Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » Zamestnanci » PhDr. Stanislav Konečný, CSc.

PhDr. Stanislav Konečný, CSc.

Meno:  Stanislav Konečný
Adresa: Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 040 01 Košice
E-mail: konecny@saske.sk
Oddelenie: história
Vybrané publikácie: do roku 2010, od roku 2011
Akademická kvalifikácia:
• CSc., 1992, FF UK Bratislava, odbor české a slovenské dejiny
• PhDr., 1985, FF v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odbor teória vyučovania dejepisu
• Mgr., 1973, FF v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odbor dejepis – filozofia

Oblasti vedeckého záujmu:
• československé dejiny dvadsiateho storočia
• dejiny národnostných menšín
• história Rusínov a Ukrajincov na Slovensku a v strednej Európe
• vývoj transhraničných vzťahov po roku 1945
 
Výučba a spolupráca s VŠ (týkajúca sa len Spoločenskovedného ústavu):
Člen odborovej komisie pre  doktorandské štúdium spoločného školiaceho pracoviska SvÚ SAV a Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Zahraničné stáže a pobyty:
Viaceré krátkodobé pobyty: Kyjev, Užhorod, Praha, Przemyśl

Projekty:
• Vedúci riešiteľ:

  • Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v dokumentoch 1944 - 1970 (2004 – 2006).
  • Fenomén „Burlaka“ a jeho vyšetrovanie v kampani proti banderovcom na Slovensku a v Poľsku (2007– 2009).
  • Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 – 1947 (2010 - 2013).

• Riešiteľ zahraničných projektov:

№ HUSKROUA/0901/069: Borders for people (2010-2011)

                                                 Borders trough the eyes od people (2012-2014)

Information provision and implementation of  innovative approaches  to cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine (2016-2017)

• Riešiteľ domácich projektov:

  • Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 – 1954 (1998 – 2000)
  • Monitorovanie medzietnických vzťahov orgánmi miestnej samosprávy v etnicky zmiešaných oblastiach Karpatského euroregiónu (2001-2002)
  • Národnostné menšiny a migračné procesy v rokoch 1945 -1960 (2001 – 2003)
  • Riešenie ukrajinskej otázky v období socialistického experimentu (2014-2017)

Vybrané publikácie:

Monografie


GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1991, 186 s.
GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, l53 s.  ISBN 80-85270-36-6.
GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S.- MUŠINKA, M.  Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia : Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov; Užhorod: Universum, 1999, 157 s. ISBN 80-967753-5-9.
GAJDOŠ, M.- HOMIŠINOVÁ, M.- KONEČNÝ, S. et al. Rusíni/Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia : K vybraným výsledkom historicko - sociologického výskumu v roku 2000. Prešov: Universum, 2000, 148 s. ISBN 80-967753-9-1.
KONEČNÝ, S. – GAJDOŠ, M. et al. Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku : Niektoré výsledky etnosociologického výskumu na severovýchodnom Slovensku v roku 2002. Prešov: Róbert Vico - vydavateľstvo, 2002, 128 s. ISBN 80-89041-64-7.
GAJDOŠ, M.– KONEČNÝ, S. et al. Medzietnické vzťahy v národnostne zmiešaných oblastiach Karpatského euroregiónu : Stav a možnosti ich monitorovania. Prešov; Užhorod: Prešovská spoločnosť pre integráciu Slovenska; Združenie prihraničných orgánov samosprávy Zakarpatska, 2002, 98 s. ISBN 966-673-015-3.
GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. Rusíni  a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 – 1995) : Výber z dokumentov I. Prešov: Universum, 2005, 209 s. ISBN: 80-89046-34-7.
GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S.- MUŠINKA, A. UNP v dokumentoch. Prešov; Košice: Centrum antropologických výskumov; Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU; Spoločenskovedný ústav SAV, Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, 46 s. + DVD. ISBN 80-969634-0-6.
KONEČNI, S. Kapitoly z istoriji Rusyniv na Sloveňs´ku v konteksti rozvoja karpats´kych Rusyniv od najstaršych časiv. Prjašiv: Rusyn i Narodny novynky, 2009, 190 strán. ISBN 978-80-88769-99-6.   
KONEČNÝ, S. Náčrt dejín karpatských Rusínov : Vysokoškolská učebnica. Prešov: Prešovská univerzita; Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2015, 226 s. ISBN 978-80-555-1297-6.


Štúdie a state
 

KONEČNÝ, S. Rusko a karpatskí Rusíni v Československu. In POSPÍŠIL, Ivo- ŠAUR, Josef (eds.). Evropské areály a metodologie : Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 157-168.

GAJDOŠ, M.- KONEČNI, S. Samovrjaduvannja ta monitoryng mižetničnych vidnosyn u prykordonnych rehionach.In USTYČ, S. I. et al. (eds.) Efektyvnisť transkordonnoho spivrobitnyctva čerez mižnarodnyj monitoring ta koordynaciju dijaľnosti nacionaľnych sub´jektiv : Materialy mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji (m. Užhorod, 8-9 kvitnj 2011 roku). Speciaľnyj vypusk zbirnyka naukovych prac´Geopolitika Ukrajiny: istorija i sučasnisť. Užhorod: Mynisterstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrajiny; Zakarpats´kyj deržavnyj universytet; Instytut transkordonnoho spivrobitnyctva, 2011. Speciaľnyj vypusk zbirnyka naukovych prac´ Heopolityka Ukrajiny: istorija i sučasnisť, roč. 2011, č. 4,  s.131-146. ISSN 2078-1431.


GAJDOS, M.- KONECHNY, S. Self-guvernance and monitoring of inter-ethnical relations in border regions. In USTYCH, S.I. et al. (eds). Efficiency of transborder cooperation via international monitoring and coordination of activities of national subjects : proceedings of international scietfic – practical conference (Uzhgorod, April 8-9, 2011. Uzhgorod: Ministry of education, youth and sport of Ukraine; Transcarpathian state university; Institute for transfrontier cooperation, 2011. Special issue of Colection of scietfic papers Geopolitics of Ukraine: history and modern times, roč. 2011, č. 5, s. 104-116. ISSN 2078-1431

KONEČNÝ, S. Ekonomické aspekty vo vývoji národnostnej štruktúry obyvateľstva severovýchodného Slovenska. In SOPOLIGA, Miroslav (ed.). Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 26 : Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: Problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie. Svidník: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry; Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinskej kultúry, 2011, s. 137-149. 

KONEČNÝ, Stanislav. Ekonomické aspekty vo vývoji národnostnej štruktúry obyvateľstva severovýchodného Slovenska. In SOPOLIGA, Miroslav (ed.). Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 26 : Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: Problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie. Svidník: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry; Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinskej kultúry, 2011, s. 137-149. ISBN 978-80-89392-42-1


KONEČNÝ, Stanislav. Politické strany v národnom hnutí karpatských Rusínov. In KOPOROVÁ, Kvetoslava (ed.). Studium Carpato-Ruthenorum 2011 : Študiji z karpatorusynistiky. Prjašiv: Prjašivska univerzita v Prjašovi; Institut rusyňskoho  jazyka i kultury, 2011, s. 6-22. ISBN 978-80-555-0469-8


KONEČNÝ, Stanislav. Vývoj Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v prvých rokoch transformácie spoločnosti. In DUDRA, Stefan et al. (eds.). Lemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspólczesność, kultura materialna i duchowa : Tom IV, cz 1. Slupsk; Zielona Gora: Akademia Pomorska; Universytet Zielonogorski, 2012, s. 179-196. ISBN 978-83-60087-63-3.  


KONECHNYI, Stanislav. The historical conditions of Eastern Slovakia cross-border cooperiation and its development. In Geopolitics of Ukraine : history and modern times, No.9/2012. Proceedings of international scietific-practical conferfence „Ways to improve efficiency for transborder cooperation on the new eastern border of EU, s. 125-138. ISSN 2078-1431


KONEČNÝ, Stanislav. Karpatskí Rusíni v 18. storočí a vytvorenie Mukačevskej eparchie. In CORANIČ, Jaroslav- KOPRIVŇÁKOVÁ. Jana – ŠTURÁK, Peter (eds.). Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 51-65. ISBN 978-80-555-0596-1.


KONECHNY, Stanislav. Social development of Eastern Slovakia as a factor of cross-border cooperation. In Geopolitics of Ukraine : History and modern times, r. 2013, č. 11, s. 207-220. ISSN 2078-1431


KONEČNÝ, Stanislav. Biskupi J. Gaganec a P. P. Gojdič: historické paralely a diferencie. In CORANIČ, Jaroslav (ed.). Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2013, s. 311-323. ISBN 978-80-555-0850-4


KONEČNÝ, Stanislav. Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny a Ukrajinská národná rada Prjaševščiny – komparatívna analýza. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny / zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 80-107. ISBN 978-80-970042-6-2. 

KONEČNÝ, Stanislav. Rusínska menšina v Československu a otázka autonómie. In SIMON, Attila - GABZDILOVÁ, Soňa (eds.). Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v Československu. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 63-75. ISBN 978-80-8122-109-5 Dostupné na internete: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/774165/Pristupy-k-rieseniu-narodnostnej-otazky.pdf


KONEČNÝ, Stanislav. A. F. Kralickij a slovanská myšlienka v národnom hnutí v Uhorsku. In NESUCH, L. M. (ed.). Materialy IV. mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji „Slov´janskyj svit: zdobutky, problemy, perspektyvy“ 10-11. travnja 2014 r. Užhorod: VNZ Schidno-jevropejs´kyj slov´jans´kyj universyter; Universytet Jana Jevabhelista Purkynje (Čechija); Užhorods´ka mis´ka kara, 2014, s. 54-65. ISBN 978-966-347-082-5.


KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinci na Slovensku a ich politické postoje v rokoch 1945-1989. In SZCZESZEK, Beata (ed.). Lemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspólczesność, kultura materialna i duchowa : Tom V.  Slupsk; Zielona Gora; Svidnik: Oficyna wydavnycza Universytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 199-216. ISBN 978-83-7842-190-0.


KONEČNÝ, Stanislav. Politika a fungovanie Národnej rady Zakarpatskej Ukrajiny. In Paginae Historiae, roč. 23, 2015, č. 2, s. 91-109. ISSN 1211-9768.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV
Asociácia ukrajinistov Slovenska
Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej Európy
Wordl Academy of Rusyn Culture

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
Člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore slovenských dejín
Člen metodickej a odbornej rady Múzea rusínskej kultúry v Prešove
Podpredseda vedeckej rady Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach
Člen Snemu SAV

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 21, Rok 2018, 1

  • The relationship between self-esteem, aggression and poverty
  • Attachment styles: A motivational framework of personality dispositions in selection and counseling