Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká výchova » Mgr. Ivana Piterová

Mgr. Ivana Piterová

Meno: Mgr. Ivana Piterová
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: piterova@saske.sk
Oddelenie: psychológie
Akademická kvalifikácia:
• Mgr., 2015, FF v Košiciach, UPJŠ v Košiciach, odbor psychológia

Téma: Osobnostné a sociálne činitele postojov k sociálnemu zabezpečeniu.
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Oblasti vedeckého záujmu:

  • Postoje k sociálnemu zabezpečeniu
  • Hodnoty
  • Európska sociálna sonda (European Social Survey)

Projekty:
VEGA č. 2/0172/15 Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce. Vedúci projektu: Mgr. Michal Kentoš, PhD., 01/2015 - 12/2018, spoluriešiteľ.

 

Publikácie:

Kožárová, Z., & Piterová, I. (2017). Pracovná spokojnosť doktorandov centra spoločenských a psychologických vied SAV.  In J. Lukáčová (Ed.), Doktorandské štúdium – súčasnosť a perspektívy I. Zborník vedeckých prác (pp.68-81). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling