Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Ing. Anna Kalistová (rod. Takáčová)

Ing. Anna Kalistová

Meno:  Ing. Anna Kalistová
Adresa: 
Spoločenskovedný ústav CSPV SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail:  kalist@saske.sk
Oddelenie: vedúca organizačnej zložky
Akademická kvalifikácia:
• Ing., 2003, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Tajovského 13, Košice, odbor ekonomika a manažment podniku

Pracovné pozície:
06/2003 -  05/2016 – vedecká tajomníčka Spoločenskovedného ústavu SAV
06/2016 – súčasnosť – vedúca organizačnej zložky Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, zástupkyňa riaditeľky

Oblasti vedeckého záujmu:
• výskum zameraný na ekonomické otázky, cezhraničnú spoluprácu;
• skúsenosti s administráciou a vedením projektov cezhraničnej spolupráce a projektov štrukturálnych fondov;
• skúsenosti s vedením ekonomickej agendy organizácie a organizáciou vedeckých podujatí;
• práca v oblasti verejného obstarávania;
• vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva.


Riešiteľ projektov:
1) Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou., CBC01030 (Projekt  Nórskeho finančného mechanizmu) – projektový manažér
2) REGSOM Košice – Miskolc -Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa), HUSK/1101/1.6.1/0131 – finančný  manažér

3) Digitalizačné a videokonferenčné centrum – DiViCen – projektový  manažér, OPVaV-2013/1.1/02-SORO
4) EuropeanSocialSurvey – Európska sociálna sonda (štátny program výskumu a vývoja „Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére) - spoluriešiteľ;

5) VEGA 2/0059/14 – Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu - spoluriešiteľ

Vybrané publikácie:
TAKÁČOVÁ, Anna - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Economic morality in international context. In Manažment 2006: teória, trendy a prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Štefan Kireta (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2006, s. 78-83. ISBN 80-8068-512-6.Typ: AED

FRANKOVSKÝ, Miroslav - TAKÁČOVÁ, Anna. Charakteristiky práce ako indikátory kvality života v medzinárodnom kontexte. In Manažment 2006: teória, trendy a prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Štefan Kireta (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2006, s. 209-214. ISBN 80-8068-512-6.Typ: AED

TAKÁČOVÁ, Anna. Trhová ekonomika z pohľadu ekonomickej morality. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 2. kolo na Slovensku : (Záverečná správa z výskumu). - Prešov : Universum, 2006, s. 237-262. ISBN 80-89046-42-8.Typ:ABD

FRANKOVSKÝ, Miroslav - TAKÁČOVÁ, Anna. International comparison of management morality in economic context. In Studies & Proceedings of Polish association for knowledge management, 2007, no. 11, p. 57-65. ISSN 1732-324X.Typ:ADEB

Cudzie jazyky:

anglický jazyk (pracovná znalosť)
nemecký jazyk (pasívne)

Iné zručnosti a oblasti záujmu:
• certifikát o absolvovaní kurzu „Personalistika a mzdy“
• certifikát bezpečnostného technika

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling