doc. Milan Olejník, PhD.

Milan Olejník

Senior researcher

olejnik@saske.sk *

 

Qualification

Doc., 2014, Faculty of Arts, UPJŠ in Košice, Slovak history
PhD., 2000, Faculty of Arts, UK in Bratislava, Slovak history
Mgr., 1999, Faculty of Arts, UPJŠ in Prešov

Area of scientific interest

  • German minority in Slovakia 1918 – 1953;
  • Hungarian minority in Slovakia 1918 – 1953;
  • schools in Slovakia 1938 – 1960;
  • political development during years 1935 – 1938;
  • influence of Communist International upon Czechoslovak Communist Party

Internship, courses and stays abroad

MAD - Institute of History of Hungarian Academy of Sciences
AV CR – Praha (Institute for Contemporary History AV CR)

Selected scientific projects

2020 – 2022, project member VEGA „Elementary and middle schools in Slovakia in context of policy of CPC during years 1948 – 1953“ (No. 2/0057/20)

2016 – 2019, project member VEGA „Schools in Slovakia during years of First Slovak Republic and in the period of Stalinism (1948 – 1953). Contradictions and similarities.“ (No. 2/0124/16)

2010 – 2012, project member VEGA „Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1918 – 1929)“ (No. 2/0117/09)

2007 – 2009, project member VEGA „South Slovakia during years 1948 – 1953 with focus upon status of Hungarian minority“ (No. 2/6186/27)

2006 – 2008, project member APVV „Hungarian minority in Slovakia in process of transformation of society after year 1989.“ (No. APVV 51-047505)

2004 – 2006, project member VEGA „Hungarians and Germans in Slovakia after year 1918 (state and minorities, events and relations)“ (No. 2/3215/23)

2003 – 2005, project member of the state programme ŠPVV „Nation, nationalities and ethnic communities in the process of transformation of society.“(No. ŠPVV/028)

2002 – 2004, project member APVT „Decrees of E. Beneš and their implementation in Slovakia“  (No. APVT-51-015202)

2001 – 2003, project member VEGA „German minority in Slovakia after year 1918, reflection of geopolitical, economic and social changes in historical memory.“ (No. 2/7224/20)

1998 – 2000, project member VEGA „Status of German Minority in the region of Spiš during years 1918 – 1948 and changes of its ethnic identity.“ (No. 2/4167/97)

Selected publications

OLEJNÍK, Milan. Subordination of the Communist Party of Czechoslovakia to Communist International. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, 2019. – 75 s. – ISBN 978-8089524-37-2.

OLEJNÍK, Milan. Implementácia marxisticko-leninskej ideológie vo sfére vzdelávania na Slovensku v kontexte politického vývoja v rokoch 1948 - 1953. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, 2018. – 75 s. – ISBN 978-80-89946-06-8.

OLEJNÍK, Milan. Establishment of communist regime in Czechoslovakia and an impact upon its educational system. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, 2017. – 78 s. – ISBN 978-80-972693-4-0.

OLEJNÍK, Milan. Maďarské opozičné strany v kontexte politického vývoja na Slovensku v rokoch 1929 – 1938; recenzenti Štefan Šutaj, László Szárka. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2015. - 87 s. - ISBN 978-80-89524-20-4.

Od pozitivizmu k negativizmu - Karpatonemecká strana v období predmníchovskej ČSR / Soňa Gabzdilová, Milan Olejník. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 53, č. 3 (2005), s. 467-485.
[GABZDILOVÁ, Soňa (50%) - OLEJNÍK, Milan (50%) ]

GABZDILOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953; recenzent Jan Pešek. - Bratislava : Spoločenskovedný ústav SAV : Slovenské národné múzeum : Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004. - 206 s. - ISBN 8096762192 (brož.).
[GABZDILOVÁ, Soňa (50%) - OLEJNÍK, Milan (50%) ]

Proces internácie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-1946 / Soňa Gabzdilová, Milan Olejník. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 50, č. 3 (2002), s. 423-438.
[GABZDILOVÁ, Soňa (50%) - OLEJNÍK, Milan (50%) ]

+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Most cited publications

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan - ŠUTAJ, Štefan. Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945 - 1953 v dokumentoch. I. Prešov : Universum, 2005. 259 s. ISBN 80-89046-33-9. (35 citácií)

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava: Spoločenskovedný ústav SAV, Slovenské národné múzeum: Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004, 206 s. ISBN 8096762192. (GABZDILOVÁ, Soňa (50%) - OLEJNÍK, Milan (50%). (25 citácií)

OLEJNÍK, Milan. Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918 – 1929). (6 citácií)

Teaching activities

Teaching at Faculty of Arts UPJŠ in Košice (2009 – 2017):
History of Greece and Rome
Fascism and Nazism

PhD thesis supervising: 1 defended PhD thesis (2010)

Membership in scientific and other organizations

2020 – 2024 - Member of Scientific Grant Agency, (VEGA)

Awards

Acknowledgment of Ministry of Schools of Slovak Republic and Slovak Academy of Sciences for works connected with activities of Scientific Grant Agency during period April 2005 – April 2013.

Other

English, Czech, Polish language

History of Art