Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. » Vybrané publikácie: od roku 2011

Vybrané publikácie: od roku 2012

2016

VÝROST, J., HOMIŠINOVÁ (2016). M. Mother tongue in the values hierarchy of young people with
Slovak nationality in Croatia and Serbia. Človek a spoločnosť, 16, 4, 53-58.
http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=IXSARK46DPELH9S58F7K86R

VÝROST, J. Working conditions in Slovakia and European countries in European Working
Conditions Surveys 2010 and 2015 data (Pracovné podmienky na Slovensku a v európskych
krajinách v dátach European Working Conditions Surveys 2010 a 2015). In: Sollárová, E., Sollár,
T. (Eds.) Psychológia práce a organizácie 2016. Nitra, FSVAZ, 2016, 213-220.
http://ppao.sk/dokumenty-na- stiahnutie

VÝROST, J. Reflecting Social Development in Slovakia through ESS Data. Paper on the Open
Conference under the auspices of the Slovak Presidency of the Council of the European Union „Global
Megatrends and Slovak Republic“. Smolenice, 19.-21.9.2016

2015

FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. Baking the ESS: A Slovak recipe with a 10-year perspective. In Hopes and anxieties in Europe : six waves of the European social survey. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2015, p. 199-215. ISBN 978-3-631-65167-4. Typ: ABC

HOMIŠINOVÁ, Mária - VÝROST, Jozef. Reč slovenskej mládeže žijúcej na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku v reflexii výskumu. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2015, roč. 18, č. 2, s. ISSN 1335-3608. VEGA č. 2/0035/14 „Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny“. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=7P463BSF687X9S9QUJC55PS>. Typ: ADFB

VÝROST, Jozef - GILLERNOVÁ, Ilona. Sociální a osobní činitelé celkové životní spokojenosti respondentů v datech European Quality of Life Survey 2012 (EQLS 2012). In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2015, roč. LIX, č. 5, s. 393-405. (0.239 - IF2014). (2015 - Current Contents). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA

VÝROST, Jozef - RYMEŠ, Milan. Inovácie áno, ale bez zmeny? Poznámky k psychológii inovácií. In Psychologie práce a organizace 2015 : kvalita pracovního života [elektronický zdroj]. - Praha : MATFYZPRESS, 2015, s. 353-362. ISBN 978-80-7378-309-9. VEGA č. 2/0172/15 „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce". Dostupné na internete: <http://www.karlin.mff.cuni.cz/~repro/Stahnout/Psychologie%20prace%202015%20-%20text.pdf>. Typ: AECA

VÝROST, Jozef. Výskyt syndrómu „dobrého samaritána“ v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v dátach ISSP 2011 a vnímanie zdravotného rizika. In Sociálne procesy a osobnosť 2014 : človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015, s. 458-464. ISBN 978-80-89524-18-1. VEGA č. 2/0173/12 "Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti". Dostupné na internete: <http://www.spao.sk/data/uploads/zbornik-spao-2014.pdf>. Typ: AEDA

2014

KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. Percepcia bezpečia vo vybraných krajinách Európy. In Sociální procesy a osobnost 2013. Včera, dnes a zítra. : Sborník příspěvků. Conference Proceedings. Editori: M. Blatný, M. Jelínek, P. Květon, V. Nielsen, D. Vobořil. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2014, s. 149-153. ISBN 978-80-86174-21-1. VEGA č. 2/0173/12 „Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti". Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/files/sbornik13.pdf>. Typ: AEC

VÝROST, Jozef - AMBROVÁ, Juliana - HOLUBOVÁ, Martina. Potreba štruktúry, obsedantno-kompulzívne tendencie, postoje k riziku a emocionálne prežívanie ako prediktory vnímania bezpečia. In Psychologické súvislosti vnímania bezpečia. - Prešov : Universum-EU, 2014, s. 67-80. ISBN 978-80-89046-88-1. Typ: ABD


VÝROST, Jozef - BIČEJOVÁ, M. - OČKAJOVÁ, M. Prediktory subjektívnej a psychologickej pohody zamestnaných žien – matiek maloletých detí. In Psychologie pro praxi, 2014, roč. XLIX, č. 3-4, s. 33-46. ISSN 1803-8670. Typ: ADEB

VÝROST, Jozef. Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2014, roč. 17, č. 1, s. ISSN 1335-3608. VEGA č. 2/0173/12 „Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti“. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2014/1/6066/>. Typ: ADFB
 

VÝROST, Jozef. Premeny trhu práce v Európe a ich možný vplyv na poskytovanie psychologických služieb. In Psychologie práce a organizace 2013 : sborník mezinárodní konference [elektronický zdroj]. Martin Seitl, Lucie Vavrysová (eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 151-158. ISBN 978-80-244-3916-7. Typ: AEC

VÝROST, Jozef. Obraz slovenských a českých podnikov v dátach ECS 2013 (European Company Survey). In Psychológia práce a organizácie 2014 : zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie [elektronický zdroj]. Editori: Fedáková Denisa, Bozogáňová Miroslava, Ištoňová Lucia. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014, s. 300-307. ISBN 978-80-89524-15-0. Typ: AED

VÝROST, Jozef - GILLERNOVÁ, Ilona. Health care from the view of Slovak and Czech respondents in the International Social Survey Programme 2011 data. In Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care : 3rd Psychology Cassoviensis Conference UPJŠ Košice, 4th - 5th December 2014. Benka, J., Šebeňa, R., Hricová, L. (eds.). - Košice : UPJŠ, 2014, s. 17-31. Typ: AED

2013


Výrost, J. et al. (2013). Európska sociálna sonda (ESS). 6.kolo na Slovensku. (European Social Survey. Round 6 in Slovakia). Prešov, Univerzum. 196pp. ISBN 978-80-89046-80-5 http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/2013%20-%20Europska%20socialna%20sonda%206.pdf

Výrost, J. (2013). Mapovanie výsledkov Európskeho prieskumu pracovných podmienok. Praktická príručka pre užívateľov. (Mapping European Working Conditions Survey Results. Practical User‘s Manual.) Košice, SvÚ SAV. 41pp. ISBN: 978-80-89524-11-2 http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/EWCS%20prirucka.pdf

Výrost, J.(2013). Vplyv fyzikálnych a psychosociálnych rizikových faktorov v dátach European Working Conditions  Survey 2010 (EWCS) na vnímanie bezpečia na pracovisku u žien a mužov.(Impact of physical and psycho social risk factors on perceived work safety of women and men in the European Working Conditions Survey 2010 (EWCS) data.). Človek a Spoločnosť, 16, 1.
http://www.saske.sk/cas/public/media/6016/01_Vyrost_1.pdf

2012


Výrost, J. et al. (2012). Európska sociálna sonda (ESS). 5.kolo na Slovensku. (European Social Survey. Round 5 in Slovakia). Prešov, Univerzum. 258 pp. ISBN 987-80-89046-75-1 http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/2012%20-%20KENTOS%20-%20Europska%20socialna%20sonda%205%20-%20www.pdf

Výrost, J. (2012). Vzdelávacia sieť ESS EduNet. Praktická príručka pre užívateľov. (ESS EduNet. Practical User’s Manual.) Košice, SvÚ SAV. 98pp. ISBN: 978-80-89524-08-2
http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/ESS%20EduNet_prirucka_final.pdf

Výrost, J. (2012). Atlas európskych hodnôt. Praktická príručka pre využitie pri výučbe stredoškolských predmetov. (Atlas of European Values. Practical User’s Manual.) Košice, SvÚ SAV. 69pp. ISBN: 978-80-89524-06-8 http://www.saske.sk/SVU/public/media/5827/Atlas_europskych_hodnot.pdf

Výrost, J. (2012). Sociálne a osobné činitele vnímania bezpečia v práci v dátach EWCS 2010. (Social and Personal Factors of Perceived Work Safety in the EWCS 2010 Data.) Človek a spoločnosť, 15, 1.
http://www.saske.sk/cas/public/media/5963/CaS_Vyrost.pdf

Výrost, J. (2012).  Psychológia medzi Scyllou a Charybdou? (Psychology between Scylla and Charybdis?)  In: Halama, P., Hanák, R., Masaryk, R., Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava, ÚEPs SAV, pp. 10-14. ISBN: 978-80-88910-40-4
http://www.psychologia.sav.sk/upload/socproc2012.pdf

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling