Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.

Meno:  Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: durkovska@saske.sk
Oddelenie: história
 Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011
Akademická kvalifikácia:
• PhD., 2009, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (doktorandské štúdium prebiehalo na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach), odbor slovenské dejiny
• Mgr., 2005, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odbor dejepis – občianska výchova
• Mgr., 2005, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odbor nemecký jazyk a literatúra

Oblasti vedeckého záujmu:
• slovenské dejiny po roku 1918
• problematika národnostných menšín
• otázky školstva a vzdelania


Projekty:
• Vedúci riešiteľ:
 VEGA 2/0055/13, Školy, žiaci, učitelia - vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918-1948

• Riešiteľ zahraničných projektov:
 HUSK/1101/1.6.1/0131 Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko –  Zemplínska župa)

• Riešiteľ domácich projektov:

 VEGA 2/0124/16 Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 -1953). Protiklady a podobnosti.
 VEGA 2/0023/12, Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1930-1938)
 VEGA 2/0117/09, Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929)
 APVV 51-047505, Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989

• Bilaterálny projekt:
Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov


• Bilaterálny mobilný projekt:
Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948-1953) so zameraním na vzdelávanie etnických menšín. Protiklady a podobnosti.

 

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):

2006 až súčasnosť – výkonná redaktorka internetového časopisu Človek a spoločnosť

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling