Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Meno:  Denisa Fedáková
Adresa: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: dfedak@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie sociálnej psychológie
Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011
Akademická kvalifikácia:

• PhD., 2006, FF PU v Prešove, odbor psychológia
• Mgr., 1998, FF UK v Bratislave, odbor psychológia

Oblasti vedeckého záujmu:
• Zosúlaďovanie práce a rodiny
• Pracovná psychológia
• Európska sociálna sonda (European Social Survey)

 

Školiteľka externej vzdelávacej inštitúcie SvÚ CSPV SAV pre doktorandské štúdium na FF UPJŠ. Počet úspešne ukončených dizertačných prác: 3 (2013- 2017), počet vedených dizertačných prác 2 (2016-2019)


Zahraničné stáže a pobyty:
04/2010 ESS kurz “Paradata”, Mannheim, Nemecko
08/2010 ESS kurz “Working with Comparative Surveys”, Ljubljana, Slovinsko
11/2013 ESS kurz “The Challenges and Opportunities of Longitudinal Hierarchical Modeling”, Ljubljana, SlovinskoPROJEKTY:

Vedúca riešiteľka:

2009-2011 projekt VEGA „Zamestnané ženy v prostredí práce a rodiny“Riešiteľka zahraničných projektov:
Od 2004 štátny program: „Predikcie vývoja trendov v sociálnej sfére“  (Európska sociálna      sonda/ European Social Survey)

Od 2016 H2020 ENLIVEN Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive & Vibrant Europe Riešiteľka domácich projektov (výber):
2008-2010  zástupkyňa projektu APVV-0274-07: „Výskum interakcie lektorská dvojica –   skupina v programe zvyšovania sociálnej kompetencie žiakov“

2012-2014  spoluriešiteľka projektu VEGA 2/0173/12 „Osobnostné a sociálne aspekty vnímania bezpečnosti“


2015-2018 zástupkyňa projektu VEGA 2/0172/15: „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“
 

2017-2019 spoluriešiteľka projektu VEGA 2/0118/17 Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach. 


    
Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Od 2010   členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

Od 2012  členka Európskej asociácie pracovnej psychológie EAWOP

Od 2012  členka komisie VEGA č. 11 pre Vedy o človeku


Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):

Od 2017 riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Od 2016 predsedníčka komisie VEGA 11 pre vedy o človeku (psychológia, pegagogika, vedy o športe)

Od 2016 členka vedeckej rady FSVaZ UKF v Nitre

Predsedníčka organizačného výboru medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2014“,

Recenzentka časopisu Človek a spoločnosť

Recenzentka časopisu Studia Psychologica

Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu VEGA

 

Vybrané publikačné výstupy:

Fedáková, D., Ištoňová, L. (2017). Slovak IT-employees and new ways of working : impact on work-family borders and work-family balance. Československá psychologie, 1, 68-83.

Fedáková, D., Kentoš, M., & Výrost, J. (2015). Baking the ESS: A Slovak recipe with a 10-year perspective. In: Pawel Sztabinski, Henryk Domanski, Francziszek Sztabinski (eds.), Hopes and anxieties in Europe: six waves of the European Social Survey. Peter Lang Publishing, Frankfurt am Main, 199-216.

Ištoňová, L. & Fedáková, D. (2015). Predictors and consequences of job insecurity: Comparison of Slovakia and Estonia. Studies of Transition States and Societies. 7, 23-37.

Fedáková, D., Dobes, M. (2014). Modelling the relationships between work-to-family conflict, work and family stressors and well-being. Človek a spoločnosť, roč. 17, č. 3.

Fedáková, D. (2013). O subjektívnej pohode Slovákov v Európskom kontexte (Subjective well-being of Slovaks in European context). In: Výrost eds. Európska sociálna sonda 6. kolo na Slovensku. Universum, Prešov, 81-96.

Fedáková, D. (2011): Pracovná adaptácia (Work Adaptation). In: Kollárik, T., Letovancová, E., Výrost, J. Psychológia práce a organizácie. Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, s.109-120.

Fedáková, D. (2011): Pracovné a rodinné prostredie zamestnaných (Work and Family Setting of Emplyed People). Universum, Prešov.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling