Mária Homišinová

Mária Homišinová

Qualification

PhD., 2005, Faculty of Arts, E. Loránd University Budapest, Department of Sociolinguistics
PhDr., 1986, Faculty of Arts in Prešov UPJŠ in Košice, Department of Sociology of Culture

Area of scientific interest

  • the issue of national minorities in Slovakia and abroad (intra-ethnic and inter-ethnic relations, coexistence of majority – minority)
  • linguistic and communication behaviour, bilingualism

Internship, courses and stays abroad

Department of Sociology ATH Bielsko-Biala, Poland, annually since 2005
Research Institute of the Slovak Self-Government in Budapest, annually since 2003

Selected scientific projects

2014 – 2016, researcher of VEGA “Linguistic and communication behaviour of Slovak youth in Croatia and Serbia in the situational context of intra-ethnic use of spoken Slovak” (No. 2/0035/14)

2013 – 2018, researcher of the project in cooperation with the Research Institute of Slovaks in Hungary, Békešská Čaba, the Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava and the Slovak Self-Government in Budapest: “Slovak education in Hungary – reflection of teachers and educators”.

2009 – 2011, researcher of VEGA “Linguistic-communication behavior of Slovak youth in Hungary and Slovakia in the situational context of intra – ethnic use of spoken Slovak” (No. 2/0093/09)

2005 – 2006, coordination and participation in solving the research task of the Slovak Academy of Sciences and the Research Institute of Slovaks in Hungary (headquarters based in Békešská Čaba): “Language and communication knowledge of Slovak in Slovak minority self-governments.”

2004 – 2005, coordination and participation in solving the research task of the Slovak Academy of Sciences and the Research Institute of Slovaks in Hungary (headquarters based in Békešská Čaba): “Unemployment issues and the impact on the Slovak community.”

2003 – 2005, researcher of the state program of development and research, entitled: “Nations, nationalities and ethnic groups in a transforming society”

2000 – 2012, researcher of the state program of research and development: “Prediction of development trends in the social sphere (ESS). Current issues of society development; Rounds 2-6: Slovakia in Europe. ”

2000 – 2005, coordination and participation in the project solution within the cooperation between the Slovak Academy of Sciences and the Institute for Ethnic Minority Research MAV in Budapest: “Linguistic and ethno-cultural processes in the family environment of minority communities living in Hungary (Germans, Slovaks, Croats and Bulgarians living in Hungary. ”

2000 – 2004, coordination and participation in solving the research task of the Slovak Academy of Sciences and the Research Institute of Slovaks in Hungary (headquarters in Békešská Čaba): “The position and intergenerational changes in the identity of the Slovak family.”

1998 – 2002, coordination and participation in solving the research task of the Institute of Social Sciences of Slovak Academy of Sciences and the Research Institute of Slovaks in Hungary (headquarters in Békešská Čaba): “Investigation of the state of ethnic identity of living Slovak intelligence living in Hungary.”

Selected publications

Most cited publications

HOMIŠINOVÁ, Mária. Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu : vybrané výsledky skúmania stavu etnickej identity. 1. vydanie. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2003. 301 s. ISBN 963-206-993-5. (37 citácií)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku : Teoretická a empirická komparatívna analýza skúmania etnických procesov slovanských minorít [Ethnic group of Slovaks, Croats and Bulgarians living in Hungary: Theoretical and empirical comparative analysis of investigation of ethnic processes in Slavic minorities]. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006. 350 s. ISBN 963-8657375. (35 citácií)

ŠUTAJ, Štefan - HOMIŠINOVÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJOVÁ, Jana. Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika) : Teoretická a empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického a historického výskumu. Prešov : Universum, 2006. 140 s. ISBN 80-89046-41-X. (20 citácií)

GAJDOŠ, Marian - HOMIŠINOVÁ, Mária - KONEČNÝ, Stanislav BAUMGARTNER, František - FRANKOVSKÝ, Miroslav - ŠUTAJ, Štefan. Rusíni / Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia : K vybraným výsledkom historicko-sociologického výskumu v roku 2000. Prešov : Universum, 2001. 148 s. ISBN 80-967753-9-1. (16 citácií)

HOMIŠINOVÁ, Mária - VÝROST, Jozef. Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti : (empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického výskumu v rámci riešenia štátneho programu výskumu a vývoja "Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie spoločnosti") [elektronický zdroj]. Editor Mária Homišinová, Jozef Výrost. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2005. 1 CD-ROM. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa systém Windows 98 a vyšší, CD-ROM mechanika. ISBN 80-967182-7-4. (15 citácií)

Teaching activities

Teaching within the doctoral study in cooperation with Faculty of Arts, UPJŠ Košice
Cooperation: Department of Sociology ATH, Bielsko-Biala, Poland

Membership in scientific and other organizations

Vice-President of the Scientific Council of the Research Institute of Nationwide Slovak government in Hungary (2000 - 2018)