Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Organizačná štruktúra CSPV

Organizačná štruktúra CSPV

1. Riaditeľ

2. Sekretariát riaditeľa a ekonomický odbor CSPV SAV

Sekretariát riaditeľa a ekonomický odbor sú priamo podriadené riaditeľovi. Sekretariát riaditeľa organizačne a administratívne zabezpečuje agendu, ktorá súvisí s chodom CSPV SAV a výkonom funkcie riaditeľa. Súčasťou sekretariátu je aj ekonomický odbor.

3. Sekretariáty organizačných zložiek

zabezpečujú činnosti spojené s každodennou prevádzkou ústavu, najmä: hospodárske operácie potrebné pre orgnaizačnú zložku, príprava podkladov pre pracovno-právne úkony potrebné pre organizačnú zložku, evidenciu agendy organizačnej zložky, evidovanie pošty vedúceho organizačnej zložky, agendu v oblasti stykov organizačnej zložky s domácimi a zahraničnými inštitúciami, evidenciu dochádzky a dovoleniek zamestnancov organizačnej zložky, sledovanie vývoja pridelených finančných prostriedkov, zabezpečovanie ďalšej administratívnej agendy.

4. CSPV SAV sa člení na nasledovné organizačné zložky -- ústavy:

Ústav experimentálnej psychológie:

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV sa člení na nasledovné vedecké oddelenia:

Oddelenie sociálnej psychológie a behaviorálnej ekonómie

Oddelenie psychológie osobnosti a optimálneho fungovania človeka
Oddelenie kognitívnej a experimentálnej psychológie
Psychologické laboratórium

Spoločenskovedný ústav:

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV sa člení na nasledovné vedecké oddelenia a tímy:

Oddelenie sociálnej psychológie

Oddelenie histórie

Vedeckovýskumné tímy

Prognostický ústav:

Prognostický ústav CSPV SAV sa člení na nasledovné vedecké oddelenia:

Oddelenie pre teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte

Oddelenie pre koevolúciu inštitucionálnej a technologickej zmien

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling