Hungarian opposition parties in context of political development in Slovakia during years 1929 – 1938]. Rec. Štefan Šutaj, László Szarka. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 92 s. ISBN 978-80-89524-20-4. Typ: AAB

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Kapitoly z uhorskej historiografie : od jej vzniku do konca 17. storočia [Chapters from Hungarian Historiography from the Beginning till the End of the 17th Century] [elektronický zdroj]. Rec. Štefan Šutaj, Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-89524-19-8. Typ: AAB

ŠUTAJ, Štefan. The Czechoslovak-Hungarian Disputes over The Cultural Heritage and Article 11 of the Paece Treaty with Hungary from 1947 = Československo-maďarské spory o kulturní dědictví a 11. článek mírové smlouvy s Maďarskem z roku 1947. In Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800-2000. - Opava : Slezská univerzita, 2014, p. 255-283. ISBN 978-80-7510-100-6. Typ: ABC

Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj]. Editor [1998-2013] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Vychádza od roku 1998. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Typ: FAI

2014

ŠUTAJ, Štefan. Československé a maďarské diplomatické aktivity pred Parížskou konferenciou 1946 (z pohľadu československej politiky a diplomacie). In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 658-684. ISBN 978-80-89396-28-3. Typ: ABD
ŠUTAJ, Štefan. Niektoré problémy interpretácie slovenských a maďarských dejín v súčasnosti. In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. - Bratislava : Kalligram, 2014, s. 471-492. ISBN 978-80-8101-844-2. Typ: ABD
ŠUTAJ, Štefan. Husák a slovenskí Maďari v rokoch 1945-1949. In MICHÁLEK, Slavomír - LONDÁK, Miroslav. Gustav Husák : moc politiky - politik moci. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013, s. 282-312. ISBN 978-80-224-1312-1. Typ: ABD
ŠUTAJ, Štefan. Rokovania o mieri s Maďarskom a ich vplyv na postavenie maďarskej menšiny na Slovensku. In Acta Universitatis Carolinae : Iuridica, 2013, no. 1, p. 277-298. ISSN 0323-0619. Typ: ADEB
ŠUTAJ, Štefan. Szlovák–magyar történelmi párhuzamok és konfliktusok (a nemzeti történelmek közép-európai kontextusban) avagy a közös szlovák–magyar szövegek írásáról. In KOR/RIDOR : szlovák-magyar történeti folyóirat, 2014, roč. I., č. 1, s. 9-20. ISSN 2064-6410. Typ: ADEB
 

2013

ŠUTAJ, Štefan. Trianon v historickej pamäti na Slovensku. In MICHELA, Miroslav et al. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013, s. 97-114. ISBN 978-80-89396-24-5. Typ: ABD

ŠUTAJ, Štefan. Problematika etnických menšín v kontexte historického vývoja v rokoch 1989 - 1993. In LONDÁK, Miroslav et al. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. - Bratislava : Veda, 2013, s. 239-262. ISBN 978-80-224-1313-8. Typ: ABD

ŠUTAJ, Štefan. Ethnic Development in Košice after 1945. In Studia Historyczne : Quarterly Journal published by the Historical Committee of the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences, 2013, vol. 56, no. 4, p. 469-482. ISSN 0025-1429. VEGA č. 1/0101/12 "Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)". Typ: ADEB

2012

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Bratislava : Kalligram, 2012. 400 s. ISBN 978-80-8101-638-7. Typ: AAB

ŠUTAJ, Štefan. János Esterházy - problém výskumu slovenských a maďarských historikov. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/4/>. Typ: ADFB

ŠUTAJ, Štefan. Problémy etnickej identity: lokálna, regionálna a národná identita. In Identita, história a kultúra. Dejiny Slovákov na Dolnej zemi : (zborník z konferencie 11. - 12. novembra 2010). Editor: Anna Kováčová. - Budapešť ; Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2011, s. 26-39. ISBN 978-963-88583-5-1. Typ: AEC

2011

ŠUTAJ, Štefan. Key issues of Slovak and Hungarian history : a view of Slovak historians. Prešov : Universum-EU, 2011. 260 p. ISBN 978-80-89046-66-9. Typ: AAB

ŠUTAJ, Štefan. The Magyar minority in Slovakia before and after the second World War. In TEICH, Mikuláš - KOVÁČ, Dušan - BROWN, Martin. Slovakia in History. - New York : Cambridge University Press, 2011, s. 269-283. ISBN 978-0-521-80253-6. Typ: ABC

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Národnostné menšiny 2008. In Slovensko 2008 : súhrnná správa o stave spoločnosti. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2009, s. 175-210. ISBN 978-80-89345-15-1. Slovensko 1996-2010 : súhrnná správa o stave spoločnosti. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2011. ISBN 80-89345-35-9. Typ: ABD

ŠUTAJ, Štefan. Slovakia and the Hungarians in Slovakia in the Aftermath of World War II, 1945 - 1948. In Auflösung historischer Konflikte im Donauraum : Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburstag. Herausgegeben von Arnold Suppan. - Budapest : MTA Történettudományi Intézete, 2011, s. 619-632. ISBN 978 963 05 9118 8. Typ: AEC

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling