Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Mgr. Michal Kentoš, PhD.

Mgr. Michal Kentoš, PhD.

Meno:  Michal Kentoš
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: kentos@saske.sk
Oddelenie: Oddelene sociálnej psychológie
Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011
Akademická kvalifikácia:
• PhD., 2004, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, odbor psychológia
• Mgr., 2000, FF v Prešove, Prešovská univerzita, odbor psychológia

Oblasti vedeckého záujmu:
• Bezpečnostná problematika
• Organizačné správanie
• Sociálne prieskumy

Výučba a spolupráca s VŠ (týkajúca sa len Spoločenskovedného ústavu):
• Súčasná psychológia práce

Projekty:

• Vedúci riešiteľ:

 2012 – 2014 vedúci projektu VEGA 2/0173/12 „Osobnostné a sociálne aspekty vnímania bezpečnosti“,
 2006 –2008 vedúci projektu VEGA  2/6190/26 „Hodnotové orientácie vybraných skupín obyvateľstva Slovenska v kontexte európskej integrácie – komparatívna analýza“

• Riešiteľ zahraničných projektov:
 2004 – 2014 zástupca národného koordinátora medzinárodného projektu European Social Survey v SR pre zber a spracovanie dát,
 2005 Descartova cena za medzinárodný spolupracujúci výskum

• Riešiteľ domácich projektov:
 2010 – 2011 spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0831/10 „Sociálna inteligencia a vnímanie učiteľa v sociálnom kontexte školy“
 2009 – 2011 spoluriešiteľ projektu VEGA „Zamestnané ženy v prostredí práce a rodiny (Psychologické charakteristiky zamestnaných žien a ich odraz v percepcii pracovného a rodinného prostredia)“
 2007 – 2010 spoluriešiteľ v  Centre excelentnosti pre výskumu kognícií (CEVKOG) (Centre for research of cognition)
 2005 – 2007 expert projektu EQUAL - RPNKN – Rozvojový program pre nízkokvalifikovaných nezamestnaných zvyšujúci pravdepodobnosť ich uplatnenia sa na trhu práce
 2005 – 2006 expert projektu ESF Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji
 2002 – 2006 spoluriešiteľ v Centre exceletnosti výskumu inteligencie a tvorivosti (CEVIT) – III/2/2003
 2003 – 2005 spoluriešiteľ projektu VEGA 2-321423: „Osobnostné a situačné činitele stratégií správania v náročnej situácii nezamestnanosti“

 
Členstvo vo vedeckých organizáciách:

• člen European Survey Research Association

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
• Člen prierezovej pracovnej skupiny pre spoločenské a humanitné vedy MŠVVaŠ SR
• člen komisie VEGA pre vedy o človeku 2008 – 2012
• člen Snemu SAV 2005 – 2009
• člen Vedeckej rady SvÚ SAV 2006 – 2012

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling