Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Publikácie

Publikácie

 

 

 

Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí.

Štefan Šutaj – Nikola Regináčová – Lucia Heldáková (eds.)

 

Vydaveteľstvo: UNIVERSUM-EU, s. r. o, Prešov

Rok vydania: 2017

ISBN: 978-80-89946-00-6

Počet strán:223

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

 

Current Issues of Research on Nationality Policy and Nationality Relations in Slovakia in the 20th and the

 21st Centuries.

Štefan Šutaj – Nikola Regináčová – Lucia Heldáková (eds.)


Vydaveteľstvo: UNIVERSUM-EU, s. r. o, Prešov

Rok vydania: 2017

ISBN: 978-80-89946-00-6

Počet strán: 223

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom.

Štefan ŠUTAJ

Vydaveteľstvo: UNIVERSUM-EU, s. r. o, Prešov
Rok vydania: 2015
ISBN: 978-80-89046-85-0

Počet strán: 402

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

 

 

V duchu autority a slovenskej štátnosti. Školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1939 – 1945.

 

Soňa Gabzdilová – Mária Ďurkovská a kol.

Vydaveteľstvo: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice
Rok vydania: 2016
ISBN: 978-80-970850-3-2
Počet strán:169

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!
 

 

 

 

 

 

Stredné školy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948. Dokumenty

Mária Ďurkovská – Henrich Hrehor

Vydaveteľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2014
ISBN: 978-80-89524-16-7
Počet strán:182

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Stredoškolské vzdelávanie na východnom Slovensku v prvej polovici 20. storočia(vybrané aspekty)

Mária Ďurkovská a kol.

Vydaveteľstvo: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice
Rok vydania: 2015
ISBN: 978-80-89524-21-1
Počet strán:169

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Od anšlusu po Mníchov (Agresia nacistického Nemecka voči Československu v správach a komentároch slovenskej súdobej tlače)

Milan Olejník

Vydaveteľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2014
ISBN: 978–80–89524–14-3
Počet strán:183

 

 

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Zjednotená krajinská kresťansko-socialistická strana a maďarská národná strana  (1936 – 1938)

Milan Olejník– Mária Ďurkovská – Soňa Gabzdlová

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2013
ISBN: 978-80-89524-13-6
Počet strán: 240

 

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu

Soňa Gabzdilová – Attila Simon

Vydavateľstvo: Univerzita J. Selyeho
Rok vydania: 2014
ISBN: 978-80-8122-109-5
Počet strán: 199

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí 

Štefan Šutaj

Vydavateľstvo: Kalligram
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-8101-638-7 
Počet strán:400
 

 

 


Túto publikáciu si môžete objednať na stránke vydavateľstva Kalligram.

Správu a fotogalériu z prezentácie diela si môžete pozrieť tu.

 

 

 

 

Maďarské politické strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana) na Slovensku v rokoch 1929 - 1936

Mária Ďurkovská - Soňa Gabzdilová - Milan Olejník 

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89524 
Počet strán:233

 

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Košice a dejiny - Dejiny Košíc

Štefan Šutaj (Ed.)

VydavateľstvoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rok vydania2011
ISBN: 978-80-7079-910-5
Počet strán: 204

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

 

 

Key Issues of Slovak and Hungarian History: A View of Slovak Historians

Štefan Šutaj et al.

VydavateľstvoUniversum
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89046-66-9
Počet strán259

 

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

 

 

Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918 - 1929) 

Milan Olejník

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89524-04-4
Počet strán: 139

 

 

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

 

Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918 - 1929

Soňa Gabzdilová a kol.

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV 
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89524-03-7
Počet strán: 160

 

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

Zlatica Sáposová (Ed.)
Štefan Šutaj (Ed.) 

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 
ISBN: 
Počet strán: 

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Rómska menšina na Slovensku v dokumentoch (1945 - 1975)

Anna Jurová

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2008
ISBN: 978-80-969628-8-4
Počet strán1302

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí

Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlödésére a 17. században

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2008
ISBN: 978-80-89046-50-8
Počet strán: 166
Formát: 165 mm x 235 mm

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. – 20. storočia

Regionális és nemzeti identitásformák a 18 – 20. századi magyar és a szlovák történelemben

Štefan Šutaj (Ed.)
László Szarka (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-89046-43-0
Počet strán: 188
Formát: 165 mm x 235 mm

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDFDokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Reorganizácia literárneho, spoločenského a vedeckého života maďarskej menšiny počas I. Československej republiky v zrkadle dokumentov

A magyar irodalmi, társadalmi és tudományos élet újraszerveződése az I. Csehszlovák Köztársaság idején dokumentumok tükrében

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-969628-3-9
Počet strán: 130
Formát: CD

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDFDokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Národnostná politika vládnucich politických strán v Maďarsku a na Slovensku (s ohľadom na slovensko-maďarské vzťahy)

Kormányzati pártok kisebbség politikája Magyarországon és Szlovákiánban 1989 után (külön tekintettel a magyar-szlovák kapcsolatokra)

Zlatica Sáposová - Štefan Šutaj

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-967182-8-2, 80-967182-9-0
Počet strán: 235
Formát: CD

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDFDokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika)

Štefan Šutaj - Mária Homišinová - Zlatica Šápošová - Jana Šutajová

Vydavateľstvo: Universum Prešov
Rok vydania2006
ISBN: 80-89046-41-X
Počet strán: 140
Formát: 165 mm x 235 mm

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDFDokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-89046-28-2
Počet strán: 307
Formát: 175 mm x 235 mm

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 
 

 

Národnostná politika na Slovensku po roku 1989

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-89046-30-4
Počet strán: 228
Formát: 175 mm x 235 mm

 

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945-1953 v dokumentoch I.

Soňa Gabzdilová-Olejníková - Milan Olejník - Štefan Šutaj

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-89046-33-9
Počet strán: 260
Formát: 150 mm x 215 mm

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!


 

 

 

Nútené presídlenie Maďarov do Čiech

Štefan Šutaj


Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-89046-29-0
Počet strán: 157
Formát: 150 mm x 215 mm

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti

 

Mária Homišinová - Jozef Výrost (Eds.)

Vydavateľstvo: SVÚ SAV
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-967182-7-4
Počet strán: 135

Stiahnite si túto publikácia určenú na prezretie vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!


 

 

 

Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989-1995). Výber z dokumentov I.

Marián Gajdoš - Stanislav Konečný

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-89046-34-7
Počet strán: 239
Formát: 150 mm x 215 mm

 

 

 

Stiahnite si túto publikácia určenú na prezretie vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953

Soňa Gabzdilová - Olejníková, Milan Olejník

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-967621-9-2
Počet strán: 197

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 
 

Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období

Štefan Šutaj (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-89046-21-5
Počet strán: 121
Formát: 148 mm x 210 mm
 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDFDokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Národ a národnosti (Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy)

Štefan Šutaj (Ed.)
 

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-89046-20-7
Počet strán: 329
Formát: 180 mm x 235 mm

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDFDokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 - 1948)

Štefan Šutaj

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV Košice 
Rok vydania: 2002
ISBN: 80-967182-2-3
Počet strán: 564
Formát: 210 mm x 297 mm

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Mapovanie výsledkov Európskeho prieskumu pracovných podmienok 

Praktická príručka pre užívateľov

Jozef Výrost

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2013
ISBN: 978-80-89524-11-2
Počet strán:41

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Psychologické súvislosti vnímania bezpečia

Michal Kentoš a kol.

Vydaveteľstvo:Univerzum
Rok vydania:2014
ISBN:978–80–89046-88-1
Počet strán:116

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

Atlas európskych hodnôt

Praktická príručka pre využitie pri výučbe stredoškolských predmetov

Jozef Výrost 

Vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89524-06-8
Počet strán: 69

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

  

 

 

 

Vzdelávacia sieť ESS EduNet

Praktická príručka pre užívateľov
 
Jozef Výrost
 
Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89524-08-2
Počet strán: 98
 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

  

 

 

Európska sociálna sonda (ESS)

Jozef Výrost

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89524-07-5
Počet strán: 46
Formát: 165 x 235 mm
 
 
 
 
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!
 

 

Európska sociálna sonda (ESS)  5. kolo na Slovensku

Jozef Výrost (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-89046-75-1
Počet strán: 258
Formát: 165 mm x 235 mm

 

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 


Rodina a zmena rodových rolí v optike údajov medzinárodného projektu ISSP (International Social Survey Programme) rodina a zmena rodovych roli obalka.jpg (960×720)

Jozef Výrost 

Vydavateľstvo: Slovenská akadémia vied
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89524-02-0
Počet strán: 265
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

 

Pracovné a rodinné prostredie zamestnaných                                                   

Denisa Fedáková 

Vydavateľstvo: Universum Prešov
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89046-70-6
Počet strán: 100
Formát: 160 mm x 232 mm
 
 
 
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Výskum hovorenej slovenčiny slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku

Mária Homišinová, Daniela Slančová, Jozef Výrost, Slavomír Ondrejovič
 
Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-89524-05-1
Počet strán: 116
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Môže nám byť spolu dobre (Dlhodobá skupinová psychologická intervencia v školskej triede)

Marek Dobeš, Denisa Fedáková

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-89524-00-6
Počet strán: 449
 
 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!
 

 

 

 

 

 

Európska sociálna sonda (ESS) 4. kolo na Slovensku

 Jozef Výrost (Ed.)

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-89046-65-2
Počet strán: 230
Formát: 165 mm x 235 mm

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

Európska sociálna sonda (ESS) 3. kolo na Slovensku

 Jozef Výrost a kol.

Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2008
ISBN: 978-80-89046-55-3
Počet strán: 198
Formát: 165 mm x 235 mm

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

Akí sme? Program na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov

Marek Dobeš, Denisa Fedáková a kol.


Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-969628-1-7
Počet strán: 161

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 


 

 

 

Európska sociálna sonda (ESS) 6. kolo na Slovensku

Jozef Výrost a kol.

Vydavateľstvo: Universum
Rok vydania: 2013
ISBN: 978-80-89046-80-5
Počet strán: 196

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 


 

Psychológia práce a organizácie 2006

Miroslav Frankovský (Ed.)
Michal Kentoš (Ed.)

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-969628-0-9
Počet strán: 137
Formát: 210 mm x 297 mm

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Európska sociálna sonda (ESS) 2. kolo na Slovensku

 
Jozef Výrost a kolektív
 
Vydavateľstvo: Universum Prešov 
Rok vydania: 2006
ISBN: 978-80-89046-43-0
Počet strán: 188
Formát: 165 mm x 235 mm

 
Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!
 

 

 

Európske impulzy pre rozvoj psychológie práce, organizácie a riadenia po vstupe do Európskej únie

Miroslav Frankovský (Ed.)
Michal Kentoš (Ed.)

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-967182-3-1
Počet strán: 127
Formát: 210 mm x 297 mm

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Základy neuropsychológie

PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
ISBN: 80-967182-4-X (tlačená forma)
ISBN: 80-967182-5-8 (CD)
Rok vydania: 2005
Vydanie: prvé
Počet strán: 106
Formát: 210 mm x 297 mm

 

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

 

 

Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji


Ing. Ľubica Froncová

Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc.
Mgr. Michal Kentoš, PhD.
PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Mgr. Denisa Fedáková

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom 
Rok vydania: 2005
ISBN: 80-967182-6-6
Počet strán: 224
Formát: 165 mm x 235 mm

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!

 

Psychológia práce pred vstupom Slovenska do Európskej únie

Miroslav Frankovský (Ed.)
Michal Kentoš (Ed.)

Vydavateľstvo: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-967182-3-1
Počet strán: 100
Formát: 210 mm x 297 mm

Stiahnite si túto publikáciu vo formáte PDF. Dokument nie je možné tlačiť ani kopírovať!