Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Oddelenia

Oddelenia

Oddelenie histórie

Vedúci oddelenia: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Oddelenie histórie sa zaoberá vedeckovýskumnou činnosťou v oblasti slovenských dejín 20. storočia. V súlade s celkovou profiláciou ústavu pracovníci oddelenia riešia úlohy týkajúce sa vývoja etnických menšín na Slovensku i prihraničných regiónov susediacich krajín. Doposiaľ bola pozornosť sústredená najmä na problematiku vývoja a postavenia maďarskej, rusínskej, ukrajinskej, rómskej a nemeckej minority v druhej polovici 20. storočia. K uvedeným otázkam oddelenie organizuje základný výskum, ktorého výsledky sú prezentované v publikačných výstupoch a na vedeckých podujatiach. Vedeckí pracovníci spracúvavajú posudky, stanoviská a odporúčania, uskutočňujú konzultačnú i poradenskú činnosť a spolupracujú s vysokými školami, ako aj s inými inštitúciami. V súlade so svojim vedeckovýskumným profilom oddelenie rozvíja medzinárodnú spoluprácu, najmä s vedeckými pracoviskami v Českej republike, na Ukrajine a v Maďarsku.

Projekty oddelenia nájdete na stránke Projekty, zoznam pracovníkov oddelenia na stránke Zamestnanci.

 

Oddelenie sociálnej psychológie

Vedúci oddelenia: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Zameranie

Pre oddelenie je ťažiskové dlhodobé zameranie na rozvoj sociálnej psychológie, teda systematické štúdium vzájomných interakcií ľudí a ich sociálneho prostredia.

V sledovaní tohto cieľa využíva a rozvíja pokročilé nástroje vedy na poznávanie, pochopenie a interpretáciu individuálnych i skupinových prejavov správania a sociálnych vzťahov.

V tomto zmysle je oddelenie sociálnej psychológie pokračovateľom hlbokých tradícii svojho odboru v príspevku ku komplexnému ponímaniu a porozumeniu kľúčových spoločensko-politických, ekonomických a kultúrnych otázok a problémov.

Z tohto kontextu vyplývajú aktivity zamerané:

na riešenie výskumných projektov,
postgraduálnu vedeckú výchovu,
tvorbu a implementáciu sociálnopsychologických influenčných programov,
ktorých výsledky sú priebežne a systematicky prezentované  verejnosti prostredníctvom publikačných výstupov. Široký diapazón publikačnej činnosti zahŕňa produkciu od vedeckých štúdií a monografií, cez učebné texty a príručky, až k osvetovým a vedecko-popularizačným príspevkom.

Projekty oddelenia nájdete na stránke Projekty, zoznam pracovníkov oddelenia na stránke Zamestnanci.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling