Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » PhDr. Mária Homišinová, PhD.

PhDr. Mária Homišinová, PhD.

Meno:  PhDr. Mária Homišinová, PhD.
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: homisin@saske.sk
Oddelenie: sociálnej psychológie
Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011
Akademická kvalifikácia:
PhDr., 1986, FF v Prešove UPJŠ v Košiciach, odbor sociológia kultúry
PhD., 2005, FF Univerzita E. Loránda Budapešť, odbor sociolingvistika

Oblasti vedeckého záujmu:
• problematika národnostných menšín na Slovensku aj v zahraničí (intraetnické  a interetnické vzťahy, koexistencia majorita – minority)
• jazykovo-komunikačné správanie, bilingvizmus

Výučba a spolupráca s VŠ (týkajúca sa len Spoločenskovedného ústavu):
Výučba:  V rámci doktorandského štúdia spolupráca s FF UPJŠ Košice
Spolupráca:  Katedra sociológie ATH,  Bielsko-Biala, Poľsko

Zahraničné stáže a pobyty:
Výskumné pobyty :

• Katedra sociológie ATH Bielsko-Biala, Poľsko, každoročne od r. 2005
• Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti, každoročne od r. 2003

Projekty:

Vedúci riešiteľ:


• Grantový projekt VEGA  2/93/2009: Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny
• Grantový projekt VEGA  2/35/2014: Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intratnického používania hovorenej slovenčiny
  
Vedúci riešiteľ zahraničných projektov:

• Koordinácia a participácia na riešení výskumnej úlohy SvÚ SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (sídlo v Békešskej Čabe): Skúmanie stavu etnickej identity v Maďarsku žijúcej slovenskej inteligencie (1998-2002),
• Koordinácia a participácia na riešení výskumnej úlohy SvÚ SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (sídlo v Békešskej Čabe): Postavenie a medzigeneračné   zmeny identity slovenskej rodiny (2000-2004),
• Koordinácia a participácia na riešení projektu v rámci spolupráce medzi SvÚ SAV a Ústavu pre výskum  etnických menšín MAV v Budapešti:  Jazykové a etnokultúrne  procesy   v rodinnom prostredí minoritných spoločenstiev žijúcich v Maďarsku ( Nemci, Slováci, Chorváti a Bulhari žijúci v Maďarsku (2000-2005).
• Koordinácia a participácia na riešení výskumnej úlohy SvÚ SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (sídlo v Békešskej Čabe):  Otázky  nezamestnanosti a dopad na slovenské spoločenstvo (2004-2005),
• Koordinácia a participácia na riešení výskumnej úlohy SvÚ SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (sídlo v Békešskej Čabe):  Jazyková a komunikačná znalosť slovenčiny v slovenských menšinových samosprávach (2005-2006) 
• Projekt riešený v  rámci spolupráce s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Jazykovedným ústavom SAV v Bratislave a Celoštátnou slovenskou samosprávou v Budapešti:   Slovenské školstvo v Maďarsku – reflexia učiteľov a vychovávateľov  (2013-2018).

Riešiteľ zahraničných projektov:

• Štátny program výskumu a vývoja: Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére (ESS)Názov: Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti; 2.- 6.kolo: Slovensko v Európe (2000-2012)

Riešiteľ domácich projektov:

• VEGA SAV č 340, v r. 1991-1993.:  Minoritné etnické spoločenstvá v procesoch spoločenských premien
• VEGA SAV č. 1307, v r.1994-1996.: Vývoj etnických menšín po II. svetovej vojne a interetnické vzťahy na Slovensku
• VEGA 95/5305/530, v r. 1996 – 1998.  Historická pamäť a identita.
• Rusíni(Ukrajinci) na Slovensku - Slováci na Ukrajine. (projekt Min.kultúry,1999)
• VEGA 2-231423/2003: Osobnostné a situačné činitele stratégií správania v náročnej situácii nezamestnanosti, v priebehu rokov 2003-2005
• Štátny program vývoja a výskumu  s názvom:  Národy, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti,  riešený  v priebehu rokov 2003-2005.
• Agentúra na podporu výskumu a vývoja  (2006-2008): Maďarská menšina v procese transformácie spoločnosti po roku 1989.
• VEGA: Rozvojový program pre nízko kvalifikovaných nezamestnaných, riešený v rokoch  2006-2008; Názov subtémy: Stratégie správania príslušníkov etnických minorít v situácii nezamestnanosti.
• Jazyková situácia a jazyková politika na Slovensku v európskom kontexte, Grant VEGA 2/0118/2012
• Projekt VEGA 2/0173/12 s dobou riešenia 2012-2014 Názov: Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti
•Projekt VEGA SAV 2/0172/2015 Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce

Vybrané publikácie:


AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
1. HOMIŠINOVÁ,M.: Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Vybrané výsledky skúmania stavu etnickej identity). Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 2003, ISBN 963 206 993 5, 301s.
2. HOMIŠINOVÁ,M.:  Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. (Teoretická a empirická komparatívna analýza skúmania etnických procesov slovanských minorít). Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006. Mozi Nyomda Bt., Békéscsaba, ISBN 963 8657375, 350s.
3. HOMIŠINOVÁ,Mária.: Identitás, nyelvhásználat, asszimiláció. Etnikai folyamatok a magyarországi kisebbségi családokban. MTA KI, Gondolat, Budapest, 2008. 298s. ISBN – 978 963 9610 927; ISSN – 1582 – 4479.
4. M.Homišinová – A.Uhrinová – S.Ondrejovič : Poslanci slovenských národnostných samospráv v Maďarsku v reflexii sociolingvistického výskumu (výsledky  dvoch volebných období 2002-2010).  VU CSS, Békešská Čaba, 2013, ISBN: 978-615-5330-00-1, 152s.
AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
1. HOMIŠINOVÁ,M. – VÝROST.J. (Eds.): Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti (Empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického výskumu), Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 2005, CD ROM, ISBN 80 – 967182 – 7 -  4; 136 s.
2. HOMIŠINOVÁ,M. – SLANČOVÁ,D. – VÝROST,J. – ONDREJOVIČ,S: Výskum hovorenej slovenčiny slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku. CD ROM, SvUSAV , 2011, ISBN 978-80-89524-05-1
3. HOMIŠINOVÁ, Mária. Identita, jazyk a kultúra v etnických rodinách žijúcich v Maďarsku. Komparatívna analýza výskumu Nemcov, Slovákov, Chorvátov a Bulharov  = Identity, language and culture in ethnic families living in Hungary. Comparative research  analyses of Germans, Slovaks, Croatians and Bulgarians. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-89524-17-4.

ADFB -  Vedecké práce v domácich časopisoch
HOMIŠINOVÁ, Mária - VÝROST, Jozef. Reč slovenskej mládeže žijúcej na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku v reflexii výskumu = Language of the Slovak Youth Living in Slovakia, Hungary, Croatia and Serbia in the Research reflexion. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2015, roč. 18, č. 2, s. ISSN 1335-3608. VEGA č. 2/0035/14 „Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny“. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=7P463BSF687X9S9QUJC55PS>.
ADMB  -  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v SCOPUS
HOMIŠINOVÁ, Mária. Ako hovorí slovenská mládež v Maďarsku? : bilingválna reflexia = What language does the Slovak youth speak in Hungary? – bilingual reflexion. In Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2015, vol. 60, issue 1, p. 141-150. ISSN 0039-3363.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Podpredsedníčka Vedeckej rady Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (nepretržite od r. 2000)
 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling