Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká výchova » Mgr. Marianna Bobková

Mgr. Marianna Tkáčová

Meno:Marianna Bobková
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: bobkova@saske.sk
Oddelenie: histórie
Akademické tituly a hodnosti (akademická kvalifikácia): Mgr., 2015, FF UPJŠ v Košiciach, odbor história - geografia


Oblasti vedeckého záujmu:

  • slovenské dejiny v období rokov 1948-1989 
  • migrácia obyvateľstva
  • historická demografia
  • štruktúra obyvateľstva 
  • dejiny Košíc

Projekty:


VEGA č. 1/0212/15 Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny). Vedúci projektu: Mgr. Zlatica Sáposová, PhD., 2015–2018, spoluriešiteľ.


Vybrané publikácie:


BOBKOVÁ, Marianna. Vybrané aspekty úspešnosti náborových akcií zamestnancov pre Východoslovenské železiarne. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2016, roč. 19, č. 2., ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-19-rok-2016/2/>.


Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
Člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Stretnutie mladých historikov VI, Migračné procesy v dejinách Európy: kríza alebo úsvit civilizácie? Košice 12. október 2016.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling