Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká výchova » Mgr. Lucia Heldáková

Mgr. Lucia Heldáková

Meno: Lucia Heldáková
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: heldakova@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie histórie

Akademická kvalifikácia: Mgr., 2015, FF UPJŠ v Košiciach, odbor: história – etická výchova

Oblasti vedeckého záujmu:
- Slovenské dejiny po druhej svetovej vojne
- Kultúrne dejiny
- Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v roku 1946


Riešiteľka domácich projektov:
APVV č. 0035 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS, 2016 – 2020 – SvÚ SAV

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
Člen organizačného výboru konferencie  k problematike národnostnej politiky a národnostných vzťahov, v rámci riešenia projektu Agentúry pre podporu vedy a výskumu Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020)

Vybrané publikačné výstupy:

HELDÁKOVÁ, Lucia (2016). anotácia na knihu: ČARNOGURSKÝ, Pavol. Súboj s komunizmom 2, Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. Človek a spoločnosť, č. 2, 

HELDÁKOVÁ, Lucia (2015). Divadlo v kontexte 70. rokov od ukončenia 2. svetovej vojny : správa z medzinárodnej konferencie, Košice, 18. september 2015. Mesto a dejiny, č. 2, 


ŠUTAJ, Štefan – HELDÁKOVÁ, Lucia. Čriepky zo života a kultúry povojnových Košíc. Zadané do zborníka z vedeckej konferencie Divadlo v kontexte 70. rokov od ukončenia 2. svetovej vojny

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling