Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.

doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.

Meno:  Soňa Gabzdilová
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: gabzdil@saske.sk
Oddelenie: histórie
Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011
Akademická kvalifikácia:
• Doc., 2006, FF UK Bratislava, odbor slovenské dejiny
• CSc., 1995, FF UK Bratislava, odbor české a slovenské dejiny
• PhDr., 1982, FF v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odbor teória vyučovania dejepisu

Oblasti vedeckého záujmu:
• slovenské dejiny po roku 1918
• problematika národnostných menšín
• otázky školstva a vzdelania

Zahraničné stáže a pobyty:
     Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha
      Historický ústav MAV, Budapest.

Projekty:

Vedúci riešiteľ: VEGA MŠVV a Š SR a SAV

Postavenie nemeckej minority v regióne Spiša v rokoch 1918 – 1948 a zmeny jej etnickej identity, 2/4167/97.

Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918, odraz geopolitických, hospodárskych a spoločenských zmien v historickej pamäti jej príslušníkov, 2/7224/20.
Maďari a Nemci na Slovensku po roku 1918, štát a menšiny, udalosti a vzťahy, 2/3215/23.
Južné Slovensko v rokoch 1948 – 1953 so zameraním na postavenie maďarskej minority,  2/6186/27
Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1918-1929, 2/0117/09.
Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948-1953). Protiklady a podobnosti.  č. 2/0124/16 (VEGA  MSVVaS SR a SAV)

Riešiteľ zahraničných projektov:
• Minorities in East Central Europe and their impact upon foreign policy. The Center for European Security Studies. Gronningen. Holandsko. 
• Totalitarizmus a meze tolerance: na příkladu komunistického režimu a jeho vztahu k nedominantním společenstvím. GA AV ČR.
• KSČ a radikální socialismus v Československu 1918 – 1989. GA AV ČR.
•Školstvo na Slovensku rokoch 1. Slovenskej republiky a v obdobi stalinizmu (1948-1953) so zameranim na vzdelavanie etnickych mensin. (Bilateralne mobilne projekty, č. SAV-AV ČR 16-10)

Riešiteľ domácich projektov:
    projekty APVV, APVT a ŠPVV:

• Dekréty E. Beneša a ich uplatňovanie na Slovensku. APVT, 51-015202,
• Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie spoločnosti. ŠPVV, 028,     
• Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989. APVV, 51-047505

     projekty VEGA MŠVV a Š SR a SAV
Vývoj etnických menšín po II. svetovej vojne a interetnické vzťahy na Slovensku, 2/1307/94.                 
Etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1918 – 1945,  1/0044/10.
Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1929-1938, 2/0023/12.
Školy, žiaci, učitelia – vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 – 1945, 2/0055/13.
Československa republika a maďarska mensina na Slovensku (1930-1938), č. 2/0023/12
 

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
Členka Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium, 2009 - 2013.
Členka Komisie VEGA MŠVV a Š SR a SAV (komisia pre vedy historické a vedy o spoločnosti, filozofia, sociológia, politológia, teológia), 1997 – 2003, 2009 -.
Členka redakčnej rady internetového časopisu CAS, 2002 – 2003.
Predsedkyňa Vedeckej rady SvÚ SAV Košice, 2004 – 2011.
Členka Akademického senátu FF UPJŠ Košice, 2009 -.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 20, Rok 2017, 3

  • Latent versus Open Perception of Globalization as a Cultural Threat: Experimental Study from Slovakia
  • Individual and psychosocial factors of mental health indicators among Slovak university students
čítať

Ročník 20, Rok 2017, 1

  • Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava)
  • Selected Psychological Aspects of Helping Professionals