Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká rada CSPV

Vedecká rada CSPV

ČLENOVIA VEDECKEJ RADY


Zloženie členov vedeckej rady centra spoločenských a psychologických vied SAV zvolených akademickou obcou cspv sav dňa 19. októbra 2015:

Prognostický ústav CSPV SAV:
Mgr. Richald Filčák, MSc., PhD.
Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
EXT.: Prof. Ing. Mikuláš Ľuptáčik, PhD.


Spoločenskovedný ústav CSPV SAV:
Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
EXT.: Prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.


Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV:
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (predsedníčka VR)
EXT.: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, Csc.

Dokumenty Vedeckej rady CSPV SAV

Zápisnica zo stretnutia Akademickej obce CSPV SAV zo dňa 19.10.2015
Štatút Vedeckej rady CSPV SAV
Volebný poriadok - príloha štatútu Vedeckej rady CSPV SAV

Materiály vypracované Vedeckou radou CSPV SAV

Stanovisko VR Centra spoločenských a psychologických vied SAV CSPV SAV ku koncepcii akreditácie organizácii SAV

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling