Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Mgr. Milan Olejník, PhD.

Doc. Mgr. Milan Olejník, PhD.

Meno:  Milan Olejník
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail:  olejnik@saske.sk
Oddelenie: história
Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011
Akademická kvalifikácia:
• Phd., 2000, FF UK Bratislava, odbor slovenské dejiny
• Mgr., 1977, FF v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odbor dejepis – filozofia

Oblasti vedeckého záujmu:
• slovenské dejiny po roku 1918
• problematika národnostných menšín

Výučba a spolupráca s VŠ (týkajúca sa len Spoločenskovedného ústavu):
Zahraničné stáže a pobyty:  Brno, Filozofická fakulta Masarykovy university; Europäisches Netzwerk Erinnerung und Solidarität Warszawa; Slezský ústav Szleského zemského muzea v Opavě

Projekty:

Vedúci riešiteľ: 

• Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1930 – 1938)

Riešiteľ zahraničných projektov:
• Minorities and foreign policy. The center for European Security Studies. Groningen. (1998-1999).
• Migrácia národnostných menšín na Slovensku a v Čechách v rokoch 1945 – 1954. (1998 -2001). Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha.
• Totalitarizmus a meze tolerance: na příkladu komunistického režimu a jeho vztahu k nedominantním společenstvím. MŠ ČR. (2004-2005).
• KSČ a radikální socialismus v Československu 1918 – 1989. ÚSD AV ČR. (2002-2005).

Riešiteľ domácich projektov:
• Postavenie nemeckej minority v regióne Spiša v rokoch 1918-1948 a zmeny jej etnickej identity. VEGA MŠ SR a SAV, č. 2/4167/97. (1998- 2000).
• Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918, odraz geopolitických, hospodárskych a spoločenských zmien v historickej pamäti jej príslušníkov. VEGA MŠ SR a SAV, č. 2/7224/20. (2001-2003).
• Maďari a Nemci na Slovensku po roku 1918 (štát a menšiny, udalosti a vzťahy). VEGA MŠ SR a SAV, č. 2/3215/23. (2004-2006).
• Južné Slovensko v rokoch 1948-1953 so zameraním na postavenie maďarskej minority. VEGA MŠ SRa SAV, č. 2/6186/27. (2007-2009).
• Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929) VEGA MŠ SR a SAV, č. 2/0117/09. (2010-2012).
• Dekréty E. Beneša a ich uplatňovanie na Slovensku. APVT, č. 51-015202. (2002-2004).
• Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti. ŠPVV, č. 028. (2003-2005).
• Maďarská menšina v procesoch transformácie spoločnosti po roku 1989. APVV, č. 51-047505. (2006-2008).
• Etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. (Grant VEGA MŠ PV a Š – SR a SAV, č. 1/0044/10 r. 2010 – 2011).

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling