Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.

Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.

Meno:  Zlatica Sáposová
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail:  saposova@saske.sk
Oddelenie: história
Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011
Akademická kvalifikácia:
•  Mgr., 1990, FF UK Bratislava, odbor dejepis – maďarský jazyk a literatúra
•  PhD.,  2001, FF Univerzita v Debrecíne

Oblasti vedeckého záujmu:
• problematika národnostných menšín

Výučba a spolupráca s VŠ (týkajúca sa len Spoločenskovedného ústavu):
FHV UMB Banská Bystrica – katedra histórie
FF UPJŠ Košice – katedra histórie

Zahraničné stáže a pobyty:
Mesačný výskumný pobyt v Sátoraljaújhelyi v archíve:  borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (Domus Hungarica Scientiarium et Artium, Budapest ), 2003
Mesačný výskumný pobyt v Budapešti  na výskumnom ústave :  MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet,  (Domus Humgarica Scientiarum et Artium ) , 2005
MTA Határontúli Magyar Tudományosságért Ösztöndij Program, Budapest ( štipendijný program ) 2007/ 2008

Projekty:
Vedúci riešiteľ:

VEGA  1/0212/15

Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny).  Doba riešenia: 01/2015 - 12/2018

VEGA:
Miesta pamäti Košíc (historické prelomy a inštitúcie Historical places in Košice (historical breakthroghs and institutions) Doba trvania: 2012 - 2014

Cezhraničný projekt:
Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko - Zemplínska župa) REGSOM Košice – Miskolc. 2012/2013

MVO:
Prvá letná škola verejnej správy pre Rómov 2000, Košice,  (NOS/OSF), 2000

Druhá letná škola verejnej správy pre Rómov 2001, Košice, (EIDHR ), 2001

Projekt Šanca  - príprava rómskych študentov na niektoré vysoké školy. ( Small Grants NOS/OSF, Svetová Banka, Karpatská Nadácia), 2005

Riešiteľ zahraničných projektov:

Meniace sa prejavy  a postupy: Rómovia ako ľudské zdroje  - RARE - Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource ( Dunajský nadnárodný program Doba riešenia: 11/ 2016 – 04/ 2019 )

CBC01030 Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou - Information provision and implementation of  innovative approaches  to cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine. (2016-2017, Grant EHP a Nórska)

A határon túli magyarok részvétele a gazdasági átalakulásban. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Intézete, Budapest, 2001

Az ezredforduló munkaerő kihívásai a Kárpát-medencében ( Az emberi erőforrások összehasonlító vizsgálata   a határon túli magyar lakosság körében ) JELTÁRS Jelenkori Társadalomkutató Műhely, Márton Áron Szakkolégium, Budapest, 2002

Közigazgatási és területfejlesztési térkép. MTA Regionális Kutatások Központja, (PHARE, NORDA ), Miskolc, 2004

Premeny stredoeurópskych miest v historickom vývoji (Košice, Miskolc, Krakov, Opava) (Transformation of central European cities in historical development (Kosice, Miskolc, Krakow, Opava)). 2012 / 2013

Vzťahy medzi historickými cirkvami a židovskou komunitou v Československu a Maďarsku od roku 1920 po holokaust (The relationship between the historical churches and the Jewish community in Czechoslovakia and Hungary from 1920 until the Holocaust). 2012 / 2014

Riešiteľ domácich projektov:
MVO:
Výskum národnostných menšín v regióne Košice a Košice okolie. (NPOA), Košice, 2004

A magyar kisebbség helyzetének megitélése a Csehszlovák Köztársaság állami szerveinek dokumentumaiban 1918-1938 között. KOK, Košice,  2004

VEGA:
Národnostné menšiny na Slovensku a migračné procesy v rokoch 1945 – 1960 (National minorities in Slovakia and migratory processes   during years 1945 – 1960), 2001/2003

Maďari a Nemci na Slovensku po roku 1918 (štát a menšiny, udalosti a vzťahy) (Hungarians and Germans in Slovakia after year 1918 (a  government and minorities, events and relations) 2003/2005

Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnost. (Nation, nationalities and ethnic groups in the transforming society) 2003/2005

Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918 - 1929) (Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1918 - 1929)), 2009/2011

Školy, žiaci, učitelia - vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 - 1948 (Schools, students and teachers - development of secondary schools in chosen cities of the Eastern Slovakia in years 1918 - 0948), 2013 / 2015

 

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Magyar Tudományos Akadémia (funkcia: členka verejného zboru Maďarskej Akadémie Vied)

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE, Acta Historiae Cassoviensis (funkcia: členka)

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling