doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.

Soňa Gabzdilová

Senior researcher

gabzdil@saske.sk *

 

Qualification

Doc., 2006, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, field of study: Slovak history
CSc., 1995, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, field of study: Czech and Slovak history
PhDr., 1982, Faculty of Arts in Prešov, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, field of study: theory of teaching history

Area of scientific interest

  • Carpathian Germans in Slovakia (1939 – 1953)
  • Status of Hungarian minority in Slovakia (1918 – 1960)
  • Educational system and schools in Slovakia (1938 – 1960)

Internship, courses and stays abroad

Budapest (Institute of History of Hungarian Academy of Scences)
Prague (Institute for Contemporary History AS CR)

Selected scientific projects

2020 – 2022, principal investigator VEGA “Elementary and middle schools in Slovakia in context of policy of CPC during years 1948 – 1953” (No. 2/0057/20)

2016 – 2019, principal investigator VEGA “Schools in Slovakia during years of First Slovak Republic and during period of Stalinism (1948 – 1953). Contradictions and similarities.” (No. 2/0124/16)

2010 – 2012, principal investigator VEGA “Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1918 – 1929).” (No. 2/6186/27)

2007 – 2009, principal investigator VEGA “Southern Slovakia during years 1948 – 1953 with focus upon status of Hungarian minority.” (No. 2/6186/27)

2006 – 2009, principal investigator APVV “Hungarian minority in Slovakia in process of transformation of society after year 1989. “ (No. APVV-51-047505)

2004 – 2006, principal investigator VEGA “Hungarians and Germans in Slovakia after year 1918 (state and minorities, events and relations)” (No. 2/3215/23)

2003 – 2005, investigator ŠPVV “Nation, nationalities and ethnic communities in process of transformation of society” (No. ŠPVV/028)

2002 – 2004, investigator APVT “Decrees of E. Beneš and their implementation in Slovakia” (APVT-51-015202)

2001 – 2003, principal investigator VEGA “German minority in Slovakia after year 1918, reflection of geopolitical, economic and social changes in historical memory of its members” (no. 2/7224/20)

1998 – 2000, principal investigator VEGA “Status if German minority in the region of Spiš during years 1918 – 1948 and changes of its ethnic identity” (No. 2/4167/97)

Selected publications

GABZDILOVÁ, Soňa. Ako sme študovali v totalite. Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku pod ideologickým diktátom Komunistickej strany Československa (1948-1953). Recenzenti: Blanka Kudláčová, Slávka Otčenášová. Prešov : UNIVERSUM-EU ; Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-89524-29-7

GABZDILOVÁ, Soňa. Možnosti a obmedzenia. Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku 1918 -1938. Recenzenti: Barnabás Vajda, Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2017. 152 s. ISBN 978-80-972693-3-3.

GABZDILOVÁ, Soňa. Prístup vedenia Komunistickej strany Slovenska k maďarským komunistom na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. In Historický časopis. ISSN 0018-2575. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 253-274.

GABZDILOVÁ, Soňa. Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 1950, maďarská menšina a historické súvislosti. In Historický časopis. ISSN 0018-2575. Roč. 59, č. 2 (2011), s. 263-284.

GABZDILOVÁ, Soňa Vznik a činnosť Csemadoku v kontexte politiky KSČ (1949-1951). In Historický časopis. ISSN 0018-2575. Roč. 56, č. 3 (2008), s. 477-496.

GABZDILOVÁ, Soňa. Die Aussiedlung der Karpatendeutsche aus der Slowakei im Jahr 1946. In Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. ISSN 0523-8587. Band 47, Helt 1 (2006/07), s. 84-102.

GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Od pozitivizmu k negativizmu - Karpatonemecká strana v období predmníchovskej ČSR.
In Historický časopis. ISSN 0018-2575. Roč. 53, č. 3 (2005), s. 467-485.

GABZDILOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Recenzent Jan Pešek. Bratislava : Spoločenskovedný ústav SAV : Slovenské národné múzeum : Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004. 206 s. ISBN 8096762192.

GABZDILOVÁ, Soňa. Komunistická strana Československa a školstvo na Slovensku v rokoch 1948 -1953. In KÁRNIK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (ed.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek I. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. ISBN 8086569608. s. 201-223.

GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Proces internácie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-1946.
In Historický časopis. ISSN 0018-2575. Roč. 50, č. 3 (2002), s. 423-438.

GABZDILOVÁ, Soňa. Situácia nemeckej menšiny na Slovensku pri návrate z evakuácie na jar a v lete 1945
In Historický časopis. ISSN 0018-2575. Roč. 49, č. 3 (2001), s. 453-476.

GABZDILOVÁ, Soňa. Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Recenzent Štefan Šutaj. Dunajská Streda : Lilium Aurum, 1999. 128 s. ISBN 8080620490 (brož.).

GABZDILOVÁ, Soňa. Možnosti a problémy vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953
In Historický časopis. ISSN 0018-2575. Roč. 45, č. 4 (1997), s. 612-630.

GABZDILOVÁ, Soňa. Vzdelanie, vzdelanostná úroveň a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenskej republiky vo vzťahu k etnickému členeniu.
In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. ISSN 0049-1225. Roč. 26, č. 5-6 (1994), s. 473-478.

GABZDILOVÁ, Soňa. Školy s maďarským vyučovacím jazykom na Slovensku po druhej svetovej vojne. Recenzent Michal Potemra. Košice : SAV, 1991. 53 s. [5,6 AH].


+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Most cited publications

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan - ŠUTAJ, Štefan. Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945 - 1953 v dokumentoch. I. Prešov : Universum, 2005. 259 s. ISBN 80-89046-33-9. (35 citácií)

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava: Spoločenskovedný ústav SAV, Slovenské národné múzeum: Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004, 206 s. ISBN 8096762192. (25 citácií)

GABZDILOVÁ, Soňa. Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dunajská Streda : Lilium Aurum, 1999, 128 s. ISBN 8080620490. (24 citácií)

GABZDILOVÁ, Soňa Školy s maďarským vyučovacím jazykom na Slovensku po druhej svetovej vojne . Košice : SvÚ SAV, 1991. 53 s., (17 citácií)

GABZDILOVÁ, Soňa. Možnosti a problémy vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953. In Historický časopis: Historického ústavu SAV, roč. 45, (1997), č. 4, s. 612-630. ISSN 0018-2575. (9 citácií)

Teaching activities

Institute of Central European Studies, Silesian University Opava, 2017 – 2018 : Modern history of Hungaria
Cathedra of History FF UPJŠ, 2009 – 2017:
Introduction to study of history; General history after year 1918; Germans in Slovakia
Trainer of dissertation works: 4 successfully defended dissertation works (2017, 2016, 2011, 2010)

Membership in scientific and other organizations

Recently:
A member of Council of post-gradual study program of Historical Sciences (Silesian University Opava)
A member of editorial board: Eruditio – education (University of J. Salye, Faculty of Pedagogy, Komárno).

During years 2012-2017
Chairman of Commission for State Examination and Defense of Dissertations, KH FF UPJŠ Košice
Member of Commission for Dissertation Examination and Defense of Dissertation Works, KH FF UPJŠ Košice,
Member of Commission for Rigorous Examination and Defense of Rigorous Works, KH FF UPJŠ