Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

Meno:  Marek Dobeš
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: dobes@saske.sk
Oddelenie: Sociálna psychológia
Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011 

Akademická kvalifikácia:
Ing., 1997, PHF EU, odbor Podnikové hospodárstvo
PhDr., 2000, FF PU, odbor Psychológia
PhD., 2002, NHF EU, odbor Národné hospodárstvo

Oblasti vedeckého záujmu:
• intervencie v školských triedach
• dynamika školských tried
• počítačové modelovanie biologických neurónových sietí

Výučba a spolupráca s VŠ (týkajúca sa len Spoločenskovedného ústavu):
Metodológia (SVÚ SAV)
Štatistika (SVÚ SAV)

Projekty:

Vedúci riešiteľ:

APVV: „Výskum interakcie lektorská dvojica – skupina v programe zvyšovania sociálnej kompetencie žiakov". 2008-2010
VEGA:  „Vplyv zmeny sociálnych zručností učiteľa na zmenu triednej atmosféry a sociometrickej štruktúry triedy". 2012-2015

Vybrané publikácie:
Dobeš, M. (2015) Zážitky z triedy. CSPV SAV, Bratislava,  SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M., Fedáková, D. (2010) Môže nám byť spolu dobre. SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M., Fedáková, D. a kol. (2006) Akí sme? SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M. (2005) Základy neuropsychológie. SVÚ SAV, Košice. 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling