Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Mgr. Ondrej Ficeri, PhD.

Mgr. Ondrej Ficeri, PhD.

Meno:  Ondrej Ficeri
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: oficeri@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie histórie
Akademická kvalifikácia: Mgr., 2014, FF UPJŠ v Košiciach, odbor slovenské dejiny

                                            PhD., 2017, FF UMB v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny

 

Oblasti vedeckého záujmu: transkulturálne štúdiá, interetnické vzťahy v etnicky heterogénnom urbánnom prostredí, Košice – etnonacionálna transformácia v 20. storočí, Luník IX: genéza a reprodukcia rómskeho geta

Zahraničné stáže a pobyty:
1. Maďarská akadémia vied, Ústav menšinových štúdií v Budapešti (10-12/2014)
2. Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (10/2015 – 2/2016)
3. Ústav sociálnych a hospodárskych dejín Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti (10/2016 – 3/2017)

Vybrané publikácie:
2013. Story of Germans in Košice. In GAYER, Veronika – OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Remembering the City: a Guide through the Past of Košice. Budapest; Košice : Terra Recognita Foundation; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-963-89185-2-9, s. 77-79.


2015. The image of the town of Košice as a Slovak political centre in Slovak historiography. In Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 9788081523052, s. 152-163.


2016. Košice v slovenskej historiografii. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach. 266 s. ISBN 978-80-971895-2-5.


2016. Ikonické obrazy Košíc v 19. a 20. storočí. In Multietnikus világok Közép-Európában, 1867−1944 ~ Multietnické prostredie v Strednej Európe, 1867 – 1944. Ed. Anikó Hajdú. Budapest : TéKa. ISBN 978-80-972225-4-3, s. 219-237.


2016.  Jazykovo-kultúrna heterogenita Košíc ako interpretačný problém v národnom naratíve. In HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. Století X. Hradec Králové : Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. ISBN 978-80-7405-391-7, s. 35-46.


2016. Teórie etnickej identity Kanchan Chandrovej a národnej indiferencie a možnosti ich uplatnenia pri historickom i etnologickom výskume jazykovo-kultúrne heterogénneho obyvateľstva juhoslovenských regiónov a miest. In Slovenský národopis = Slovak Ethnology. ISSN 1335-1303, roč. 64, č. 3, s. 313-326.

 

Účasť na domácich a zahraničných projektoch:
1.
INTERNATIONAL VISEGRAD FUND, Standard Grant No. 21220118. A Multicultural City: Košice 2013. Project of the Terra Recognita Foundation: 2011 – 2013.
A project team member.


2.
VEGA 1/0212/15
Miesta pamäti Košíc II. Ľudia a dejiny: 2015 - 2019
Člen výskumného tímu.


3.
RARE – Changing Discourses, Changing practices: The Roma as Human Resource. Organisation: Interrare Danube. 2017 – 2019.
A project team member.


Členstvo vo vedeckých organizáciách:

  • Centrum pre religionistiku a historické štúdiá (Slovensko)
  • Czechoslovak Studies Association (Spojené štáty americké)
  • Dejepisný spolok v Košiciach (Slovensko)
  • Slovenská historická spoločnosť (Slovensko)
  • Slovak Studies Association (Spojené štáty americké)

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals