Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.

PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.

Meno: Marian Gajdoš
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: gajdosm@saske.sk
Oddelenie: histórie
Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011

Akademická kvalifikácia:

• CSc., 1987, Ústav československých a světových dějin ČSAV Praha, odbor československé dejiny
• PaedDr., 1983, PdF v Prešove, UPJŠ v Košiciach, 76-12-8, odbor teória vyučovania dejepisu
• 1972, Pedagogická fakulta v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odbor slovenský jazyk - dejepis

Oblasti vedeckého záujmu:

• české a slovenské dejiny v20. storočí
• dejiny národnostných menšín
• história Rusínov a Ukrajincov na Slovensku a v strednej Európe
• vývoj cezhraničných vzťahov po roku 1945

Zahraničné stáže a pobyty:
Ústav soudobých dějín AV ČR Praha;
Instytut istoriji Ukrajiny NANU Kyjiv, Instytut sociologiji NANU Kyjiv, Instytut transkorrdonnoj spivpracy Užhorod

Projekty:
Bol zodpovedným riešiteľom, resp. spolukoordinátorom  niekoľkých medzinárodných  i domácich vedeckých projektov zameraných na národnostnú problematiku  a  otázky transhraničných vzťahov (išlo o projekty VEGA, APVV, ESF, ENPI, Central European University, Ministerstva kultúry SR, Fridrich Ebert Stiftung, atď.)

Vedúci riešiteľ:
• Vývoj etnických menšín po II. svetovej vojne interetnické vzťahy na Slovensku. (VEGA, 2/1307/94, vedúci projektu).

• Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 – 1954. (VEGA, 2/5145/98, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vedúci projektu.)

• Rusíni/Ukrajinci na Slovensku – Slováci na Ukrajine: historicko – sociologický výskum. (Spoločenskovedný ústav SAV, Ústav sociológie NAN Ukrajiny, Grant Ministerstva kultúry SR) 1999 – 2000.

• Národnostné menšiny na Slovensku a migračné procesy  v rokoch 1945 – 1960 (National minorities in Slovakia and migratory processes during years 1945 - 1960). Doba riešenia 2001 – 2003). Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc (VEGA 2/1156/22).

• „Snahy o integráciu ukrajinského etnika v karpatskom regióne: Národné rady po druhej svetovej vojne v dokumentoch. (Spoločenskovedný ústav SAV, Štátny archív Zakarpatskej oblasti, Ukrajina). 2007 – 2009, č. 1/2007/SvÚ.

• Riešenie ukrajinskej otázky v období socialistického experimentu. VEGA 2/0059/14 (2014-2017)

Riešiteľ zahraničných projektov: 


Odborný garant projektu CBC01030 Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou (Information provision and implementation of  innovative approaches  to cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine. (2016-2017, Grant EHP a Nórska).


Riešiteľ domácich projektov:

• Vývoj minoritných etnických spoločenstiev na Slovensku v rokoch 1918 – 1990. VEGA 348/1991, Zodp. riešiteľ: Paeddr. Štefan Šutaj, CSc. / PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.)

• Spoluriešiteľ na projekte ŠPVV č 028: Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti . (Nation, nationalities and ethnic groups in the transforming society) ŠPVV 028, 2003 – 2005. Vedúci projektu: doc. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

• Zástupca ved.  projektu ESF Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji (Research of work situation of persons with family duties in Košice region). Riešiteľské pracovisko: Košický samosprávny kraj,  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubica Froncová, 2004 -  2005, č. 2004/2.2/01/009.

• Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v dokumentoch (1944 – 1970) (Ruthenians and Ukrainians in Slovakia in documents (1944 – 1970). Doba riešenia 2004 – 2006). Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. Od r. 2005 PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (VEGA 2/4170/24).

• Zástupca zodp. riešiteľa projektu VEGA 2/7187/27 „Fenomén Burlaka a jeho vyšetrovanie v kampani proti banderovcom na Slovensku a v Poľsku“. (Koordinátor: PhDr. Stanislav Konečný, CSc.).

• Zástupca zodp. riešiteľa projektu Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 - 1947 (The endeavours of integrate Ruthenians and Ukrainians into Carpathian region in activities in National Councils in years 1944-1947.)Koordinátor: PhDr. Stanislav Konečný, CSc. Doba riešenie: 2010 – 2013.


Riešiteľ zahraničných projektov:

• Transcarpathia-Subcarpathian Rus in the European Historical Fate of the 20th Century. (Central European University, Praha 1995, spoluriešiteľ, zodp. riešiteľ Ivan Pop, DrSc.)

• Zodpovedný riešiteľ slovenskej časti medzinárodného projektu „Demokratické premeny Slovenska a Ukrajiny na prelome 20. a 21. storočia: etnopolitické aspekty“ (Spoločenskovedný ústav SAV, Ústav dejín Ukrajiny NAVU), 2008 – 2010.

• Zodpovedný riešiteľ slovenskej časti medzinárodného projektu HUSKROUA/0901/069 Hranice pre ľudí (Borders for people), riešeného v rámci Programu ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument). Koordinátor projektu: S. Ustyč, Instytut transkordonnoj spivpracy Užhorod. (2010-2012).

• „Borders through the eyes of people“ (Hranice očami ľudí), jún 2012 – november 2014. Koordinátor: S. Ustič, Instytut transkordonnoj spivpracy, Užhorod.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Slovenská  historická spoločnosť, Asociácia ukrajinistov Slovenska, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej Európy Slovensko – ukrajinská spoločnosť, Wordl Academy of Rusyn Culture, Naukove  tovaryšstvo im. T. Ševčenka.

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
Členstvo v redakčných radách

Pôsobil v redakčných radách Vedeckých informácií Spoločenskovedného ústavu SAV (1979 – 1990), zborníka Historica Carpatica (Východoslovenské múzeum Košice, 1986 – 1990), Československého časopisu historického (v r.1989, Praha), Naukoveho zbyrnyka MUK (Svidnik, 2010 - 2011) a i.

V súčasnosti
• 1998 –internetový časopis Človek a spoločnosť (Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, http://www.saske.sk/cas/), zástupca hlavného redaktora;
• 2013 – Mižnarodni zvjazky Ukrajiny: naukovi pošuky i znachydky. (Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки) Instytut istoriji Ukrajiny NANU, Kyjiv, člen redakčnej rady;
• 2015 – Istoryčnyj časopys z bohemistyky i slovakistyky (Історичний часопис з богемістки і словакістики), člen redakčnej rady. Vydavateľ: Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Užhorodska národná univerzita, Komisia historikov Ukrajiny a Slovenska. Člen redakčnej rady.

Členstvo v komisiách a kolégiách:
• Člen Vedeckej rady Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
• Predseda slovenskej časti Slovensko ukrajinskej komisie historikov
• Člen Vedeckého kolégia SAV pre kultúrno-historické vedy (2004 - 2012)

Ocenenia:
• Cena Mesta Košíc (2008)
• Riadny člen Vedeckej spoločnosti T. Ševčenka (2013)
• Pamätná medaila Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (2013)
• Čestný titul Národnej vlastivednej spoločnosti Ukrajiny za významný prínos k rozvoju vlastivedného hnutia, zachovanie národného historického a kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva Ukrajiny (2014)

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling